สรุปเหรียญรางวัล สพป. ศรีสะเกษ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลอุทุมพรพิสัย 72 8 5 1 85
2 บ้านตาโกน 53 15 9 5 77
3 บ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 52 17 10 4 79
4 บ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 45 4 5 4 54
5 จินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 42 9 5 3 56
6 บ้านโนนสูง 40 13 11 7 64
7 บ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 39 9 11 1 59
8 บ้านด่านนอกดง 37 18 9 2 64
9 บ้านค้อโนนเพ็ก 35 10 6 2 51
10 บ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 34 19 8 3 61
11 บ้านหนองแคน 34 18 16 2 68
12 บ้านนาทุ่ง 34 8 6 1 48
13 บ้านกระเดาอุ่มแสง 33 22 9 7 64
14 อนุบาลราษีไศล 33 13 5 1 51
15 ชุมชนบ้านหนองคู 32 17 1 2 50
16 บ้านฮ่องข่า 30 11 5 6 46
17 เมืองคง(คงคาวิทยา) 30 9 8 3 47
18 บ้านโทะ 30 9 5 3 44
19 บ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 29 14 2 1 45
20 บ้านสำโรงน้อยหนองบัว 29 9 8 2 46
21 บ้านหนองหัวหมู 28 8 8 2 44
22 บ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 27 11 4 4 42
23 บ้านม่วง 27 7 3 6 37
24 บ้านพะวร 26 12 10 3 48
25 บ้านหนองห้าง 26 10 8 2 44
26 อนุบาลห้วยทับทัน 26 6 6 2 38
27 บ้านเสียว 25 15 13 6 53
28 บ้านโปร่งสามัคคี 25 11 5 4 41
29 บ้านหนองสะมอน 25 8 1 1 34
30 บ้านนาโนน 25 7 4 0 36
31 สระกำแพงวิทยาคม 24 11 3 5 38
32 อนุบาลบึงบูรพ์ 23 11 7 4 41
33 บ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 23 3 2 0 28
34 บ้านโต่งโต้น 20 18 10 3 48
35 บ้านอ้อมแก้ว 20 7 8 0 35
36 บ้านสร้างปี่ 20 6 8 1 34
37 บ้านแข้ 19 15 7 2 41
38 บ้านหนองหงอก 19 8 2 3 29
39 บ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) 19 6 2 3 27
40 บ้านแต้(ประชาบำรุง) 18 13 10 2 41
41 บ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) 18 12 9 2 39
42 บ้านโซงเลง 18 11 8 5 37
43 บ้านอีสร้อย 18 9 7 2 34
44 บ้านตัง 18 9 5 3 32
45 เคียวนำ 18 6 3 2 27
46 บ้านค้อกำแพง 18 6 2 0 26
47 บ้านคูสระ 17 13 3 1 33
48 บ้านเมี่ยงแคนดวน 17 9 4 4 30
49 บ้านปราสาท 17 8 3 1 28
50 บ้านพงสิม 17 4 6 3 27
51 บ้านแสงเมืองแคน 17 4 4 3 25
52 บ้านไผ่ 16 9 3 4 28
53 บ้านเปือยขาม 16 5 5 1 26
54 บ้านฟ้าผ่า 16 5 1 1 22
55 บ้านหนองแคสวนสวรรค์ 15 10 3 1 28
56 บ้านขนวนสีแก้ว 15 9 6 1 30
57 บ้านโจดม่วง 15 8 9 1 32
58 บ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) 15 7 9 3 31
59 บ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) 15 5 8 5 28
60 บ้านยาง 15 2 2 0 19
61 บ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) 14 12 6 3 32
