การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 030
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านปะหละ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3 1. เด็กชายกัณตธีร์    ประสาร
1. นางนิภา    ดวงแสง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5 1. เด็กชายดนุเดช    ลำพูน
1. นางสมควร    พรมภักดี
45
3 โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 17 1. เด็กหญิงมัฑติกา    พรมมา
1. นางสุราลัย    สันโสภา
36
4 โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 17 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร    ทุมศรีมา
1. นางวรรณภรณ์    กระมล
37
5 โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 17 1. เด็กหญิงอังควิภา    ค้ำคูณ
1. นางอรสุดา    โพธิ์ภักดี
16
6 โรงเรียนบ้านม่วง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 18 1. เด็กหญิงบุษบา    บุญบาล
1. นางนุชิตรา    กาฬภักดี
50
7 โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.๑๓) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 18 1. เด็กชายณัฐนันท์    ช่างทอง
1. นายผสม    ศรีนนท์
45
8 โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 18 1. เด็กหญิงชมพูนุช    ไชยสนาม
1. นางจิรัชยา    บุญกันหา
42
9 โรงเรียนบ้านตาโกน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 16 1. เด็กหญิงธัญนัดดา    คุณเถื่อน
1. นางวิไลพันธ์    ทุมพัฒน์
26
10 โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 16 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    ภูต้องลม
1. นายประเสริฐ    จานสิบสี
39
11 โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 16 1. เด็กหญิงมนัญยา    คำมูล
1. นางประยงค์    บุญประถัมภ์
45
12 โรงเรียนบ้านโซงเลง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 15 1. เด็กหญิงกัลยา    หอมอ่อน
1. นางดวงพร    หลอมทอง
44
13 โรงเรียนบ้านสามขา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 15 1. เด็กหญิงศิรินภา    จันทร์เพ็ง
1. นายยุทธศิลป์    สุขชัยบวร
28
14 โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 15 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์    บุญโนรัตน์
1. นางสุปัญญา    แววสว่าง
49
15 โรงเรียนบ้านจาน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 14 1. เด็กหญิงมนัสนันท์    ศรีรอง
1. นางฐิติกานต์    ปัญญาเพียร
4
16 โรงเรียนบ้านผือ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 14 1. เด็กหญิงมุทิตา    พงษ์ภา
1. นางสมจิตร    แขมคำ
31
17 โรงเรียนบ้านหนองหงอก กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 14 1. เด็กหญิงปิยะรัตน์    ศิริศักดิ์
1. นางสาวพิจิตรา    งามแสง
18
18 โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 13 1. เด็กชายอนุชา    สังข์ขาว
1. นางอายุวัฒน์    เพียรภูเขา
37
19 โรงเรียนบ้านบุยาว กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 13 1. เด็กหญิงจิณณ์จุฑา    สีหานาม
1. นางสาวสุวิมล    บัวบาล
22
20 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1 1. เด็กหญิงรศิตา    แสงนนท์
1. นางสุวรรณา    บุญยิ่ง
7
21 โรงเรียนบ้านจานแสนไชย กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 13 1. เด็กหญิงชมพูนุท    วิเศษชาติ
1. นางอำศรี    ประคองใจ
22
22 โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 12 1. เด็กหญิงชนาพร    เกตุสินรังสรรค์
1. นางสวัสดิ์    บริหาร
ชนะเลิศ
23 โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1 1. เด็กหญิงกนกพร    พุทราเกิด
1. นางสาวปิยะพร    ไชยเสนา
27
24 โรงเรียนบ้านเมืองหลวง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 12 1. เด็กหญิงชนาวดี    สีเต๊ด
1. นางเมตตา    ชินวงษ์
22
25 โรงเรียนเทศบาล๑(หนองสิมใหญ่) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 12 1. เด็กหญิงลัดดาภรณ์    ราชรักษา
1. นางพัชมณฑ์    คำพิหล้า
12
26 โรงเรียนธรรมรังษีวิทยา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4 1. เด็กหญิงวรรณภา    ปุยละเทิม
