การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 037
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5 1. เด็กหญิงปทิตตา    บุดดาวงศ์
1. นางพัฒนา    ไชยปัญญา
5
2 โรงเรียนบ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5 1. เด็กหญิงกฤตพร    มอญเพ็ชร
1. นางเยาวภา    ดาสันทัด
5
3 โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 17 1. เด็กหญิงวารีวัลย์    ศรีภูมาตย์
1. นางสาวกัลยาณี    ประดับศรี
26
4 โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 17 1. เด็กหญิงแพรทิพย์    ร่วมบุญ
1. นางทักษิณา    สุจริต
44
5 โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 17 1. เด็กหญิงสุวิมล    สีคำ
1. นางวันทณีย์    ทองคำฟู
26
6 โรงเรียนบ้านม่วง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 18 1. เด็กหญิงสุนทรีย์    ศรีทองนวล
1. นางวิราพร    วงศ์จอม
20
7 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 18 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    โพธิ์เงิน
1. นางวารุณี    พรหมคุณ
5
8 โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 18 1. เด็กหญิงศศิประภา    กันทะพันธ์
1. นางระวีวรรณ    บุญปัญญา
34
9 โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 16 1. เด็กหญิงพรรทษา    พรจันทร์
1. นางสาวอุไรววรณ    ชื่นตา
36
10 โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 16 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    สุขจันทร์
1. นางชรินรัตน์    อินทะพันธ์
5
11 โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 16 1. เด็กหญิงสาริณี    วงค์คำแพง
1. นางประภา    ทองตัน
20
12 โรงเรียนบ้านโซงเลง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 15 1. เด็กชายธนากร    ขันติวงษ์
1. นายสนธยา    เดิมทำรัมย์
13 โรงเรียนบ้านหนองผือ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 15 1. เด็กหญิงทอฝัน    สมาลีย์
1. นางสาวศุภศรี    ดวงแสง
41
14 โรงเรียนบ้านเสียว กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 15 1. เด็กหญิงรัชนีกร    หาชะนนท์
1. นางพรเพชร    ใยทอน
44
15 โรงเรียนบ้านจาน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 14 1. เด็กหญิงปนัดดา    พาเจริญ
1. นางฐิติกานต์    ปัญญาเพียร
36
16 โรงเรียนบ้านหนองแปน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 14 1. เด็กหญิงอารียา    พรมสุข
1. นางเกศรินทร์    ถาวร
17 โรงเรียนบ้านผือ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 14 1. เด็กหญิงสุพัตรา    เทียมเทศแก้ว
1. นางสุรณี    สีหะวงษ์
41
18 โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 13 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา    ตันนารัตน์
1. นางสาวปัทมาศ    สานิสี
18
19 โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 13 1. เด็กหญิงจันทร์ปรียา    จังอินทร์
1. นางลักษณาวดี    ตรีโยธา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
20 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1 1. เด็กหญิงวิมลศิริ    สมศรี
1. นางเพชรี    ฤทธิเดช
12
21 โรงเรียนบ้านพงสิม กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 13 1. เด็กหญิงสุธิดา    ยืนยง
1. นางกนกกาญจน์    รัตนะเวฬุ
5
22 โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 12 1. เด็กชายชินภัทร    บุญเกื้อ
1. นางสาวนวลอนงค์    คำนันต์
ชนะเลิศ
23 โรงเรียนบ้านเมืองน้อย กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 12 1. เด็กหญิงบุญยานุช    ยิ่งมีดี
1. นางกลมลิวรรณ    แก้วใส
20
24 โรงเรียนบ้านเมืองหลวง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 12 1. เด็กหญิงศิริตา    ศรีจันทร์
1. นางบังอร    สาลี
12
25 โรงเรียนบ้านจิก กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8 1. เด็กชายกฤษณะ    เครือแสง
1. นางสาววิไลวรรณ    ผิวนวล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
26 โรงเรียนบ้านฟ้าผ่า กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1 1. เด็กหญิงศิรประภา    ดวงมาลา
1. นางลภัสรดา    นามวงค์
12
27 โรงเรียนบ้านค้อกำแพง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1 1. เด็กหญิงศุภารัตน์    ทำละเอียด
1. นางวราภรณ์    อัครจันทร์
26
