การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 047
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านแข้ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3 1. เด็กหญิงรัชดาพร    อุปเสริฐ
2. นายชาญชัย    ศรีละพันธ์
1. นางปาริษา    เสวะนา
2. นางสุพรรณี    เข็มทอง
11
2 โรงเรียนบ้านโจดม่วง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 17 1. เด็กหญิงพรพิมล    บุญทา
2. เด็กหญิงสุริยาพร    ชูเนตร
1. นางสมจิตร    นวลใส
10
3 โรงเรียนบ้านม่วง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 18 1. เด็กหญิงศิริวรรณ    อินธิบุตร
2. เด็กหญิงพิยดา    ยอดแก้ว
1. นายชูชาติ    พรหมอุ่น
8
4 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 18 1. เด็กหญิงอรอุมา    กัณทะพันธ์
2. เด็กหญิงนฤมล    ชันษา
1. นายปิยวัฒน์    สาสังข์
2. นางวารุณี    พรหมคุณ
5
5 โรงเรียนบ้านตาโกน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 16 1. เด็กหญิงพัทธมน    ขนันดูล
2. เด็กหญิงลักษ์คนา    เกตุผาสุข
1. นายอรรณพ    วันศรี
2. นางสาวเพิ่มพูน    จันทร์เต็ม
16
6 โรงเรียนบ้านหนองแคน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 16 1. เด็กหญิงกมลทิพย์    บุญช่วย
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์    ชนะมารจันทร์โท
1. นางสาวดวงฤดี    แต้มงาม
2. นางวาสนา    มะโนรัตน์
16
7 โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 15 1. นางสาวน้ำฝน    ศิริวัย
1. นายอัครเดช    พรหมทา
8 โรงเรียนบ้านโซงเลง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 15 1. เด็กหญิงจิตดาภา    ชิณพันธ์
2. เด็กหญิงมณทิรา    ทองเชื้อ
1. นางจิราพร    พรหมทา
2. นายวิทยา    พรหมทา
26
9 โรงเรียนบ้านผือ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 14 1. เด็กหญิงพัชริดา    ศรีมูล
1. นายสถิตย์    สอนศรี
20
10 โรงเรียนบ้านบุยาว กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 13 1. เด็กหญิงเมตตา    ปิตะสิงห์
2. เด็กหญิงนฤพร    คุณมาศ
1. นางสมานจิตร    หมื่นสุข
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
11 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1 1. เด็กชายอนุชา    สมใจ
2. เด็กหญิงนิตยา    โพธิ์ศรี
1. นางจรัส    ศรีละพันธ์
2. นางสุวัลยา    โสพัฒน์
20
12 โรงเรียนบ้านพะวร กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 13 1. เด็กหญิงปวีณา    วงค์ภักดี
2. เด็กหญิงอรทัย    วงศ์ภักดี
1. นายวรวิทย์    ธรรมนิยม
2. นายสุวัฒน์    อาจสาลี
11
13 โรงเรียนบ้านโทะ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 12 1. นางสาวปิยภรณ์    กล่ำเงิน
2. นางสาวภัทรธิดา    โคตรพันธ์
1. นางสาวฐิติรัตน์    ดวงแสง
2. นางอินทุอร    กัญญาชาติ
24
14 โรงเรียนบ้านอีสร้อย กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 12 1. เด็กหญิงวิจิตรา    ปุ้มสะเกตุ
2. เด็กหญิงจิลามาศ    พรหมพิลา
1. นายกฤษฎางค์    พันหอม
2. นางอาภรณ์    มุขประดับ
11
15 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1 1. เด็กชายคชสาร    โปร่งจิต
2. เด็กหญิงศศิกานต์    ประนม
1. นางฉันทนา    จำปาสุข
2. นางธีรพร    สุพร
16
16 โรงเรียนบ้านหนองห้าง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์    เชื้อบุญมี
2. เด็กหญิงจันนภา    หนองห้าง
1. นางอนุรดี    โฉมเฉลา
2. นางอุไรจิต    เสมอสาย
9
17 โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1 1. เด็กหญิงชลาลัย    คงบุญรักษ์
2. เด็กหญิงชรินรัตน์    ทองปัญญา
1. นางสุวภัทร    เครื่องจันทร์
2. นางสาวอุทัย    สมจิตร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
18 โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8 1. เด็กหญิงชลธิชา    พระพิมพ์
2. เด็กหญิงนลินทิพย์    ศรีบุญ
1. นางอุดม    สุระโคตร
2. นายอุดมวิทย์    สุระโคตร
11
19 โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3 1. เด็กหญิงยุพิน    สีสัน
2. เด็กหญิงศิริพร    สิงห์ทอง
1. นางบุญมี    รองเมือง
2. นางสาวปราณี    นาครินทร์
4
20 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10 1. เด็กหญิงโสภิดา    ขันแก้ว
2. เด็กหญิงจิรวรรณ    สอนละ
1. นางสุภาวดี    ครองยุทธ
2. นางสาวอรวรรณ    จันทะแจ่ม
6
21 โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9 1. เด็กหญิงอาภาพร    สังวร
2. เด็กหญิงจันทิรา    บัวส่อง
1. นายฐาปนพงษ์    พิมพ์หล้า
2. นายนรินทร์    แข็งขันธ์
20
22 โรงเรียนบ้านโต่งโต้น กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9 1. เด็กชายมนัส    ปีกา
2. เด็กหญิงศฺิริลักษณ์    คมพิมาย
1. นางสาวจันทิมา    อินทร์ตา
2. นายอำนาจ    ทุนภิรมย์
26
23 โรงเรียนบ้านฮ่องข่า กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    ร่มโพธิ์
2. เด็กหญิงลาวัลย์    ศรีอำนาจ
1. นายพินิจ    คำดำ
24
24 โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 11 1. เด็กชายวีระพล    มูลเหล็ก
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์    จินดาวงษ์
1. นายประดิษฐ์    ศรีจันทร์
2. นายสุพัฒน์    เข็มโคตร
7
25 โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2 1. เด็กชายสุธีร์    งามทวี
1. นายวิศรุต    แก้วสมุทร์
11
26 โรงเรียนบ้านโนนสูง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4 1. เด็กชายสราวุฒิ    เหลาภา
2. เด็กหญิงกาญจนา    สิมศรี
1. นางพวงทอง    แท่นแก้ว
ชนะเลิศ
27 โรงเรียนบ้านบอนใหญ่ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5 1. เด็กหญิงศิรินันท์    เงินจันทร์
2. เด็กหญิงภัทรนันท์    ไชยสินทร์
1. นางอรวรรณ์    อุตสาหะ
16
28 โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5 1. เด็กหญิงชมพูนุช    สุขสำเนียง
2. เด็กหญิงศศิธร    จอมมะเริง
1. นางนิภาพร    ศิลาโชติ
2. นายพัลลภ    กาญจนพงศ์กิจ
20
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................