1. นายทองอินทร์    ศรีเลิศ
18
27 โรงเรียนเคียวนำ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1 1. เด็กหญิงจารุณี    ไชยบำรุง
1. นางสาวพชรวัลย์    เอี่ยมสะอาด
10
28 โรงเรียนบ้านจิก กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8 1. เด็กชายณัฐดนัย    วิรุณพันธ์
1. นายยศวรรธน์    ศรีแก้ว
31
29 โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8 1. เด็กหญิงอารีรัตน์    แสงจันทร์
1. นางวัชรีภรณ์    กิจเกียรติ์
18
30 โรงเรียนบ้านครั่ง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8 1. เด็กหญิงอาทิมา    มงคลการ
1. นางสาวกินรีย์    ประสิทธิ์
7
31 โรงเรียนบ้านปลาขาว กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 7 1. เด็กหญิงภควดี    จันทสิทธิ์
1. นางสาวประภาพร    บ่อชล
52
32 โรงเรียนบ้านหนองแคสวนสวรรค์ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 7 1. เด็กหญิงจิรัชยา    เกษลคร
1. นางธัญญ์นิศา    ศรีธนสุวรรณ์
52
33 โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 7 1. เด็กหญิงฐิติมาพร    เดียงสา
1. นางเทียมจันทร์    มณีวงษ์
6
34 โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10 1. เด็กหญิงเนตรนภา    บริบาล
1. นางเพ็ญประภา    โพธิวัฒน์
30
35 โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3 1. เด็กหญิงธิติมา    โกกะพันธ์
1. นางสายจิตร    หอยจันทร์
7
36 โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10 1. เด็กหญิงชลลดา    แสงโยธา
1. นางสมใจ    รัตนะวัน
14
37 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10 1. เด็กหญิงภาวิณี    จิตมั่น
1. นางสมยงค์    ทองเลิศ
50
38 โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9 1. เด็กหญิงพรสุดา    มาเนตร
1. นางสาวเกณิกา    ทองคำดี
45
39 โรงเรียนบ้านฮ่องข่า กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9 1. เด็กชายอิสระ    กันหา
1. นายกมณภัฒน์    มาพบ
22
40 โรงเรียนบ้านโกทา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9 1. เด็กหญิงจิรภิญญา    ดีสา
1. นางพัชรี    ก่ำจันทึก
5
41 โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 6 1. เด็กหญิงฟาติมา    พุ่มพิศ
1. นายอรุณ    คงสุข
18
42 โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 6 1. เด็กหญิงจีรนุช    ปูพบุญ
1. นางธันวา    รัตนวัน
42
43 โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 6 1. เด็กหญิงปัญญดา    สีเสน
1. นางพรนิชา    สังข์เกิด
16
44 โรงเรียนบ้านไผ่ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 11 1. เด็กหญิงวิมล    ฉิมวัย
1. นางดาวเรือง    จันทะพันธ์
31
45 โรงเรียนบ้านคูสระ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 11 1. เด็กหญิงชนิกานต์    ใจใส
1. นางบุญส่ง    แพงภูงา
31
46 โรงเรียนบ้านด่านนอกดง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 11 1. เด็กชายชลกร    ปัทมะ
1. นางณัฐกานต์    สุทธิ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
47 โรงเรียนบ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4 1. เด็กหญิงธภัทพร    สิงหะ
1. นางสำลี    พิมพ์ศรี
31
48 โรงเรียนบ้านยางเอือด กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4 1. เด็กหญิงกัญญาภัค    แซ่ลิ้ม
1. นางเสาวณีย์    ชำนิกุล
10
49 โรงเรียนบ้านโคก กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2 1. เด็กหญิงนริศรา    เพ็งแจ่ม
1. นางอรัญญา    สูงเรือง
13
50 โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2 1. เด็กหญิงชุติมา    ศรีหวาด
1. นางบุษบา    ร่มบุญทวี
28
51 โรงเรียนบ้านขวาว กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2 1. เด็กหญิงอภิญญา    เกือกรัมย์
1. นางนิรมล    ถาวร
39
52 โรงเรียนบ้านโคกหล่าม กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5 1. เด็กหญิงดลยพร    มีกุล
1. นางศศิยาภรณ์    กิ่งคำ
39
53 โรงเรียนบ้านบอนใหญ่ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5 1. เด็กหญิงสุภาวดี    สุขเสริม
1. นางพรรณวดี    โตมาก
15
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................