เรียนประธานศูนย์สาระฯ
ขอให้ทุกศูนย์สาระฯ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบจัดการแข่งขัน ดำเนินการเข้าระบบ "ผู้บันทึกคะแนน" แล้วกรอกรายชื่อกรรมการแต่ละกิจกรรม/กรรมการจัดการแข่งขัน กรอกวันเวลา/สถานที่แข่งขัน และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ก่อนการแข่งขัน ขอให้ศูนย์สาระฯ เข้าระบบ "ผู้บันทึกคะแนน" แล้วเข้าบันทึกและพิมพ์เอกสารและแบบบันทึกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบปะหน้าซอง แบบรายงานตัว/ลงทะเบียน แบบบันทึกคะแนน แบบสรุปผล บัตรประจำตัว เป็นต้น หากศูนย์สาระฯ เข้าระบบไม่ได้ หรือลืมรหัสผ่าน กรุณาให้ติดต่อ ศน.ชาตรี ไชยโยธา โดยตรง
วันอังคาร ที่ 16 กันยายน 2557 เวลา 07:47 น.