การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 046
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านปะหละ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3 1. เด็กหญิงปริญญา    พาหา
2. เด็กหญิงณัฐกานต์    จำปากุล
1. นางกองแก้ว    ทองนำ
32
2 โรงเรียนบ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5 1. เด็กหญิงปภัสสร    ไขแสง
2. เด็กหญิงฐิติยา    บุญทูล
1. นางพัฒนา    ไชยปัญญา
2. นายสุรชัย    วันทรวง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนบ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5 1. เด็กหญิงอารียา    เสาศิริ
2. เด็กหญิงนัชชา    งามล้วน
1. นางจิราพร    จุลละศร
2. นางเยาวภา    ดาสันทัด
8
4 โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 17 1. เด็กชายราชภูมิ    แผ่นศิลา
2. เด็กหญิงพิชชาพร    จันสุพรม
1. นางสาวทองนาค    วงษ์มุข
2. นางบัวลา    หนองยาง
37
5 โรงเรียนบ้านกุงขาม กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 17 1. เด็กหญิงสุพิชฌาย์    ศรดอก
2. เด็กหญิงวนิดา    ศรชัย
1. นางเกษมณี    โคตรทารินทร์
2. นางเตือนใจ    สังข์วัง
36
6 โรงเรียนบ้านโนนลาน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 18 1. เด็กหญิงพิทยารัตน์    แพงยา
2. เด็กหญิงวรนุช    วงศ์เพ็ญ
1. นางบัวสอน    ดาแก้ว
2. นายอนันต์    ดาแก้ว
41
7 โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 18 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    หาญห้าว
2. เด็กหญิงวริศรา    สุทธสนธิ์
1. นางระวีวรรณ    บุญปัญญา
2. นายศักดา    บุญปัญญา
21
8 โรงเรียนบ้านตาโกน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 16 1. เด็กชายสมเกียรติ    ศรีสง่า
2. เด็กหญิงธนัญญา    เมืองจันทร์
1. นางสาวทิพวรรณ    อินทะพันธ์
2. นายประดิษฐ์    คล้ายสงคราม
4
9 โรงเรียนบ้านหนองแคน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 16 1. เด็กหญิงปาณิสรา    ศรีธร
2. เด็กหญิงรินรดี    เกษศิริ
1. นางสาวดวงฤดี    แต้มงาม
2. นางวาสนา    มะโนรัตน์
45
10 โรงเรียนบ้านโคกเมืองจันทร์ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 16 1. เด็กชายเอกพาทิศ    วงบุญ
2. เด็กหญิงเบ็ญจมาศ    บุตรราช
1. นางลาวัลย์    อนุพันธ์
2. นายสมควร    อนุพันธ์
32
11 โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 15 1. เด็กหญิงวรรณษา    บุญมั่น
2. เด็กหญิงปาลิตา    เหลาคำ
1. นายชินเทพ    ปรือปรัก
2. นางสาวยุพิน    บัวพันธ์
17
12 โรงเรียนบ้านโซงเลง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 15 1. เด็กหญิงวีณา    เมืองจันทร์
2. เด็กหญิงเปรมสุดา    นาแถมเพ็ชร์
1. นายวิทยา    พรหมทา
2. นายสนธยา    เดิมทำรัมย์
15
13 โรงเรียนบ้านสามขา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 15 1. เด็กชายเอกพล    นันทพันธ์
2. เด็กชายกิตติพงษ์    สุทธปัญญา
1. นายสมทรง    สุภาลักษณ์
2. นายสำรอง    พนารัตน์
32
14 โรงเรียนบ้านผือ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 14 1. เด็กหญิงฐิติพร    บึงไกล
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์    ศรีมูล
1. นางสมจิตร    แขมคำ
2. นางสุรณี    สีหะวงษ์
37
15 โรงเรียนบ้านแต้(ประชาบำรุง) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3 1. เด็กหญิงศิรินภา    แก้วกาหลง
2. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์    โสภณ
1. นางสาวสุนทรี    พิมทา
2. นางเสวียน    วรเลิศ
29
16 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 14 1. เด็กหญิงนันธิดา    เกษศิริ
2. เด็กหญิงพิมพกานต์    นามพรหม
1. นางนิภาพร    พิมพ์สังกุล
