การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 041
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านแข้ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3 1. นางสาวอนงนุช    บุญชู
2. นางสาววัชรีวรรณ    ชาญชิตร
3. เด็กหญิงอรทัย    ศิริคง
1. นางวิลาสินี    พรหมศรี
2. นางสุพรรณี    เข็มทอง
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 18 1. เด็กชายพีรพัฒน์    ปาปะเบา
2. เด็กหญิงนภัทรศร    อินเหลา
3. เด็กหญิงวีรวัลย์    งามศิริ
1. นายปิยวัฒน์    สาสังข์
2. นางวารุณี    พรหมคุณ
3 โรงเรียนบ้านตาโกน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 16 1. นางสาววาสนา    เมืองจันทร์
2. เด็กหญิงนัทมล    เหลาคำ
3. นางสาวศุภาวรรณ    ศิลาเลิศ
1. นางสาววันนา    อ่อนขาว
2. นางสาวเพิ่มพูน    จันทร์เต็ม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 โรงเรียนบ้านหนองแคน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 16 1. เด็กชายธนากร    โททะรินทร์
2. เด็กหญิงนภัสกร    ไชยฤทธิ์
3. เด็กหญิงวิภารักษ์    บุญลับ
1. นางปิยะนันท์    สุทนต์
2. นางวาสนา    มะโนรัตน์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 โรงเรียนบ้านเสียว กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 15 1. เด็กหญิงพรสวรรค์    สงผัด
2. เด็กหญิงณัฐพร    ผาระสิทธิ์
3. เด็กหญิงธนาพร    แสงช้าง
1. นางนภาพร    บุญปัญญา
2. นางสาวปิลันธนา    โต๊ะสิงห์
7
6 โรงเรียนบ้านผือ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 14 1. เด็กหญิงจิรวัลย์    พวงจันทร์
2. เด็กหญิงณัฐริญาภรณ์    จันทะไชย
3. เด็กหญิงปาริชาติ    หลักงาม
1. นางสุรณี    สีหะวงษ์
2. นางสาวอุณารัตน์    สอนศรี
5
7 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1 1. เด็กหญิงเย็นฤดี    ศรีษาวงษ์
2. เด็กหญิงทิพประภา    นนทศิลป์
3. เด็กหญิงยุพารัตน์    วันจันทร์
1. นางกฤษณา    สมบัติ
2. นางจรัส    ศรีละพันธ์
8 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1 1. เด็กชายชินวัฒน์    อรัญทม
2. เด็กหญิงกุลยา    สุฤทธิ์
3. เด็กหญิงจีราวรรณ    แป้นจันทร์
1. นางฉันทนา    จำปาสุข
2. นางธีรพร    สุพร
8
9 โรงเรียนบ้านหนองห้าง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1 1. เด็กหญิงนันทญา    ดัชถุยาวัตร
2. เด็กหญิงดวงกมล    สุฤทธ์ิ
3. เด็กหญิงนิพาดา    สุจริตภักดี
1. นางอนุรดี    โฉมเฉลา
2. นางอุไรจิต    เสมอสาย
4
10 โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 7 1. เด็กชายจักรพงษ์    มนัยนิล
2. เด็กชายธีรพัฒน์    มนัยนิล
3. เด็กชายอดุลย์    กัณฑ์หา
1. นางนวลจันทร์    ผาสุก
2. นายสุริยงค์    นรสาร
6
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................