การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 108
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านปะหละ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3 1. เด็กหญิงอนัญญา    ประดู่
2. เด็กหญิงพรพิมล    ภิญโญ
3. เด็กหญิงศิลารัตน์    พรมพิลา
1. นางกองแก้ว    ทองนำ
2. นางนิภา    ดวงแสง
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนบ้านตาโกน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 16 1. เด็กชายเอกราช    เหลาคำ
2. เด็กหญิงศุภาวรรณ    ปวยทอง
3. เด็กหญิงสายพิน    อุทรพันธ์
1. นางสาววันนา    อ่อนขาว
2. นางวิไลพันธ์    ทุมพัฒน์
7
3 โรงเรียนบ้านหนองแคน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 16 1. เด็กชายอัตพล    ภูนุภา
2. เด็กหญิงขนิษฐา    เตชะวรวงษา
3. เด็กหญิงวีนัสดาวรรณ    จุลพันธ์
1. นางสาวธนัชชญาน์    รจนัย
2. นางสาวสุภัสสร    ศรัทธานุ
15
4 โรงเรียนบ้านโคกเมืองจันทร์ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 16 1. เด็กชายอภิวัฒน์    แก้วจันทร์
2. เด็กชายปณิธิ    ประกาเวสูง
3. เด็กหญิงสวรรยา    สำมะโย
1. นางลาวัลย์    อนุพันธ์
2. นายสมควร    อนุพันธ์
9
5 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3 1. เด็กชายสมพร    พากเพียร
2. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์    สอนดี
3. เด็กหญิงอาทิตยา    มูลเหล็ก
1. นางพรพิไล    ไชยพรรณา
2. นางสาวรติกร    ขันโสดา
6 โรงเรียนบ้านจาน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 14 1. เด็กชายปริญญา    หิงสันเทียะ
2. เด็กหญิงปริญญา    อารีสนั่น
3. เด็กชายไพฑูรย์    จันทร
1. นายฐิติกานต์    ปัญญาเพียร
2. นางมณีวรรณ    ทราบรัมย์
14
7 โรงเรียนบ้านหนองหว้า กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 14 1. เด็กหญิงถาวร    รันทร
2. เด็กหญิงศิริรัตน์    มะโนรัตน์
3. เด็กชายวราชิตร    สีเขียว
1. นางชลิตา    พงษ์ประสพ
2. นางสาววรรณภา    ใจดี
8 โรงเรียนบ้านเมืองน้อย กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 12 1. เด็กชายพุฒิชัย    สาตร์นอก
2. เด็กชายวีรภัทร    ภาเภา
3. เด็กชายชยนันท์    ศรียันต์
1. นางกลมลิวรรณ    แก้วใส
2. นางสาวอธิกา    พันธ์แก้ว
11
9 โรงเรียนบ้านหนองสะมอน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 12 1. เด็กชายสุทัศน์    แพทย์มด
2. เด็กหญิงชุรีพร    พงสุระ
3. เด็กหญิงอดิศา    พรมเมา
1. ว่าที่ร้อยตรีวสรรค์    จันดี
2. นางสมบูรณ์    งามล้วน
5
10 โรงเรียนบ้านเชือก กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8 1. เด็กชายสัมฤทธฺ์    ธรรมวัตร
2. เด็กชายสมสกุล    ศุภศร
3. เด็กหญิงอภิสมัย    เอี่ยมไทยสงค์
1. นางสาวกัลยานี    บุญประภาศรี
11 โรงเรียนอุทุมพรวิทยา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1 1. เด็กหญิงนริศรา    เสาชัย
2. เด็กชายธรรมธร    ธารไสว
3. เด็กชายวิทยา    รัตนา
1. นางวิไลวรรณ    บัวไข
2. นางสุพรรณี    บุญเย็น
15
12 โรงเรียนบ้านฟ้าผ่า กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1 1. เด็กหญิงนิติญา    โอโลรัม
2. เด็กชายเอกราช    วงศ์ษา
3. เด็กชายเอกชัย    วงศ์ษา
1. นางบุษยมาศ    พันธ์ขาว
2. นางสนิท    งามล้วน
12
13 โรงเรียนบ้านมะฟัก กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8 1. เด็กชายสิทธิกร    สมพร
2. เด็กหญิงสุริษา    รัตนวัน
3. เด็กชายนภัสร    จันทร์บุญ
1. นางสาวนางสาวสุชาดา    ผาสุก
14 โรงเรียนบ้านตัง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 7 1. เด็กชายราชันย์    สระบัวทอง
2. เด็กชายกิตตินันท์    มายา
3. เด็กหญิงชาลินี    สมเสนาะ
1. นางบุญญาพร    นรสาร
2. นางสำเนียง    อนุพันธ์
10
15 โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10 1. เด็กหญิงทิพยาภรณ์    จักรจาย
2. เด็กชายรัชชานนท์    มะณี
3. เด็กหญิงพิยดา    การะเกษ
1. นางคำกล    ทองกลม
2. นางสาววรรณิสา    อ่อมแก้ว
13
16 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 6 1. เด็กชายภูวนาถ    ค้ำคูณ
2. เด็กหญิงสุรัติยา    ผกากรอง
3. เด็กหญิงเมธินี    ตากแดดหัวโทน
1. นายพันธ์ศักดิ์    เย็นใจ
2. นางสมหมาย    ไชยโพธิ์
8
17 โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 6 1. เด็กชายสุรศักดิ์    ลือโลก
2. เด็กชายนิติกร    สีเสน
3. เด็กชายคมสันต์    พรมณี
1. นายสมญา    ท่าโพธิ์
2. นางสายชล    ท่าโพธิ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
18 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมน้อย กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 6 1. เด็กชายนัตพงษ์    แหวนหล่อ
2. เด็กหญิงพรนัชชา    แหวนหล่อ
3. เด็กหญิงศุภิสรา    เฟื้อยจันทึก
1. นายวาท    ทรงอาจ
2. นางสิริลักขณ์    วรรณวงษ์
19 โรงเรียนบ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ ๑๖๑ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4 1. เด็กหญิงนิภาพร    กองแก้ว
2. เด็กหญิงขวัญพิชชา    สิงห์โต
3. เด็กหญิงจันทร์ญารัตน์    สิบโท
1. นางสาวธัญญาลักณ์    วิทา
2. นางพจนา    ทิศเสถียร
20 โรงเรียนบ้านปะอาว กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3 1. เด็กชายมธุเดช    กระแสร์
2. เด็กหญิงณัฐริกา    ก่ำแก้ว
3. เด็กหญิงปิยะดา    จวงสังข์
1. นางบุษบา    รมยาคม
2. นางสาวสุนันทา    ชมชื่น
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
21 โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2 1. เด็กหญิงวาสนา    กระเสริมพงษ์
2. เด็กหญิงสุปราณี    วังคีรี
3. เด็กชายสิทธิชัย    ศรีสุวรรณ
1. นางจรูญศรี    สุมินทนะ
2. นางสุรดา    พุทธวงค์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
22 โรงเรียนบ้านสะเดา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5 1. เด็กหญิงลดาวัรย์    มณีทอง
2. เด็กหญิงวาสนา    สมสะอาด
3. เด็กชายสุธีร์    ดาสันทัด
1. นางทองพันธ์    สุตาพันธ์
2. นางปาลีรัตน์    สายมณีวงศ์
6
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................