2. นายอนันต์    พิมพ์สังกุล
11
17 โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 13 1. เด็กหญิงสุพรรณภา    เหิงขุนทด
2. เด็กหญิงกานมณี    มีศรี
1. นางสาวปัทมาศ    สานิสี
2. นางรวิกานต์    วรรณแก้ว
37
18 โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 13 1. เด็กหญิงปารียา    บัวจูม
2. เด็กหญิงสโรชา    บัวบาล
1. นางลักษณาวดี    ตรีโยธา
2. นางสาวอัชลี    คำเครื่อง
41
19 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1 1. เด็กหญิงชนม์ณกานต์    กองแก้ว
2. เด็กชายสิทธินนท์    คงบัว
1. นางกฤษณา    สมบัติ
2. นางเพชรี    ฤทธิเดช
4
20 โรงเรียนบ้านจานแสนไชย กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 13 1. เด็กหญิงกัญญารักษ์    ศรียันต์
2. เด็กชายชนธีร์    แซ่ด่าน
1. นางมาลัย    ผาคำ
2. นายสุพรรณ    รอดสุโข
45
21 โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 12 1. เด็กหญิงพิชญา    ยอดกุล
2. เด็กหญิงปาณิสรา    จำปากุล
1. นางสาวกฤษณา    หมั่นซ่อม
2. นางสาวนวลอนงค์    คำนันต์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
22 โรงเรียนบ้านเมืองน้อย กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 12 1. เด็กหญิงวารุณี    ศรียันต์
2. เด็กหญิงนวรัตน์    สดสีร
1. นางกลมลิวรรณ    แก้วใส
2. นายสุนันท์    แก้วใส
45
23 โรงเรียนบ้านหนองสะมอน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 12 1. เด็กหญิงมีน    มั่งมี
2. เด็กหญิงจณิสตา    แสงสุริยะ
1. นายปฏิภาณ    เหล็กกล้า
2. นางศิรินภา    อุทุม
16
24 โรงเรียนเคียวนำ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1 1. เด็กหญิงธันยา    ธรรมดา
2. เด็กหญิงสุนิสา    พิศวงศ์
1. นางสาวมยุรี    ศรีภักดิ์
29
25 โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 14 1. เด็กหญิงชลธิชา    หาชื่น
2. เด็กหญิงรุ่งนภา    จันทประสาร
1. นางวราภรณ์    รัตนวรรณ
26 โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1 1. เด็กหญิงประภาศรี    เสาศิริ
2. เด็กหญิงวริยา    พอใจ
1. นายกิตติชัย    จันทร์แจ้ง
45
27 โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8 1. เด็กหญิงศศิวิมล    สุระโคตร
2. เด็กหญิงพรชิตา    พิมพาพันธ์
1. นางกาญจนา    ทองดีเลิศ
2. นายประภาส    หารไชย
10
28 โรงเรียนบ้านกอย กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8 1. เด็กชายจักรพงศ์    ไชยเสนา
2. เด็กชายจิระศักดิ์    คำมูล
1. นายรตนกร    เขตสกุล
2. นางสัมฤทธิ์    มณีวรรณ
29
29 โรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 7 1. เด็กหญิงภานุมาส    แซ่จึง
2. เด็กหญิงปิยธิดา    สังวัง
1. นางพรรณนิภา    สุทธิสนธิ์
2. นางวิราภรณ์    การะเกษ
23
30 โรงเรียนบ้านโนนกลาง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3 1. เด็กหญิงพิมนิพา    ชิดเชื้อ
2. เด็กหญิงศศิกานต์    หอมหวล
1. นายทรงพล    สำนัก
2. นางสาวนวพร    ชุมจิตร
21
31 โรงเรียนบ้านหนองแคสวนสวรรค์ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 7 1. เด็กหญิงปิยะธิดา    พิมพ์ทอง
2. เด็กหญิงพัทธวรรณ    สมศรี
1. นางกัญญณัช    พวงเขียว
2. นายพงษ์สวัสดิ์    จันดา
14
32 โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10 1. เด็กหญิงอนันตญา    พุฒจันทร์
2. เด็กหญิงประวรรณรัตน์    คำมาก
1. นายพงษ์สวัสดิ์    จันดา
2. นางสาวรัชนีกร    หงษ์ทอง
ชนะเลิศ
33 โรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10 1. เด็กหญิงวณิชชา    นิลไทย
2. เด็กหญิงเกษศิริ    โทนะพันธ์
1. นายพยนต์    ชมภูวงศ์
2. นางเพชรา    ชมภูวงศ์
20
34 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10 1. เด็กหญิงภัชราภรณ์    บุญชู
