สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ศรีสะเกษ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลอุทุมพรพิสัย 24 22 5 51 87 9 6 1 102
2 บ้านตาโกน 18 10 6 34 68 19 10 5 97
3 อนุบาลห้วยทับทัน 12 7 5 24 36 6 6 2 48
4 บ้านหนองหัวหมู 12 6 3 21 35 9 8 3 52
5 จินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 10 13 7 30 47 9 5 3 61
6 บ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 10 5 1 16 23 3 2 0 28
7 เมืองคง(คงคาวิทยา) 8 4 1 13 32 12 8 3 52
8 บ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 7 5 12 24 58 20 11 5 89
9 บ้านโนนสูง 7 5 3 15 42 14 12 7 68
10 อนุบาลราษีไศล 7 4 4 15 39 15 5 1 59
11 บ้านค้อโนนเพ็ก 7 3 3 13 38 11 6 2 55
12 บ้านนาโนน 7 2 0 9 25 8 4 0 37
13 บ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 6 7 4 17 42 11 11 1 64
14 บ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 6 4 6 16 33 14 3 1 50
15 บ้านแข้ 6 2 2 10 23 16 8 2 47
16 บ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 5 7 5 17 53 5 5 4 63
17 บ้านม่วง 5 4 3 12 30 8 3 6 41
18 บ้านพะวร 4 9 3 16 35 13 10 4 58
19 บ้านกระเดาอุ่มแสง 4 2 6 12 41 25 9 8 75
20 ชุมชนบ้านหนองคู 4 2 4 10 35 17 1 2 53
21 บ้านผือ 4 2 0 6 16 8 11 6 35
22 บ้านหนองแคน 3 6 6 15 40 23 16 2 79
23 บ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 3 4 4 11 35 21 8 3 64
24 บ้านด่านนอกดง 3 4 3 10 37 18 9 2 64
25 บ้านฮ่องข่า 3 3 3 9 32 14 6 6 52
26 บ้านพงสิม 3 2 2 7 23 6 6 3 35
27 บ้านยาง 3 1 2 6 19 3 2 0 24
28 บ้านบอนใหญ่ 3 1 0 4 9 1 4 1 14
29 บ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 2 3 5 10 27 11 4 4 42
30 บ้านหนองหงอก 2 2 3 7 20 8 2 3 30
31 บ้านปะหละ 2 2 1 5 15 2 5 1 22
32 สระกำแพงวิทยาคม 2 1 4 7 24 13 3 5 40
33 เคียวนำ 2 1 3 6 18 6 3 2 27
34 บ้านนาทุ่ง 2 1 1 4 37 10 6 1 53
35 บ้านไผ่ 2 1 1 4 17 13 3 4 33
36 บ้านโนนแดงโนนม่วง 2 1 1 4 5 3 0 1 8
37 บ้านฟ้าผ่า 2 1 0 3 23 7 3 1 33
38 บ้านเปือยขาม 2 1 0 3 16 6 5 1 27
39 บ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) 2 0 3 5 14 11 1 1 26
40 บ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) 2 0 2 4 17 5 9 5 31
41 บ้านน้ำอ้อมน้อย 2 0 2 4 13 9 6 1 28
42 บ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง) 2 0 0 2 11 3 3 2 17
43 บ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา) 2 0 0 2 6 1 0 0 7
