การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 036
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5 1. เด็กชายมงคล    โพธิ์พอน
1. นางสมควร    พรมภักดี
39
2 โรงเรียนบ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5 1. เด็กหญิงชูติมาพร    ปัญญาวงค์
1. นางวณิชยา    บุรุษ
25
3 โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 17 1. เด็กหญิงณัฐชา    ขวัญทอง
1. นางสุราลัย    สันโสภา
30
4 โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 17 1. เด็กหญิงณัฐธิชา    สุโพธิ์
1. นางวรรณภรณ์    กระมล
22
5 โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 17 1. เด็กหญิงพัชรพร    พีระภาค
1. นายเจริญชัย    เพ็ชรด่านเหนือ
40
6 โรงเรียนบ้านหมากยาง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 18 1. เด็กหญิงสุทธิดา    โทนุบล
1. นายอรุณ    วงศ์จอม
38
7 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 18 1. เด็กหญิงนิภาภรณ์    อินเหลา
1. นางวารุณี    พรหมคุณ
12
8 โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 18 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา    โคตรสวรรค์
1. นางจินตนา    พรหมทา
45
9 โรงเรียนบ้านตาโกน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 16 1. เด็กหญิงปาริฉัตร    แก้วสะอาด
1. นางสาวทิพวรรณ    อินทะพันธ์
4
10 โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 16 1. เด็กหญิงธิดาพร    ไพรวิโรจน์
1. นางบุญเลี่ยม    เพ็งมะดัน
13
11 โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 16 1. เด็กหญิงรัตนา    คำงาม
1. นางประภา    ทองตัน
21
12 โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 15 1. เด็กหญิงสุพัตรา    บูรณะ
1. นางนฤมล    ศรีระษา
28
13 โรงเรียนบ้านโซงเลง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 15 1. เด็กหญิงตะหลับเพชร    เมืองจันทร์
1. นางดวงพร    หลอมทอง
42
14 โรงเรียนบ้านหนองผือ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 15 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    เรืองเดช
1. นางประภาเพ็ญ    พิลาวัน
49
15 โรงเรียนบ้านจาน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 14 1. เด็กหญิงมนัสนันท์    ศรีรอง
1. นางฐิติกานต์    ปัญญาเพียร
7
16 โรงเรียนบ้านหนองแปน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 14 1. เด็กหญิงทิพพิมล    นวลวรรณ
1. นายธีรพัฒน์    พวงท้าว
5
17 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 14 1. เด็กหญิงอาริสา    หนองยาง
1. นางสาวหมิวดี    วรรณวงษ์
18 โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 13 1. เด็กชายชนการตื    พงษ์สีดา
1. นางอายุวัฒน์    เพียรภูเขา
34
19 โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 13 1. เด็กหญิงชุติมา    บัววงค์
1. นางลำดวน    สายแก้ว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
20 โรงเรียนบ้านจานแสนไชย กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 13 1. เด็กชายกิตติกร    วิเศษชาติ
1. นางอำศรี    ประคองใจ
50
21 โรงเรียนบ้านเมืองน้อย กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 12 1. เด็กหญิงพัชธพร    พรมไชยวงค์
1. นางกลมลิวรรณ    แก้วใส
10
22 โรงเรียนบ้านหนองสะมอน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 12 1. เด็กหญิงณตินา    สมัญ
1. นางพูนทรัพย์    เหล็กกล้า
9
23 โรงเรียนบ้านเมืองหลวง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 12 1. เด็กหญิงกานต์สินี    อินทร์แก้ว
1. นางเมตตา    ชินวงษ์
5
24 โรงเรียนบ้านเชือก กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8 1. เด็กหญิงชยาภา    อุตรวิเศษ
1. นางพิศมัย    วิรุณพันธ์
47
25 โรงเรียนบ้านจิก กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8 1. เด็กชายอมรเทพ    แก่นสาร
1. นางสาววิไลวรรณ    ผิวนวล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
26 โรงเรียนบ้านฟ้าผ่า กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1 1. เด็กหญิงขวัญจิรา    บัวเขียว
1. นางลภัสรดา    นามวงค์
25
