การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 031
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านปะหละ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3 1. เด็กหญิงมั่นนฤมล    แก้วแสน
1. นางกองแก้ว    ทองนำ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนบ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5 1. เด็กชายศิรวัฒน์    กลางประพันธ์
1. นางพัฒนา    ไชยปัญญา
8
3 โรงเรียนบ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5 1. เด็กหญิงธิชาดา    หัวใจฉำ่
1. นางเยาวภา    ดาสันทัด
17
4 โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 17 1. เด็กหญิงรัตนกร    ศรีภูมาตย์
1. นางสาวกัลยาณี    ประดับศรี
35
5 โรงเรียนบ้านโพธิ์ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 17 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์    ดวงดาว
1. นางสุดใจ    สุบินทร์
51
6 โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 17 1. เด็กหญิงพิมพ์ฐิดา    บุตรแก้ว
1. นางวันทณีย์    ทองคำฟู
9
7 โรงเรียนบ้านหนองลุงตาเกษ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3 1. เด็กหญิงสุภาพร    เสนา
1. นางสาววนิดา    บุตรเทวินทร์
39
8 โรงเรียนบ้านม่วง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 18 1. เด็กหญิงวิมลภา    อินกอง
1. นางวิราพร    วงศ์จอม
27
9 โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 18 1. เด็กหญิงสรัลชนา    หาญห้าว
1. นางระวีวรรณ    บุญปัญญา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
10 โรงเรียนบ้านตาโกน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 16 1. เด็กหญิงบัณฑิตา    แก้วสะอาด
1. นายประดิษฐ์    คล้ายสงคราม
9
11 โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 16 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์    จันทร
1. นางประยงค์    บุญประถัมภ์
41
12 โรงเรียนบ้านทุ่ม กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 16 1. เด็กหญิงภัทราพร    สมพงษ์
1. นายสมเกียรติ    มะเดื่อ
45
13 โรงเรียนบ้านโซงเลง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 15 1. เด็กหญิงวรัชญา    บรรเทิงใจ
1. นายสนธยา    เดิมทำรัมย์
33
14 โรงเรียนบ้านสามขา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 15 1. เด็กชายศุภณัฐ    คงพลปาน
1. นายสำรอง    พนารัตน์
30
15 โรงเรียนบ้านเสียว กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 15 1. เด็กหญิงพรชิตา    หนูอ้น
1. นางพรเพชร    ใยทอน
44
16 โรงเรียนบ้านผือ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 14 1. เด็กหญิงอารยา    ทับสีหา
1. นางสุรณี    สีหะวงษ์
37
17 โรงเรียนบ้านหนองหงอก กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 14 1. เด็กหญิงสิริวิมล    คุณสิงห์
1. นางมะลิ    ไชยโคตร
18 โรงเรียนบ้านแต้(ประชาบำรุง) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3 1. เด็กชายพชรพล    ใยแสง
1. นางเสวียน    วรเลิศ
7
19 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 14 1. เด็กหญิงชลาลัย    ชัยโคตร
1. นางนิภาพร    พิมพ์สังกุล
41
20 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1 1. เด็กหญิงดารารัตน์    ประจำ
1. นางเพชรี    ฤทธิเดช
14
21 โรงเรียนบ้านพงสิม กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 13 1. เด็กหญิงรุ่งนภา    วงค์ภักดี
1. นางกนกกาญจน์    รัตะเวฬุ
5
22 โรงเรียนบ้านจานแสนไชย กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 13 1. เด็กหญิงชมพูนุช    เทพโสดา
1. นางมาลัย    ผาคำ
30
23 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 13 1. เด็กหญิงสืบสกุล    วิเศษชาติ
1. นางสาวยุภาพร    เกตุสินรังสรรค์
14
24 โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 12 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา    ชาญสูงเนิน
1. นางสอาด    เชื้อทอง
14
25 โรงเรียนบ้านหว้า กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 12 1. เด็กหญิงสาริกา    พุกอำไพ
1. นางนรินสุดา    ศรีเพ็ชร
26
26 โรงเรียนบ้านเชือก กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8 1. เด็กหญิงอธิติยา    เยี่ยมไธสงค์
1. นายเพียรศิริ    เสถียรกุลวงศ์
4