44 บ้านหนองสะมอน 1 4 3 8 31 12 2 1 45
45 บ้านค้อกำแพง 1 3 5 9 24 7 2 0 33
46 บ้านโต่งโต้น 1 3 4 8 21 18 10 3 49
47 บ้านแสงเมืองแคน 1 3 4 8 18 4 4 3 26
48 บ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) 1 3 2 6 24 14 9 2 47
49 บ้านโทะ 1 2 4 7 36 11 5 3 52
50 บ้านโซงเลง 1 2 2 5 18 11 8 5 37
51 บ้านสร้างปี่ 1 2 1 4 21 8 8 1 37
52 อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) 1 2 1 4 15 10 3 0 28
53 บ้านโจดม่วง 1 1 3 5 19 12 9 1 40
54 บ้านสำโรงน้อยหนองบัว 1 1 2 4 31 12 8 2 51
55 บ้านเมี่ยงแคนดวน 1 1 2 4 18 10 4 4 32
56 บ้านกุงขาม 1 1 2 4 15 7 5 1 27
57 บ้านจิก 1 1 2 4 15 4 1 4 20
58 บ้านยางเอือด 1 1 2 4 13 14 12 1 39
59 บ้านจานแสนไชย 1 1 1 3 15 6 2 3 23
60 บ้านห้วย 1 1 1 3 14 8 1 1 23
61 บ้านสร้างเรือ 1 1 1 3 10 10 1 1 21
62 บ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์) 1 1 1 3 5 8 4 1 17
63 บ้านหนองแคสวนสวรรค์ 1 1 0 2 17 11 3 1 31
64 บ้านกอย 1 1 0 2 9 1 4 1 14
65 บ้านพลับฝางผักหม 1 1 0 2 7 7 8 2 22
66 บ้านอ้อมแก้ว 1 0 4 5 20 7 8 0 35
67 บ้านดงแดง 1 0 3 4 11 7 4 0 22
68 บ้านขนวนสีแก้ว 1 0 1 2 17 10 6 1 33
69 อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ 1 0 1 2 16 8 7 4 31
70 อุทุมพรวิทยา 1 0 1 2 14 6 4 1 24
71 บ้านโคก 1 0 1 2 13 11 4 2 28
72 บ้านโจดนาห่อมเดื่อ 1 0 1 2 10 6 2 2 18
73 บ้านบึงหมอก 1 0 1 2 10 1 0 0 11
74 บ้านตัง 1 0 0 1 23 11 6 3 40
75 บ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) 1 0 0 1 15 13 6 3 34
76 บ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) 1 0 0 1 15 7 9 3 31
77 บ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง) 1 0 0 1 13 4 5 1 22
78 บ้านดอนไม้งาม 1 0 0 1 11 11 4 3 26
79 บ้านแสนแก้วหนองคูไซ 1 0 0 1 7 10 2 1 19
80 บ้านขะยุง 1 0 0 1 6 6 3 2 15
81 บ้านหว้า 1 0 0 1 5 3 1 0 9
82 บ้านสระภู 1 0 0 1 4 5 2 0 11
83 บ้านโก 1 0 0 1 4 1 4 1 9
84 บ้านหนองห้าง 0 6 5 11 26 10 8 2 44
85 บ้านโปร่งสามัคคี 0 4 2 6 30 13 6 4 49
86 บ้านเมืองจันทร์ 0 3 1 4 13 5 2 2 20
87 บ้านปะอาว 0 2 3 5 15 13 5 1 33
88 บ้านเสียว 0 2 2 4 25 15 13 6 53
89 บ้านตาทอง 0 2 2 4 14 13 5 4 32
90 บ้านพอกหนองแข้ 0 2 1 3 16 8 3 0 27
91 บ้านหนองดุมหนองแคนน้อย 0 2 1 3 7 4 2 0 13
92 เทศบาล๑(บ้านค้อ) 0 2 0 2 14 8 5 2 27
93 บ้านหนองกก 0 2 0 2 2 1 2 0 5
94 บ้านอีสร้อย 0 1 3 4 19 12 7 2 38
95 บ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) 0 1 3 4 19 6 2 3 27
