ประกาศ...ด่วน...ขอให้ศูนย์สาระฯ เข้าระบบและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์

เนื่องจากพบว่า บางศูนย์สาระฯ ไม่ได้กรอกรายชื่อกรรมการ (มีผลทำให้ไม่มีที่ให้กรรมการลงชื่อรายงานตัวและไม่มีเกียรติบัตรของกรรมการ)   และไม่กรอกกำหนดการ วันเวลาและสถานที่แข่งขันแต่ละกิจกกรม  (มีผลทำให้ไม่มีรายละอียดกำหนดการและสถานที่แข่งขัน เมื่อพิมพ์บัตรประจำตัว จะไม่มีข้อมูลในบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน และผู้เกี่ยวข้องไม่ทราบกำหนดการแข่งขัน และอาจเข้าแข่งขันไม่ทัน)    อีกทั้งไม่อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อนักเรียนและครู  (มีผลทำให้ข้อมูลนักเรียนและครูในบางกิจกรรมไม่เป็นปัจจุบัน)

จึงขอให้ศูนย์สาระฯ ดำเนินการกรอกข้อมูลเข้าระบบโดยเร่งด่วน

วันอังคาร ที่ 23 กันยายน 2557 เวลา 11:21 น.