27 โรงเรียนบ้านหนองอาคูณ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 12 1. เด็กชายจิรายุ    เลาเลิศ
1. นางบุญหนา    ศรีชัย
37
28 โรงเรียนบ้านจิก กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8 1. เด็กหญิงรัตติยา    ทัศสี
1. นายยศวรรธน์    ศรีแก้ว
33
29 โรงเรียนเทศบาล๑(บ้านค้อ) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 18 1. เด็กหญิงจิรชยา    บุญเย็น
1. นางสาวจิตราภรณ์    สีดางาม
19
30 โรงเรียนบ้านพงพรต กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1 1. เด็กหญิงธีราภรณ์    ถะนัด
1. นางทวี    ชูกำแพง
20
31 โรงเรียนบ้านหนองห้าง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1 1. เด็กหญิงวันวิสา    บุญกอง
1. นางรุ่งนภา    ระย้าทอง
32
32 โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8 1. เด็กหญิงปิ่นไพร    ธรรมวัตร
1. นางกาญจนา    ทองดีเลิศ
11
33 โรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 7 1. เด็กหญิงกชวรรณ    ไพรสาร
1. นางวิราภรณ์    การะเกษ
46
34 โรงเรียนบ้านหนองแคสวนสวรรค์ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 7 1. เด็กหญิงปิยะธิดา    พิมพ์ทอง
1. นางกัญญณัช    พวงเขียว
35 โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 7 1. เด็กหญิงพุธิตา    เอกฉัตร
1. นางมณี    ประดับศรี
20
36 โรงเรียนบ้านตัง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 7 1. เด็กหญิงจิราพร    วิชาพูล
1. นางนันทนา    มีชัย
20
37 โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10 1. เด็กหญิงนริยากร    โพธิวัฒน์
1. นางธันยพัฒน์    สุตะพันธ์
27
38 โรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10 1. เด็กหญิงปลายฝน    ปานนาค
1. นายพยนต์    ชมภูวงศ์
ชนะเลิศ
39 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10 1. เด็กหญิงศิรประภา    ยวนจิตร
1. นางวิไลพร    ทีน้ำคำ
43
40 โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9 1. เด็กหญิงปวันรัตน์    มุนสุรินทร์
1. นางสาวพิมสิริ    โพธิ์ทอง
20
41 โรงเรียนบ้านฮ่องข่า กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9 1. เด็กหญิงเกษมณี    โนนน้อย
1. นางศิรินาท    แก้วมหาชัย
5
42 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 6 1. เด็กหญิงณัฐธิชา    เกตหนองโพธิ์
1. นางสมหมาย    ไชยโพธิ์
11
43 โรงเรียนบ้านยาง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 6 1. เด็กหญิงธารารัตน์    แสงแก้ว
1. นางสุนิดา    ปิยะวงษ์
13
44 โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 6 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    บุญไว
1. นางสายชล    ท่าโพธิ์
50
45 โรงเรียนบ้านไผ่ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 11 1. เด็กหญิงศุภวรรณ    ศรีบุญรักษ์
1. นายศิลป์ชัย    เชื้อเพราะ
24
46 โรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 11 1. เด็กหญิงนภาวรรณ    นวลมา
1. นางสาวจิตราภรณ์    โพธิวัฒน์
47
47 โรงเรียนบ้านด่านนอกดง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 11 1. เด็กหญิงศศลักษณ์    การมิ่ง
1. นางรัชนีกร    คงคูณ
29
48 โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2 1. เด็กหญิงอาทิตยา    อ่อนช้อย
1. นางสุขรัตน์    อุดมผุย
49
49 โรงเรียนบ้านโนนสูง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4 1. เด็กหญิงอภิญญา    โนนสูง
1. นางวัชรี    เหล็กดี
17
50 โรงเรียนบ้านยางเอือด กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4 1. เด็กหญิงพัชรินทร์    ดอนอ่อนเบ้า
1. นางวาสนา    โสระพันธ์
47
51 โรงเรียนบ้านโนนเค็ง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4 1. เด็กชายเทิดเกียรติ    แก้วจันทร์
1. นางปุณณิศา    ยองรัตน์
52
52 โรงเรียนบ้านโคก กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2 1. เด็กหญิงพรธิระมน    เกษกุล
1. นางน้อยมณี    โพธิ์งาม
24
53 โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2 1. เด็กหญิงปาริชาติ    พันธ์ดี
1. นางจรูญศรี    สุมินทนะ
36
54 โรงเรียนบ้านสะเดา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์    ทับทิม
1. นางปาลีรัตน์    สายมณีวงศ์
39
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................