การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 007
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านแข้ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    ผลดี
1. นายวิทูรศักดิ์    ศิริจันทร์
20
2 โรงเรียนบ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5 1. เด็กหญิงนุชรดี    บุตรเพชร
1. นางเย็นจิต    น้อยพรหม
30
3 โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 17 1. เด็กชายธิติวุฒิ    วงษ์สุวรรณ
1. นางสุราลัย    สันโสภา
15
4 โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 17 1. เด็กหญิงปิยะธิดา    ชมภู
1. นางจินตนา    คำศรี
38
5 โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 17 1. เด็กหญิงวารุณี    ยินดี
1. นายบุรี    อินธิจักร
13
6 โรงเรียนบ้านโนนลาน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 18 1. เด็กหญิงพิชชา    วงศ์คำจันทร์
1. นางอัญจิดา    พรหมคุณ
38
7 โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 18 1. เด็กหญิงอนุธิดา    ธรรมจักร์
1. นางจินตนา    พรหมทา
28
8 โรงเรียนบ้านห่องวารี(นิภัทรธรรมมาภรณ์อุปถัมภ์) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 16 1. เด็กหญิงวิยะดาวัลย์    พิมพ์น้อย
1. นางอรปรียา    ปัดถา
24
9 โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 16 1. เด็กหญิงจินตณา    เมืองจันทร์
1. นายประเสริฐ    จานสิบสี
25
10 โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 16 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย    งาตา
1. นางประภา    ทองตัน
20
11 โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 15 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี    เศรษศรี
1. นางนฤมล    ศรีระษา
38
12 โรงเรียนบ้านเสียว กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 15 1. เด็กชายศุภชัย    ตะกรุดแก้ว
1. นางนภาพร    บุญปัญญา
38
13 โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 15 1. เด็กหญิงสุกัญญา    สะมาลีย์
1. นางสุปัญญา    แววสว่าง
38
14 โรงเรียนบ้านหนองแปน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 14 1. เด็กหญิงอทิตยา    ทองสุทธิ์
1. นางสาวละอองดาว    บัวพันธ์
38
15 โรงเรียนบ้านหนองหงอก กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 14 1. เด็กหญิงสุนิชา    ศรีจักร์
1. นางวาสนา    ทวีธนวาณิชย์
20
16 โรงเรียนบ้านแต้(ประชาบำรุง) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3 1. เด็กหญิงณัฏฐนิชา    ประดาสุข
1. นางสุภาภรณ์    ศรีละพันธ์
38
17 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 14 1. เด็กหญิงชลธิชา    วงษ์ศักดิ์
1. นางสาวหมิวดี    วรรณวงษ์
11
18 โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 13 1. เด็กหญิงพรสุภัก    ปทุมวัน
1. นางอายุวัฒน์    เพียรภูเขา
4
19 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1 1. เด็กหญิงวีนัศมณ    เพ็งพันธ์
1. นางนิรมล    แก้วดี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
20 โรงเรียนบ้านจานแสนไชย กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 13 1. เด็กหญิงชนกนันท์    ทิพย์มงคล
1. นางอำศรี    ประคองใจ
8
21 โรงเรียนบ้านตาทอง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 13 1. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา    สวยรูป
1. นางสมพร    ชัยวงศ์
13
22 โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 12 1. เด็กหญิงณัฐมน    แสงสว่าง
1. นางสุพรรณี    พวงยอด
38
23 โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1 1. เด็กชายศิริโชค    สัชนะกูล
1. นางสุดาดวง    เอี่ยมทอง
11
24 โรงเรียนบ้านจังเอิน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 12 1. เด็กหญิงศิริรดา    สาลี
1. นางสาวฉัตรชนัฐ    คณานิตย์ธนกิจ
35
25 โรงเรียนบ้านอีสร้อย กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 12 1. เด็กหญิงกรรณิการ์    สุขจันทร์
1. นางอุทัยวัลย์    คมประโคน
9
26 โรงเรียนเทศบาล๑(บ้านค้อ) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 18 1. เด็กหญิงศิริกานดา    สีดางาม
1. นางสาวจิตราภรณ์    สีดางาม
38
