การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 101
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านหนองแคน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 16 1. เด็กชายกลวัลน์    หยดย้อย
1. นางสาวสุภัสสร    ศรัทธานุ
5
2 โรงเรียนบ้านแต้(ประชาบำรุง) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3 1. เด็กหญิงพัชรินทร์    จันทร์เมือง
1. นางสุภาภรณ์    ศรีละพันธ์
3 โรงเรียนบ้านบุยาว กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 13 1. เด็กหญิงเพ็ญศิริ    จันทำ
1. นางสาวสุวิมล    บัวบาล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 6 1. เด็กหญิงรวิภา    สีเสน
1. นางมะลิวรรณ    พวงคำ
4
5 โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์    ลานุสัตย์
1. นางกาญจนา    ทองดีเลิศ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 6 1. เด็กหญิงเบญญาภา    บุญราช
1. นางเอ็มอร    พุมมา
7 โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5 1. เด็กชายประภากร    แสนโท
1. นายปัญญา    บุญหล้าพวงแก้ว
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................