2. เด็กหญิงจิตราพร    ภูมิพัฒน์
1. นางวิไลพร    ทีน้ำคำ
32
35 โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9 1. เด็กหญิงอาทิตยา    ลาลุน
2. เด็กหญิงเบญญาภา    บุญอินทร์
1. นายฐาปนพงษ์    พิมพ์หล้า
2. นางอุทัยวรรณ    บุตรแสน
7
36 โรงเรียนบ้านฮ่องข่า กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9 1. เด็กหญิงดุษฎี    ไชยสาร
2. เด็กหญิงเบญจรัตน์    เข็มโคตร
1. นายพินิจ    คำดำ
2. นางศิรินาท    แก้วมหาชัย
4
37 โรงเรียนบ้านโกทา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9 1. เด็กหญิงอารดา    รินจันทร์
2. เด็กหญิงชนิกา    กุแก้ว
1. นายประจักษ์    ศิลปรายะ
2. นางพัชรี    ก่ำจันทึก
41
38 โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 6 1. เด็กหญิงจันทร์สุดา    จีนเมฆ
2. เด็กชายภาณุพงศ์    กตะศิลา
1. นายพงษ์ศักดิ์    สิงหกุล
2. นายสำราญ    บุญธรรม
18
39 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 6 1. เด็กชายกิตติภพ    โพธิวัฒน์
2. เด็กหญิงณััฐธิดา    เจตนา
1. นางสมหมาย    ไชยโพธิ์
11
40 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมน้อย กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 6 1. เด็กหญิงพัชฎา    มายา
2. เด็กหญิงจันทิมา    หนองโน
1. นายวาท    ทรงอาจ
2. นางสิริลักขณ์    วรรณวงษ์
26
41 โรงเรียนบ้านไผ่ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 11 1. เด็กหญิงเพชรลดา    สองสี
2. เด็กหญิงจุฬามณี    พันธ์ศรี
1. นายศิลป์ชัย    เชื้อเพราะ
19
42 โรงเรียนบ้านคูสระ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 11 1. เด็กหญิงพรสวรรค์    อยู่รอด
2. เด็กหญิงฐิติมา    รัตนวัน
1. นางพิสมัย    อักษรพิมพ์
2. นายวิทยา    นครพันธ์
13
43 โรงเรียนบ้านสร้างปี่ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 11 1. เด็กหญิงปริชาติ    แว่นแก้ว
2. เด็กหญิงเกตุสิรี    เขม้นเขตการณ์
1. นางนรมล    นึกชอบ
2. นางพรพิมล    พัศดร
26
44 โรงเรียนบ้านหนองคู(อสพป.๒๓) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2 1. เด็กชายวรวุฒิ    ธรรมนิยม
2. เด็กชายนัฐพล    ศรีลุน
1. นายประภาส    งามเจริญ
2. นางสาวมนิวรรณ    ศรีหวาด
23
45 โรงเรียนบ้านโนนสูง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4 1. เด็กหญิงมาลินี    พรพรหม
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์    บุญฑล
1. นางวัชรี    เหล็กดี
2. นางสุนิสา    มณีนิล
37
46 โรงเรียนบ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ ๑๖๑ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4 1. เด็กหญิงจิดาภา    ทองวัลย์
2. เด็กหญิงธัญชนก    หอมเนียม
1. นายทองเรี่ยน    ศรีรักษา
26
47 โรงเรียนบ้านนาโนน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4 1. เด็กหญิงภัททิยา    นาโนน
2. เด็กหญิงขวัญจิรา    เกษี
1. นางจิราพร    สุวะโสภา
2. นางสาวสุดใจ    ถาวร
41
48 โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2 1. เด็กหญิงแพรวรุ่ง    บุญหวัง
2. เด็กหญิงสายน้ำ    จำปาทอง
1. นางจรูญศรี    สุนทรวารี
2. นางสุรดา    พุทธวงค์
45
49 โรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2 1. เด็กหญิงวรัญญา    ยงกุล
2. เด็กหญิงกุลธิดา    มีแก้ว
1. นางจันทร    อ่อนศรี
2. นางอุไรวรรณ    ศรีบาล
23
50 โรงเรียนบ้านบอนใหญ่ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5 1. เด็กหญิงสุนันทา    คำนัน
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร    ขุมมิน
1. นางอรวรรณ์    อุตสาหะ
8
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................