แจ้งหัวข้อเรื่องการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
วันที่ 26 กันยายน 2557 เวลา 09.00 - 12.00 น. สถานที่ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณี (อาคารเอนกประสงค์) การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติดและการแข่งขันประติมากรรม ป.1-3,ป.4-6,ม.1-3 1. วิถีอิสาน 2. อาเซียนสัมพันธ์ 3. ประเพณีวัฒนธรรมไทย วันที่ 27 กันยายน 2557 เวลา 09.00 - 12.00 น. สถานที่ โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณี (อาคาร 1 บุญส่งมาและอาคารเจ้าคุณมงคลวรคุณ) การแข่งขันการวาดภาพระบายสีและศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-3 1. ครอบครัวของฉัน 2. เศรษฐกิจพอเพียง 3. ธรรมชาติแสนสวย การแข่งขันการวาดภาพระบายสีและศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-6,ม.1-3 1. ประเพณีวัฒนธรรมไทย 2. อาเซียนสัมพันธ์ 3. ชาวไทยหัวใจสามัคคี การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-3 1. หุ่นนิ่ง 2. อาเซียนสัมพันธ์ 3. ชาวไทยหัวใจสามัคคี การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทยและการแข่งขันเขียนภาพจิตกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-3 เรื่อง อิสระ หมายเหตุ ให้จับสลากหัวข้อเรื่องกิจกรรมละ 1 เรื่อง ในวันแข่งขัน
วันเสาร์ ที่ 20 กันยายน 2557 เวลา 15:01 น.