62 เทศบาล๑(บ้านค้อ) 14 8 5 2 27
63 อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ 14 7 6 4 27
64 บ้านจิก 14 4 1 4 19
65 บ้านปะหละ 14 2 5 1 21
66 บ้านเมืองน้อย 13 9 2 0 24
67 บ้านผือ 13 8 10 6 31
68 อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) 13 8 3 0 24
69 บ้านโกทา 13 5 7 2 25
70 บ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา) 13 5 2 0 20
71 บ้านเมืองหลวง 13 4 3 2 20
72 บ้านแต้มะหลี่ 13 2 2 1 17
73 บ้านยางเอือด 12 12 12 1 36
74 บ้านห้วย 12 8 1 1 21
75 บ้านเชือก 12 4 6 0 22
76 บ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง) 12 3 5 1 20
77 บ้านพอกหนองแข้ 11 8 3 0 22
78 บ้านมะฟัก 11 4 4 1 19
79 บ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง) 11 3 3 2 17
80 บ้านตาทอง 10 11 4 4 25
81 บ้านดอนไม้งาม 10 11 4 3 25
82 บ้านปะอาว 10 11 4 1 25
83 บ้านน้ำอ้อมน้อย 10 8 6 1 24
84 บ้านหนองผือ 10 7 6 1 23
85 บ้านโคก 10 7 4 2 21
86 บ้านกุงขาม 10 7 4 1 21
87 บ้านหนองหว้า 10 6 3 0 19
88 บ้านสร้างเรือ 10 6 1 1 17
89 บ้านเมืองจันทร์ 10 5 2 2 17
90 บ้านมะยาง 10 5 0 0 15
91 บ้านจานแสนไชย 10 4 2 3 16
92 บ้านโพธิ์ 10 4 0 1 14
93 บ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ ๑๖๑ 10 2 7 1 19
94 บ้านบึงหมอก 10 1 0 0 11
95 บ้านบุยาว 9 14 5 1 28
96 บ้านหนองแปน 9 12 5 3 26
97 บ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) 9 10 1 1 20
98 บ้านหอย 9 9 3 1 21
99 บ้านกล้วยกว้าง 9 7 4 2 20
100 อนุบาลศิลาลาด 9 6 7 3 22
101 บ้านโจดนาห่อมเดื่อ 9 5 2 2 16
102 บ้านหนองเหล็กธาตุน้อย 9 5 2 0 16
103 บ้านทุ่ม 9 2 3 2 14
104 เกศเกล้าวิทยา 9 2 0 1 11
105 บ้านกอย 9 1 4 1 14
106 อุทุมพรวิทยา 9 1 4 1 14
107 บ้านบอนใหญ่ 9 1 3 1 13
108 บ้านจาน 8 9 1 1 18
109 บ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) 8 7 3 0 18
110 บ้านหนองเหล็ก 8 2 4 0 14
111 ธรรมรังษีวิทยา 8 1 2 2 11
112 บ้านคลีกลิ้ง 8 1 1 0 10
113 บ้านโคกหล่าม 8 1 0 1 9
114 บ้านแสนแก้วหนองคูไซ 7 10 2 1 19
115 บ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม 7 8 4 1 19
116 บ้านพลับฝางผักหม 7 7 5 2 19
117 บ้านหาด(อสพป.๑๓) 7 6 2 1 15
118 บ้านพงพรต 7 5 2 2 14
119 บ้านหนองดุมหนองแคนน้อย 7 2 1 0 10
120 บ้านหนองสำโรงน้อย 7 0 3 3 10
121 บ้านนานวนหนองแคน 6 7 0 0 13
122 บ้านสามขา 6 6 4 4 16
123 บ้านหนองยาง 6 4 0 0 10
124 บ้านโคกเมืองจันทร์ 6 2 3 1 11
125 เทศบาล๑(หนองสิมใหญ่) 6 2 3 1 11
126 บ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 6 1 11 2 18
127 บ้านดงแดง 6 1 3 0 10
128 บ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง 6 0 4 0 10
