การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 038
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านแข้ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3 1. นางสาวสุธารัตน์    กลิ่นดอกแก้ว
1. นางสุพรรณี    เข็มทอง
10
2 โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 17 1. เด็กชายกิติศักดิ์    แสงศร
1. นางสงบ    สิงห์เขาภู
3 โรงเรียนบ้านม่วง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 18 1. เด็กหญิงนิรมล    เตี้ยต่ำ
1. นายชูชาติ    พรหมอุ่น
5
4 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 18 1. เด็กหญิงสุพัชชา    ภูหารนา
1. นางวารุณี    พรหมคุณ
9
5 โรงเรียนบ้านตาโกน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 16 1. เด็กหญิงบัณฑิตา    ประคองใจ
1. นางสาวเพิ่มพูน    จันทร์เต็ม
10
6 โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 15 10
7 โรงเรียนบ้านเสียว กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 15 1. เด็กหญิงศิริวรรณ    จันทอง
1. นางปิลันธนา    โต๊ะสิงห์
10
8 โรงเรียนบ้านผือ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 14 1. เด็กหญิงเจนจิรา    ใยโพธิ์
1. นายสถิตย์    สอนศรี
9 โรงเรียนบ้านหนองหงอก กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 14 1. เด็กชายบุญมี    ศรีบูรณ์
1. นางมะลิ    ไชยโคตร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
10 โรงเรียนบ้านบุยาว กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 13 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    ด่านกระโทก
1. นางสมานจิตร    หมื่นสุข
4
11 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1 1. เด็กหญิงนรินทร    มูลพิมพ์
1. นางจรัส    ศรีละพันธ์
7
12 โรงเรียนบ้านโทะ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 12 1. เด็กหญิงอารยา    ไชยพันธ์
1. นางอินทุอร    กัญญาชาติ
10
13 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1 1. เด็กหญิงสุวรรณี    สุขท่าข้าม
1. นางธีรพร    สุพร
10
14 โรงเรียนบ้านหนองห้าง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1 1. เด็กหญิงสุริยาพร    ด้วงโพนแร้ง
1. นางอุไรจิต    เสมอสาย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
15 โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1 1. นางสาวมินตรา    พลเวียงธรรม
1. นางสาวอุทัย    สมจิตร
ชนะเลิศ
16 โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8 1. เด็กหญิงเกษฎาภรณ์    สุภาพ
1. นางอุดม    สุระโคตร
10
17 โรงเรียนบ้านโต่งโต้น กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9 1. เด็กหญิงสัจจาพร    พิมศร
1. นายอำนาจ    ทุนภิรมย์
10
18 โรงเรียนบ้านด่านนอกดง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 11 1. เด็กหญิงนิตยา    พันธ์บุตร
1. นางสาววิมล    หมั่นมี
10
19 โรงเรียนบ้านกงพาน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2 1. นางสาวสุพรรณี    คำมี
1. นายเอนก    เดชจินดา
6
20 โรงเรียนบ้านโนนสูง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4 1. เด็กหญิงสุพัตรา    สุทธิสนธ์
1. นางพวงทอง    แท่นแก้ว
8
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................