27 โรงเรียนบ้านพงพรต กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1 1. เด็กชายทวีชัย    กิ่งวงษา
1. นางทองพันธ์    ขอวร
18
28 โรงเรียนบ้านค้อกำแพง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1 1. เด็กหญิงปรัชญา    กำแพงใหญ่
1. นางวาสนา    ไชยโยธา
50
29 โรงเรียนบ้านมะฟัก กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8 1. เด็กหญิงอารดี    มาลัย
1. นายมีศักดิ์    ประสิทธิ์
7
30 โรงเรียนบ้านดงแดง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 7 1. เด็กหญิงกนกวิภา    อาจหาญ
1. นางมะลิ    พรหมทา
31 โรงเรียนบ้านหนองแคสวนสวรรค์ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 7 1. เด็กหญิงเนตรนภิส    ทิพย์รักษา
1. นางเบญจางค์    ยิ่งยง
29
32 โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 7 1. เด็กชายณัฐพงค์    อัครบุตร
1. นางอุบล    สีหะวงษ์
33
33 โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10 1. เด็กชายเจตตริน    อินคำแหง
1. นางเพ็ญประภา    โพธิวัฒน์
32
34 โรงเรียนบ้านดอนไม้งาม กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10 1. เด็กหญิงกุลปริยา    บรรจงจิตร
1. นางอำนาจ    นามวงศ์
25
35 โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    แซ่ซิม
1. นางพรทรัพย์    ชื่นตา
34
36 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10 1. เด็กหญิงประวีณา    วงษ์คำ
1. นางสมยงค์    ทองเลิศ
50
37 โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9 1. เด็กหญิงกนิษฐา    ิอินทะรีย์
1. นางธันยบูรณ์    หนองกก
43
38 โรงเรียนบ้านห้วย กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9 1. เด็กหญิงภัทราพร    สายสิงห์
1. นางเทวี    จำปี
18
39 โรงเรียนบ้านโกทา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9 1. เด็กหญิงนันธิญา    บุญช่วย
1. นางวิไลจิตร    จันทพรม
14
40 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 6 1. เด็กหญิงภัทรวดี    ศิลารักษ์
1. นายสุพิชญ์    คำจันทร์
22
41 โรงเรียนบ้านยาง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 6 1. เด็กหญิงอรธิดา    นาแพง
1. นางสุนิดา    ปิยะวงษ์
15
42 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมน้อย กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 6 1. เด็กหญิงภาวินี    มายา
1. นางสิริลักขณ์    วรรณวงษ์
36
43 โรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 11 1. เด็กชายสารัช    นามประมา
1. นางอนงค์    รัตนวัน
ชนะเลิศ
44 โรงเรียนบ้านด่านนอกดง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 11 1. เด็กชายณัชพงษ์    พลพวก
1. นางสาววิจิตรา    อายุยืน
24
45 โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 11 1. เด็กหญิงสุดธิดา    โกศล
1. นายสวัสดิ์    จันทะพันธ์
41
46 โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2 1. เด็กหญิงเพลงขิม    พิศวงค์
1. นางประยูรศรี    สมใจ
48
47 โรงเรียนบ้านแขมโพนทอง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4 1. เด็กหญิงพิรดา    สาลีทำ
1. นางศรีอุบล    ราชสมบัติ
46
48 โรงเรียนบ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ ๑๖๑ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4 1. เด็กหญิงขวัญพิชชา    สิงห์โต
1. นางพจนา    ทิศเสถียร
30
49 โรงเรียนบ้านปะอาว กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3 1. เด็กหญิงสุจิรา    ทองศักดิ์
1. นางกมลวัลย์    สมภาค
15
50 โรงเรียนบ้านหนองสำโรงน้อย กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์    สมบูรณ์
1. นางจิตสุดา    บึงไกร
11
51 โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2 1. เด็กชายธนภัทร    ศรียงยศ
1. นางสุปราณี    สังข์ทอง
18
52 โรงเรียนบ้านพลับฝางผักหม กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3 1. เด็กหญิงสุภาวดี    จูมทอง
1. นายกัณหา    แสงสิงห์
37
53 โรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2 1. เด็กชายอภิสิทธิ์    วันดี
1. นางอุไรวรรณ    ศรีบาล
17
54 โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5 43
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................