96 อนุบาลบึงบูรพ์ 0 1 2 3 29 12 7 4 48
97 บ้านแต้(ประชาบำรุง) 0 1 2 3 21 19 10 2 50
98 บ้านบุยาว 0 1 2 3 12 14 5 1 31
99 บ้านปราสาท 0 1 1 2 18 8 3 1 29
100 บ้านแต้มะหลี่ 0 1 1 2 16 2 2 1 20
101 บ้านกล้วยกว้าง 0 1 1 2 13 7 4 2 24
102 บ้านมะฟัก 0 1 1 2 13 7 4 1 24
103 บ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม 0 1 1 2 9 10 5 1 24
104 บ้านคูสระ 0 1 0 1 17 13 3 1 33
105 บ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา) 0 1 0 1 15 7 2 0 24
106 บ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ ๑๖๑ 0 1 0 1 13 3 9 1 25
107 บ้านหนองเหล็กธาตุน้อย 0 1 0 1 9 5 3 0 17
108 บ้านคลีกลิ้ง 0 1 0 1 9 1 1 0 11
109 บ้านหนองเหล็ก 0 1 0 1 8 4 4 0 16
110 บ้านโคกเมืองจันทร์ 0 1 0 1 6 4 3 1 13
111 การกุศลวัดบ้านโดด 0 1 0 1 5 5 7 2 17
112 บ้านแต้ชะบา(อสพป.๓๘) 0 1 0 1 5 5 4 0 14
113 บ้านเกิ้ง(อสพป.๓๗) 0 1 0 1 5 2 1 1 8
114 บ้านหนองลุงตาเกษ 0 1 0 1 3 1 2 2 6
115 บ้านไฮใหญ่ไฮน้อย 0 1 0 1 3 0 1 2 4
116 บ้านหนองคู(อสพป.๒๓) 0 1 0 1 2 0 3 2 5
117 บ้านขวาว 0 1 0 1 1 4 4 1 9
118 บ้านกระเต็ล 0 1 0 1 1 1 2 0 4
119 อนุบาลศิลาลาด 0 0 3 3 10 10 8 3 28
120 บ้านเมืองน้อย 0 0 1 1 17 14 2 0 33
121 บ้านเมืองหลวง 0 0 1 1 17 6 6 2 29
122 บ้านเชือก 0 0 1 1 14 5 6 0 25
123 บ้านหนองผือ 0 0 1 1 10 8 7 1 25
124 บ้านหนองแปน 0 0 1 1 9 13 5 3 27
125 บ้านดงเค็งตู้ 0 0 1 1 8 8 2 0 18
126 บ้านครั่ง 0 0 1 1 7 13 7 2 27
127 บ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 0 0 1 1 7 3 11 2 21
128 เทศบาล๑(หนองสิมใหญ่) 0 0 1 1 6 2 3 1 11
129 บ้านกลาง(ประชาคมวิทยา) 0 0 1 1 3 2 1 0 6
130 บ้านปลาขาว 0 0 1 1 2 5 2 3 9
131 บ้านโกทา 0 0 0 0 13 5 7 2 25
132 บ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) 0 0 0 0 12 10 4 0 26
133 บ้านหนองหว้า 0 0 0 0 12 7 4 0 23
134 บ้านนานวนหนองแคน 0 0 0 0 10 7 1 0 18
135 บ้านมะยาง 0 0 0 0 10 5 0 0 15
136 บ้านโพธิ์ 0 0 0 0 10 4 0 1 14
137 เกศเกล้าวิทยา 0 0 0 0 10 2 0 1 12
138 บ้านหอย 0 0 0 0 9 9 3 1 21
139 บ้านสามขา 0 0 0 0 9 8 5 4 22
140 บ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง 0 0 0 0 9 7 5 0 21
141 บ้านทุ่ม 0 0 0 0 9 4 4 2 17
142 บ้านจาน 0 0 0 0 8 13 2 1 23
143 บ้านพงพรต 0 0 0 0 8 6 3 2 17
144 บ้านโคกหล่าม 0 0 0 0 8 3 0 1 11
145 ธรรมรังษีวิทยา 0 0 0 0 8 1 2 2 11
146 บ้านกระสังข์ 0 0 0 0 8 0 0 0 8
147 บ้านหาด(อสพป.๑๓) 0 0 0 0 7 6 2 1 15
