การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 104
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านแข้ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    บุญโต
1. นางปาริษา    เสวะนา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนบ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5 1. เด็กชายปฐวีกรานต์    วงษ์อารีย์
1. นางเยาวภา    ดาสันทัด
7
3 โรงเรียนบ้านโจดม่วง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 17 1. เด็กชายสุรศักดิ์    นันทรัตน์
1. นางสาวจารุภา    ดาวเรือง
19
4 โรงเรียนบ้านตาโกน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 16 1. เด็กชายมงคลชัย    บัวสิงห์
1. นายประดิษฐ์    คล้ายสงคราม
10
5 โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 15 1. เด็กชายศรีพิสัย    กล่ำเกลี้ยง
1. นางสาวยุพิน    บัวพันธ์
20
6 โรงเรียนบ้านแต้(ประชาบำรุง) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3 1. เด็กหญิงประภากร    ภาพิมพ์
1. นางสุพัฒน์    ผ่านพินิจ
17
7 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 14 1. เด็กหญิงสุทธิดา    หนองบัว
1. นางสาวรุ่งนภา    กำเกลี้ยง
21
8 โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 13 1. เด็กหญิงเจนจิราพร    บุญพามา
1. นางลักษณาวดี    ตรีโยธา
4
9 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1 1. เด็กชายธนภัทร    มะโนรัตน์
1. นางสุวรรณา    บุญยิ่ง
7
10 โรงเรียนบ้านจานแสนไชย กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 13 1. เด็กหญิงกานติมา    กระสังข์
1. นายอุดมพร    จันทบุตร
7
11 โรงเรียนบ้านตาทอง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 13 1. เด็กหญิงเขมิกา    บุดดา
1. นางรุจิรา    ผักไหม
12
12 โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 12 1. เด็กหญิงถิรพร    แหวนวงษ์
1. นางสาวนวลอนงค์    คำนันต์
ชนะเลิศ
13 โรงเรียนบ้านเมืองน้อย กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 12 1. เด็กชายัณัฐวุฒิ    เรืองรักษ์
1. นางสาวอธิกา    พันธ์แก้ว
6
14 โรงเรียนบ้านหนองสะมอน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 12 1. เด็กชายวัชระพงษ์    สมัญ
1. นางพูนทรัพย์    เหล็กกล้า
13
15 โรงเรียนบ้านเมืองหลวง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 12 1. เด็กชายธีระภรณ์    เฟื่องบุญ
1. นายพรสยาม    ทำมา
24
16 โรงเรียนบ้านขะยุง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 12 1. เด็กหญิงสุริยา    แสงมาศ
1. นางสาวอำภาภรณ์    โรมรินทร์
11
17 โรงเรียนอุทุมพรวิทยา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1 1. เด็กหญิงนภัสศร    อยู่ท่าเสา
1. นางสาวขวัญฤดี    ฉิมพาลี
5
18 โรงเรียนบ้านฟ้าผ่า กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1 1. เด็กชายนิติญา    โอโลรัม
1. นางพูนทรัพย์    แสงงาม
22
19 โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1 1. เด็กชายธนภูมิ    ระวังชนม์
1. นางสุวภัทร    เครื่องจันทร์
14
20 โรงเรียนบ้านอะลาง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3 1. เด็กหญิงศรสวรรค์    ครุฑพยนต์
1. นายบุญเพ็ง    ชมชื่น
21 โรงเรียนบ้านมะฟัก กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8 1. เด็กชายทัชรพงษ์    จอมเกาะ
1. นางสาวสุชาดา    ผาสุก
22 โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8 1. เด็กหญิงจิรวรรธ    ผิวจันทร์
1. นางกาญจนา    ทองดีเลิศ
15
23 โรงเรียนบ้านครั่ง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8 1. เด็กชายธีรพัฒน์    ทองมาก
1. นายเสถียร    นิยม
15
24 โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10 1. เด็กชายศรัญยาพร    บุญสิงห์
1. นางสุวรรวลี    ครองยุทธ
25 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10 1. เด็กชายสุรเกียรติ    นามแสง
1. นางสาวสุลัดดา    แก้วพิลา
23
26 โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9 1. เด็กชายวัชรากร    บัวส่อง
1. นางสุขสันต์    ไชยก้ง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
27 โรงเรียนบ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9 1. เด็กหญิงจีรนันท์    สายบุตร
1. นางสาววลัยรัตน์    เข็มโคตร
26
28 โรงเรียนบ้านฮ่องข่า กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9 1. เด็กหญิงชนนิกานต์    บุญคำ
1. นางสาวสุกัญญา    หงษาล้วน
29 โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 11 1. เด็กหญิงกุลณัฐ    รัตนวัน
1. นางสาวชุติมาภรณ์    บุญราช
30 โรงเรียนบ้านแขมโพนทอง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4 1. เด็กหญิงจินดาพร    จันดำ
1. นางสาวสุวรรณา    งามเเสง
28
31 โรงเรียนบ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ ๑๖๑ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4 1. เด็กหญิงขวัญพิชชา    สิงห์โต
1. นางสาวธัญญาลักณ์    วิทา
24
32 โรงเรียนบ้านโคก กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2 1. เด็กหญิงสไว    ไตรศรี
1. นางจิราพร    โนนสูง
18
33 โรงเรียนบ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5 1. เด็กชายภานุวัฒน์    กิ่งนนท์
1. นางสาวรัชดา    โสพันธ์
27
34 โรงเรียนบ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5 1. เด็กชายฐิติกร    คันศร
1. นางจุฑามาศ    โพธิจักร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................