การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 032
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านแข้ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3 1. เด็กหญิงอารียา    แสงแย้ม
1. นางสุพรรณี    เข็มทอง
27
2 โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 17 1. นางสาวพัชราภรณ์    ชมสมบัติ
1. นางสงบ    สิงห์เขาภู
12
3 โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 17 1. เด็กหญิงศรีสุดา    วรรณโคตร
1. นางบัวลา    หนองยาง
22
4 โรงเรียนบ้านโจดม่วง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 17 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    วิรุณพันธ์
1. นางสมจิตร    นวลใส
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 โรงเรียนบ้านม่วง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 18 1. เด็กหญิงฤยาพร    ทุมพัฒน์
1. นายชูชาติ    พรหมอุ่น
13
6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 18 1. เด็กหญิงวีรวัลย์    งามศิริ
1. นายปิยวัฒน์    สาสังข์
19
7 โรงเรียนบ้านตาโกน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 16 1. เด็กหญิงชริดา    วันกิ่ง
1. นายประดิษฐ์    คล้ายสงคราม
ชนะเลิศ
8 โรงเรียนบ้านหนองแคน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 16 1. เด็กหญิงจารุวรรณ    พวงท้าว
1. นางวาสนา    มะโนรัตน์
30
9 โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 15 1. เด็กหญิงสุรินพร    ดอกจันทร์
1. นายอัครเดช    พรหมทา
18
10 โรงเรียนบ้านโซงเลง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 15 1. เด็กหญิงอังคณา    ขันติวงษ์
1. นายวิทยา    พรหมทา
24
11 โรงเรียนบ้านเสียว กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 15 1. เด็กหญิงพิยดา    ทรงไตรย์
1. นางปิลันธนา    โต๊ะสิงห์
30
12 โรงเรียนบ้านผือ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 14 1. เด็กหญิงปภาดา    สีการ
1. นายสถิตย์    สอนศรี
19
13 โรงเรียนบ้านหนองหงอก กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 14 1. เด็กหญิงฐิติมา    จันทะศรี
1. นางมะลิ    ไชยโคตร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
14 โรงเรียนบ้านบุยาว กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 13 1. เด็กหญิงวิภาณี    ฝอยทอง
1. นางสมานจิตร    หมื่นสุข
19
15 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1 1. เด็กชายวริศ    เรืองพร
1. นางจรัส    ศรีละพันธ์
22
16 โรงเรียนบ้านพะวร กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 13 1. เด็กชายจิรายุทธ    วงค์ภักดี
1. นายวรวิทย์    ธรรมนิยม
8
17 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 13 1. เด็กหญิงนิธิพร    สุดรอด
1. นางสาวยุภาพร    เกตุสินรังสรรค์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
18 โรงเรียนบ้านโทะ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 12 1. นางสาวฐิติมา    โพธิ์แสน
1. นางอินทุอร    กัญญาชาติ
8
19 โรงเรียนบ้านอีสร้อย กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 12 1. เด็กชายจิรวงศ์    ปราบประจิตร์
1. นายกฤษฎางค์    พันหอม
30
20 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1 1. เด็กหญิงเกษรินทร์    รู้น้อม
1. นางธีรพร    สุพร
29
21 โรงเรียนบ้านหนองห้าง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1 1. เด็กหญิงวาริญา    เวหล
1. นางอุไรจิต    เสมอสาย
38
22 โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1 1. เด็กหญิงกาญธมา    อาคเดช
1. นางสาวเกษร    ทองปาน
6
23 โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8 1. นางสาววนิดา    คาวี
1. นางอุดม    สุระโคตร
13
24 โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 7 1. นายณํฐพงษ์    ชุมชิต
1. นายสุริยงค์    นรสาร
16
25 โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3 1. เด็กหญิงณัฐตะวัน    สาอุด
1. นางบุญมี    รองเมือง
16
26 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10 1. เด็กหญิงวิชุดา    คะนะมะ
1. นางสุภาวดี    ครองยุทธ
8
27 โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9 1. เด็กหญิงมาริสา    วิชาดี
1. นายนรินทร์    แข็งขันธ์
34
28 โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9 1. เด็กหญิงนริศรา    อามาตร์
1. นางสาวพิมสิริ    โพธิ์ทอง
13
29 โรงเรียนบ้านโต่งโต้น กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9 1. เด็กหญิงนภัส    ลาบไพโรจน์
1. นายอำนาจ    ทุนภิรมย์
24
30 โรงเรียนบ้านฮ่องข่า กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9 1. เด็กหญิงภัทริกา    เพชรร่วม
1. นายพินิจ    คำดำ
35
31 โรงเรียนบ้านด่านนอกดง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 11 1. เด็กหญิงสโรชา    มณีวงษ์
1. นางสาววิมล    หมั่นมี
36
32 โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 11 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    นพบาล
1. นายสุพัฒน์    เข็มโคตร
8
33 โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2 1. เด็กหญิงอรัญญา    จงทำดีประเสริฐ
1. นายสมปอง    ออไธสง
36
34 โรงเรียนบ้านกงพาน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2 1. นางสาววริศรา    ศรีงาม
1. นายเอนก    เดชจินดา
24
35 โรงเรียนบ้านยางเอือด กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4 1. เด็กหญิงอภัสรา    ใยแสง
1. นางเสาวลักษณ์    ยั่งยืน
33
36 โรงเรียนบ้านบอนใหญ่ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5 1. เด็กหญิงดวงฤทัย    จันสุกใส
1. นางชุลีพร    โพธิ์ชัย
27
37 โรงเรียนบ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5 1. เด็กหญิงสุชาดา    วาณิชจิตกาล
1. นางพบพร    วงศ์วรรณา
7
38 โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5 1. เด็กชายชัยณรงค์    หงษาล้วน
1. นางนิภาพร    ศิลาโชติ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................