การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 075
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านกุงขาม กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 17 1. เด็กหญิงพรรณภา    พรมศรี
1. นางเกษมณี    โคตรทารินทร์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนบ้านตาโกน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 16 1. เด็กหญิงกกกนก    บุดดี
1. นายประดิษฐ์    คล้ายสงคราม
5
3 โรงเรียนบ้านผือ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 14 1. เด็กหญิงวันชนก    เขียวอัมพร
1. นางสุวัลรีย์    เขียวอัมพร
ชนะเลิศ
4 โรงเรียนบ้านพงสิม กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 13 1. เด็กหญิงพรวลัย    ทวีฤทธิ์
1. นางกนกกาญจน์    รัตนะเวฬุ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 โรงเรียนบ้านหนองสะมอน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 12 1. เด็กชายธีระพล    บุญมาก
1. นางพูนทรัพย์    เหล็กกล้า
6 โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 6 1. เด็กชายดนุพงษ์    ปูพบุญ
1. นางศริ    ยางงาม
7 โรงเรียนบ้านยาง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 6 1. เด็กหญิงณิชาภัทร    ยางงาม
1. นางเยาวลักษณ์    บุญชิต
4
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................