148 บ้านปะโด๊ะ 0 0 0 0 7 4 1 0 12
149 บ้านหนองสำโรงน้อย 0 0 0 0 7 0 3 3 10
150 บ้านหนองยาง 0 0 0 0 6 4 0 0 10
151 บ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ 0 0 0 0 5 11 5 2 21
152 บ้านหนองบ่อ 0 0 0 0 5 8 4 2 17
153 บ้านโนนกลาง 0 0 0 0 5 8 3 2 16
154 บ้านสะเดา 0 0 0 0 5 7 3 1 15
155 บ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า 0 0 0 0 5 6 3 1 14
156 บ้านหนองน้ำขุ่น 0 0 0 0 5 4 1 0 10
157 บ้านจังเอิน 0 0 0 0 5 3 5 0 13
158 บ้านท่าบ่อ 0 0 0 0 5 1 4 0 10
159 บ้านหนองอาคูณ 0 0 0 0 5 1 0 2 6
160 บ้านกงพาน 0 0 0 0 5 0 5 2 10
161 บ้านหนองปลาคูณ 0 0 0 0 4 6 5 2 15
162 บ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์) 0 0 0 0 4 4 4 1 12
163 บ้านดู่ค้อ 0 0 0 0 4 3 3 0 10
164 ญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา 0 0 0 0 4 2 0 0 6
165 บ้านหนองม้า 0 0 0 0 4 0 2 2 6
166 บ้านโนนเค็ง 0 0 0 0 3 4 3 1 10
167 บ้านโนนน้อย 0 0 0 0 3 2 2 0 7
168 บ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น 0 0 0 0 3 0 1 0 4
169 บ้านโดด 0 0 0 0 3 0 0 0 3
170 บ้านห่องวารี(นิภัทรธรรมมาภรณ์อุปถัมภ์) 0 0 0 0 2 5 3 3 10
171 บ้านตลาดหนองเรือ 0 0 0 0 2 4 12 2 18
172 บ้านขี้เหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา 0 0 0 0 2 4 2 3 8
173 บ้านไพรพะยอม 0 0 0 0 2 3 3 0 8
174 บ้านโพนเมือง 0 0 0 0 2 3 1 0 6
175 บ้านหลักด่านหนองจอก 0 0 0 0 2 2 2 0 6
176 บ้านหนองโง้ง 0 0 0 0 2 1 2 1 5
177 บ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว 0 0 0 0 2 0 4 0 6
178 บ้านแขมโพนทอง 0 0 0 0 1 6 3 1 10
179 อนุบาลจอมจิต 0 0 0 0 1 4 1 1 6
180 บ้านอะลาง 0 0 0 0 1 3 5 0 9
181 บ้านโคกกลาง(ประชารัฐพัฒนา) 0 0 0 0 1 2 5 0 8
182 บ้านหมากยาง 0 0 0 0 1 2 1 1 4
183 หนองสิมรังสรรค์วิทยา 0 0 0 0 1 2 0 0 3
184 บ้านท่า 0 0 0 0 1 0 4 0 5
185 บ้านก่อ(ราษฎร์นุกูล) 0 0 0 0 1 0 2 0 3
186 บ้านเขวา 0 0 0 0 1 0 1 1 2
187 เบญจคามวิทยาประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 5 5 2 10
188 บ้านโนนลาน 0 0 0 0 0 4 4 0 8
189 บ้านทุ่งสว่าง 0 0 0 0 0 3 3 1 6
190 บ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด 0 0 0 0 0 3 1 1 4
191 บ้านกุง 0 0 0 0 0 1 2 1 3
192 บ้านทัพส่วยหนองพอก 0 0 0 0 0 0 1 1 1
193 บ้านดอนงูเหลือม 0 0 0 0 0 0 0 2 0
194 บ้านโนนตุ่น 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 264 249 233 746 2,736 1,341 813 313 4,890