28 โรงเรียนบ้านอะลาง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3 1. เด็กหญิงศิริพร    วิเศษสังข์
1. นางกมลมาลย์    นางวงค์
44
29 โรงเรียนบ้านมะฟัก กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8 1. เด็กชายอนิวัตติ์    สมศรี
1. นายมีศักดิ์    ประสิทธิ์
12
30 โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8 1. เด็กหญิงนราทิพย์    ธรรมวัตร
1. นางกาญจนา    ทองดีเลิศ
12
31 โรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 7 1. เด็กหญิงปนัดา    ลำมะนา
1. นางพรรณนิภา    สุทธิสนธิ์
34
32 โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 7 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    มณีนิล
1. นางมณี    ประดับศรี
26
33 โรงเรียนบ้านตัง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 7 1. เด็กหญิงจิราพร    วิชาพูล
1. นางนันทนา    มีชัย
20
34 โรงเรียนบ้านดอนไม้งาม กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10 1. เด็กหญิงปพิชญา    แก้วภักดี
1. นางอำนาจ    นามวงศ์
26
35 โรงเรียนบ้านบึงหมอก กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10 1. เด็กหญิงศิรินญา    บุญราช
1. นางโสรญา    โพธิ์งาม
20
36 โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3 1. เด็กหญิงปาริชาติ    วงศ์สุพันธ์
1. นางวิจิตร    ศรีสุรักษ์
44
37 โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10 1. เด็กหญิงศิริพร    มีศิลป์
1. นางสุวรรวลี    ครองยุทธ
44
38 โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9 1. เด็กหญิงศศิกานต์    สังวร
1. นางอุทัยวรรณ    บุตรแสน
36
39 โรงเรียนบ้านหนองกก กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9 1. เด็กหญิงณัฐริกา    ภู่วิเชียร
1. นางลักษณา    เทพชู
40 โรงเรียนบ้านห้วย กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9 1. เด็กหญิงมุตา    ศรีพัด
1. นางเชาวณี    วรเลิศ
26
41 โรงเรียนบ้านฮ่องข่า กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9 1. เด็กหญิงพิมยุภา    ธรรมรักษ์
1. นางศิรินาท    แก้วมหาชัย
36
42 โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 6 1. เด็กหญิงกมลชนก    ทองด้วง
1. นางสาววาสนา    กตะศิลา
5
43 โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 6 1. เด็กหญิงมิดตา    จันสุขใจ
1. นายณัฐวุฒิ    ปิยะวงษ์
20
44 โรงเรียนบ้านยาง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 6 1. เด็กหญิงศศิประภา    ดีดวงพันธ์
1. นางสุนิดา    ปิยะวงษ์
5
45 โรงเรียนบ้านคูสระ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 11 1. เด็กหญิงชลิดา    นนทะวงษ์
1. นางพิสมัย    อักษรพิมพ์
36
46 โรงเรียนบ้านสร้างปี่ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 11 1. เด็กหญิงเพริศศา    การะเกษ
1. นางศิริพร    สมคะเนย์
44
47 โรงเรียนบ้านด่านนอกดง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 11 1. เด็กชายธนากร    ดวงมาลา
1. นางรัชนีกร    คงคูณ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
48 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2 1. เด็กหญิงจันจิรา    ธรรมนิยม
1. นางสายรุ้ง    พวงนาม
44
49 โรงเรียนบ้านกงพาน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2 1. เด็กหญิงอังครีย์    ภักดี
1. นางสุวรรณศรี    จำปี
44
50 โรงเรียนบ้านโนนสูง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4 1. เด็กชายคณนาท    ใจนันตะ
1. นางวัชรี    เหล็กดี
18
51 โรงเรียนบ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ ๑๖๑ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4 1. เด็กชายธิติวุฒิ    จันดำ
1. นายทองเรี่ยน    ศรีรักษา
44
52 โรงเรียนบ้านปะอาว กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3 1. เด็กหญิงชัญญานุช    นวลสาย
1. นางกมลวัลย์    สมภาค
12
53 โรงเรียนบ้านนาโนน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4 1. เด็กหญิงสุภาดา    กิจเพียร
1. นางสาวสุดใจ    ถาวร
26
54 โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2 1. เด็กหญิงพรรณิภา    ดวงเดือน
1. นางจรูญศรี    สุมินทนะ
43
55 โรงเรียนบ้านโคกหล่าม กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5 1. เด็กหญิงช่อนภา    ชัยปัญญา
1. นายทองเปรม    ศรีโพนทอง
26
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................