27 โรงเรียนบ้านพงพรต กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1 1. เด็กหญิงภัทราวดี    โรมรินทร์
1. นางทวี    ชูกำแพง
15
28 โรงเรียนบ้านมะฟัก กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8 1. เด็กชายธนานันธ์    ผาสุก
1. นายมีศักดิ์    ประสิทธิ์
32
29 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 7 1. เด็กชายภราดอน    สีด่อน
1. นางกัลยา    สิทธิจักร์
35
30 โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8 1. เด็กหญิงรัชดา    ดีเพียร
1. นางบังอร    ทองคำ
38
31 โรงเรียนบ้านครั่ง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8 1. เด็กหญิงปรวรรณ    เครือแสง
1. นางสาวกินรีย์    ประสิทธิ์
38
32 โรงเรียนบ้านหนองแคสวนสวรรค์ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 7 1. เด็กหญิงเบญญาภา    วงศ์ด้วง
1. นางสาวเพ็ชรรี    ธนะศรี
10
33 โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 7 1. เด็กหญิงกฤษณา    หินซุย
1. นางเทียมจันทร์    มณีวงษ์
18
34 โรงเรียนบ้านโก กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10 1. เด็กหญิงณัฏฐา    โพธิวัฒน์
1. นางรัตนา    ธรรมบุตร
38
35 โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3 1. เด็กชายดนุเดช    สุหงษา
1. นางพรทรัพย์    ชื่นตา
29
36 โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์    อินธิเดช
1. นางสมใจ    รัตนะวัน
32
37 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10 1. เด็กหญิงจิราพร    ทับพันธ์
1. นางสุดใจ    อ่อนหวาน
38
38 โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9 1. เด็กหญิงนนทิยา    บุญสวัสดิ์
1. นางละมัย    นันทะหมุด
38
39 โรงเรียนบ้านห้วย กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9 1. เด็กหญิงชนัญภรณ์    อภิวันทโกสีย์
1. นางเทวี    จำปี
38
40 โรงเรียนบ้านฮ่องข่า กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9 1. เด็กหญิงทิพย์ภาพร    สาลี
1. นายกมณภัฒน์    มาพบ
27
41 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 6 1. เด็กหญิงอภิสรา    บัวหุ่ง
1. นางเบญจวรรณ    ผลอ้อ
5
42 โรงเรียนบ้านยาง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 6 1. เด็กหญิงสุรัตน์ดา    สิงห์คำ
1. นางสุนิดา    ปิยะวงษ์
ชนะเลิศ
43 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมน้อย กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 6 1. เด็กหญิงศศิธร    อุ่นใจ
1. นางสุมณฑา    สืบเพ็ง
6
44 โรงเรียนบ้านไผ่ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 11 1. เด็กหญิงวีรภา    บุญราช
1. นางปารวี    นครพันธ์
38
45 โรงเรียนบ้านคูสระ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 11 1. เด็กชายปฏิภัทร    สุนทร
1. นางบุญส่ง    แพงภูงา
15
46 โรงเรียนบ้านด่านนอกดง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 11 1. เด็กหญิงกัญญาภัค    มณีวงษ์
1. นางสาววิจิตรา    อายุยืน
7
47 โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2 1. เด็กหญิงอาทิตยา    พันหอม
1. นายสุทิน    เพ็งพันธ์
18
48 โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์    ปัญญาวงค์
1. นางสาวอภิวันท์    หลาวทอง
26
49 โรงเรียนบ้านโนนสูง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4 1. เด็กชายเกรียงไกร    สอิ้งทอง
1. นางอัมพร    จอมเกาะ
32
50 โรงเรียนบ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4 1. เด็กหญิงทิพย์เกษร    แสงทอง
1. นางฉัตรสุดา    ชัยเรียบ
38
51 โรงเรียนบ้านโคก กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    เพ็งแจ่ม
1. นางเอื้ออารีย์    เรืองศิริ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
52 โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2 1. เด็กหญิงณัลวรรณ    สุขษา
1. นางจรูญศรี    สุมินทนะ
23
53 โรงเรียนบ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5 1. เด็กหญิงบรรณารักษ์    แสงใส
1. นางทองนิ่ม    ธรรมแสง
35
54 โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5 1. เด็กชายสุขสันต์    ถาพันธ์
1. นางนิภาพร    ศิลาโชติ
30
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................