129 บ้านกระสังข์ 6 0 0 0 6
130 บ้านครั่ง 5 9 6 2 20
131 บ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ 5 9 4 1 18
132 บ้านโนนกลาง 5 8 3 2 16
133 บ้านดงเค็งตู้ 5 7 2 0 14
134 บ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า 5 6 3 1 14
135 การกุศลวัดบ้านโดด 5 5 7 2 17
136 บ้านหว้า 5 3 1 0 9
137 บ้านปะโด๊ะ 5 3 1 0 9
138 บ้านขะยุง 5 2 3 2 10
139 บ้านหนองน้ำขุ่น 5 1 1 0 7
140 บ้านหนองอาคูณ 5 1 0 2 6
141 บ้านกงพาน 5 0 5 2 10
142 บ้านสระภู 4 5 2 0 11
143 บ้านหนองบ่อ 4 4 4 2 12
144 บ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์) 4 4 4 1 12
145 บ้านแต้ชะบา(อสพป.๓๘) 4 4 3 0 11
146 บ้านเกิ้ง(อสพป.๓๗) 4 2 1 1 7
147 ญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา 4 2 0 0 6
148 บ้านท่าบ่อ 4 1 4 0 9
149 บ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา) 4 1 0 0 5
150 บ้านหนองม้า 4 0 1 2 5
151 บ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์) 3 7 4 1 14
152 บ้านดู่ค้อ 3 3 3 0 9
153 บ้านจังเอิน 3 2 5 0 10
154 บ้านโนนเค็ง 3 2 3 1 8
155 บ้านโนนน้อย 3 2 2 0 7
156 บ้านกลาง(ประชาคมวิทยา) 3 2 1 0 6
157 บ้านโก 3 1 4 1 8
158 บ้านหนองลุงตาเกษ 3 1 2 2 6
159 บ้านไฮใหญ่ไฮน้อย 3 0 1 2 4
160 บ้านโดด 3 0 0 0 3
161 บ้านห่องวารี(นิภัทรธรรมมาภรณ์อุปถัมภ์) 2 5 3 3 10
162 บ้านปลาขาว 2 5 2 3 9
163 บ้านตลาดหนองเรือ 2 4 11 2 17
164 บ้านหนองปลาคูณ 2 4 3 2 9
165 บ้านไพรพะยอม 2 3 3 0 8
166 บ้านขี้เหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา 2 3 2 3 7
167 บ้านโพนเมือง 2 3 1 0 6
168 บ้านหลักด่านหนองจอก 2 2 2 0 6
169 บ้านหนองโง้ง 2 1 2 1 5
170 บ้านหนองกก 2 1 2 0 5
171 บ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว 2 0 4 0 6
172 บ้านหนองคู(อสพป.๒๓) 2 0 3 2 5
173 บ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น 2 0 1 0 3
174 บ้านสะเดา 1 6 2 1 9
175 บ้านแขมโพนทอง 1 4 3 0 8
176 อนุบาลจอมจิต 1 4 1 1 6
177 บ้านอะลาง 1 3 5 0 9
178 บ้านโนนแดงโนนม่วง 1 2 0 1 3
179 หนองสิมรังสรรค์วิทยา 1 2 0 0 3
180 บ้านก่อ(ราษฎร์นุกูล) 1 0 2 0 3
181 บ้านเขวา 1 0 1 1 2
182 เบญจคามวิทยาประชาสรรค์ 0 3 3 2 6
183 บ้านทุ่งสว่าง 0 3 3 1 6
184 บ้านโนนลาน 0 2 4 0 6
185 บ้านขวาว 0 2 3 1 5
186 บ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด 0 2 1 1 3
187 บ้านหมากยาง 0 2 1 1 3
188 บ้านโคกกลาง(ประชารัฐพัฒนา) 0 1 5 0 6
189 บ้านกุง 0 1 2 1 3
190 บ้านกระเต็ล 0 1 2 0 3
191 บ้านท่า 0 0 3 0 3
192 บ้านทัพส่วยหนองพอก 0 0 1 1 1
193 บ้านดอนงูเหลือม 0 0 0 2 0
194 บ้านโนนตุ่น 0 0 0 1 0
รวม 2,379 1,130 760 307 4,576