การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 109
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านแข้ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3 1. เด็กชายภานุเดช    ผุยอุทา
2. เด็กหญิงแก้วมณี    แสงดี
3. เด็กหญิงอาทิตญา    คงแท่น
1. นางสาวสุขเกื้อ    ศิริจันทร์
2. นางสุพรรณี    เข็มทอง
5
2 โรงเรียนบ้านตาโกน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 16 1. เด็กหญิงจิตรดา    คำแพง
2. เด็กชายธนาวุฒิ    บุดดี
3. เด็กหญิงโสรญา    สิมตะมะ
1. นางวิไลพันธ์    ทุมพัฒน์
2. นางสาวเพิ่มพูน    จันทร์เต็ม
ชนะเลิศ
3 โรงเรียนบ้านหนองแคน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 16 1. เด็กหญิงรัตนา    เตชะวรวงษา
2. เด็กชายสิทธิโรจน์    จันทร์นอก
3. เด็กชายณัทฐชัย    พวงบุผา
1. นางสาวธนัชชญาน์    รจนัย
2. นางสาวสุภัสสร    ศรัทธานุ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 15 1. เด็กชายภานุพงศ์    เลาะกลาง
2. เด็กชายรุ้งเพชร    เมืองแสน
3. เด็กหญิงสโรชา    สุุทธปัญญา
1. นางหนูกาน    รัตนะโสภา
2. นายเสน่ห์    ชนะงาม
6
5 โรงเรียนบ้านโทะ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 12 1. เด็กชายสุริยา    จังอินทร์
2. เด็กชายประสิทธิ์    ศรีบุญเรือง
3. เด็กชายพิทยา    ภาเภา
1. นางสาวกิติยา    ลาภูตะมะ
2. นางสาวฐิติรัตน์    ดวงแสง
4
6 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1 1. เด็กหญิงรัชนก    บุญประสพ
2. เด็กหญิงอมรรัตน์    เกษมศรี
3. เด็กหญิงสุทธิดา    เพ็งพิศ
1. นางชารินี    บัวจูม
2. นางอำพร    วังเอก
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
7 โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8 1. เด็กชายปิยวัฒน์    ฤกษ์สว่าง
2. เด็กหญิงศิริพร    จำปาสาร
3. นางสาวกัญญา    พลพงษ์
1. นางอุดม    สุระโคตร
2. นางสาวอุทัยวรรณ    พรมจันทร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................