การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 008
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5 1. เด็กหญิงรัตนภรณ์    ปางสุข
1. นางพัฒนา    ไชยปัญญา
8
2 โรงเรียนบ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5 1. เด็กหญิงอัลธิกา    หล้าธรรม
1. นางเยาวภา    ดาสันทัด
18
3 โรงเรียนบ้านดงเค็งตู้ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 17 1. เด็กหญิงพัชรพร    พัฒพินิจ
1. นายนวล    โสดถานา
26
4 โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 17 1. เด็กหญิงปวันรัตน์    บุญจันทร์
1. นายเจริญชัย    เพ็ชรด่านเหนือ
49
5 โรงเรียนบ้านกุงขาม กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 17 1. เด็กหญิงสิรฎา    จันเทศ
1. นางเตือนใจ    สังข์วัง
24
6 โรงเรียนบ้านม่วง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 18 1. เด็กหญิงนิภาธร    บุญวงษ์
1. นางวิราพร    วงศ์จอม
33
7 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 18 1. เด็กหญิงนุชจรินทร์    ลาลุน
1. นางสาวอัญชลี    พรหมคุณ
54
8 โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 18 1. เด็กหญิงธนาพร    บุญปัญญา
1. นางระวีวรรณ    บุญปัญญา
15
9 โรงเรียนบ้านตาโกน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 16 1. เด็กหญิงพรรวษา    สังฆะพันธ์
1. นางสาววันนา    อ่อนขาว
28
10 โรงเรียนบ้านแต้ชะบา(อสพป.๓๘) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 16 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา    ศรีบุญจันทร์
1. นายธีรวุฒิ    ทัพไทย
33
11 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3 1. เด็กหญิงกุลจิรา    จูฑะศร
1. นางสมคิด    บุญเย็น
49
12 โรงเรียนบ้านหนองแคน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 16 1. เด็กชายอภิวัฒน์    ขันติวงศ์
1. นางสาวดวงฤดี    แต้มงาม
33
13 โรงเรียนบ้านหนองผือ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 15 1. เด็กหญิงแหวนเพชร    พิมพ์นนท์
1. นายพัฒนพงษ์    คำสัตย์
28
14 โรงเรียนบ้านเสียว กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 15 1. เด็กหญิงชนิดา    นาชิน
1. นางพรเพชร    ใยทอน
26
15 โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 15 1. เด็กชายสิทธิพร    ระยาย้อย
1. นางสาวบุศรา    บุรมย์
45
16 โรงเรียนบ้านผือ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 14 1. เด็กชายภัทรพล    บัวไข
1. นางสุรณี    สีหะวงษ์
33
17 โรงเรียนบ้านแต้(ประชาบำรุง) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3 1. เด็กหญิงระพีพรรณ    ศิริเทศ
1. นางเสวียน    วรเลิศ
7
18 โรงเรียนบ้านหนองหว้า กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 14 1. เด็กหญิงภูริตา    มะโนรัตน์
1. นางพิมพ์ลดา    สอนคำเสน
28
19 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 14 1. เด็กหญิงศิริเนตร    เกษศิริ
1. นางนิภาพร    พิมพ์สังกุล
33
20 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1 1. เด็กหญิงัณัฏฐนิชา    จินดา
1. นางเพชรี    ฤทธิเดช
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
21 โรงเรียนบ้านพะวร กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 13 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    แก่นแก้ว
1. นางสาวธิดา    ใจมั่น
24
22 โรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 13 1. เด็กหญิงดวงนภา    ศิรินัย
1. นางสมัย    รักษาวงศ์
15
23 โรงเรียนบ้านตาทอง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 13 1. เด็กหญิงจีรนันท์    ภูคำน้อย
1. นายกนกศักดิ์    ทวีธนวาณิชย์
28
24 โรงเรียนบ้านเมืองหลวง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 12 1. เด็กหญิงพนิดา    ดวงดี
1. นางสุเพียร    ดวงนิล
28
25 โรงเรียนบ้านอีสร้อย กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 12 1. เด็กหญิงดวงกมล    พันธ์เพ็ชร
1. นายกฤษฎางค์    พันหอม
5
26 โรงเรียนบ้านหว้า กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 12 1. เด็กหญิงกรรณิการ์    สุขจันทร์
1. นางสาวศิริพร    เวียงสิมา
11
27 โรงเรียนบ้านเชือก กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8 1. เด็กหญิงปวันรัตน์    ไชยเชษฐ์
1. นายเพียรศิริ    เสถียรกุลวงศ์
33
28 โรงเรียนบ้านจิก กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8 1. เด็กชายสันติภาพ    คำแสน
1. นายยศวรรธน์    ศรีแก้ว
6
29 โรงเรียนบ้านสระภู กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1 1. เด็กหญิงสุวนันท์    บรรลังค์
1. นายสุระชัย    วรเลิศ
33
30 โรงเรียนบ้านหนองห้าง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1 1. เด็กหญิงวาสนา    เดชวงษา
1. นางรุ่งนภา    ระย้าทอง
18
31 โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8 1. เด็กหญิงอาริสา    คูคำ
1. นางกาญจนา    ทองดีเลิศ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
32 โรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 7 1. เด็กหญิงเพชรลดา    ทองอินทร์
1. นางวิราภรณ์    การะเกษ
33
33 โรงเรียนบ้านหนองแคสวนสวรรค์ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 7 1. เด็กหญิงเกตแก้ว    บุตรดี
1. นางกัญญณัช    พวงเขียว
18
34 โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 7 1. เด็กชายศักดาฤทธิ์    ศรีโคตร
1. นางมณี    ประดับศรี
18
35 โรงเรียนบ้านโก กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10 1. เด็กชายธีระชัย    แท่นนรินทร์
1. นางรัตนา    ธรรมบุตร
11
36 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10 1. เด็กชายพรหมพิริยะ    ชำรำ
1. นางวิไลพร    ทีน้ำคำ
8
37 โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9 1. เด็กหญิงวาสนา    โคตรเจริญ
1. นางสาวพิมสิริ    โพธิ์ทอง
15
38 โรงเรียนบ้านฮ่องข่า กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9 1. เด็กหญิงขวัญมณี    มีพันธ์
1. นางศิรินาท    แก้วมหาชัย
4
39 โรงเรียนบ้านโกทา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9 1. เด็กหญิงศศิณา    ปุมสันเทียะ
1. นางสาวมณี    ค่ำคูณ
45
40 โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 6 1. เด็กหญิงชุลีพร    สามีแก้ว
1. นางเอ็มอร    พุมมา
33
41 โรงเรียนบ้านยาง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 6 1. เด็กหญิงชนม์ชนก    ยางงาม
1. นางสุนิดา    ปิยะวงษ์
ชนะเลิศ
42 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมน้อย กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 6 1. เด็กหญิงสุชานรี    ศรีสมุทร
1. นายวาท    ทรงอาจ
18
43 โรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 11 1. เด็กหญิงศิริวรรณ    จันทร์ศรี
1. นางสาวจิตราภรณ์    โพธิวัฒน์
47
44 โรงเรียนบ้านคูสระ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 11 1. เด็กหญิงกุลสตรี    แพงชาติ
1. นางพิสมัย    อักษรพิมพ์
33
45 โรงเรียนบ้านสร้างปี่ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 11 1. นางนรมล    นึกชอบ
33
46 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2 1. เด็กหญิงปิณิดา    ประจวบสุข
1. นางสายรุ้ง    พวงนาม
11
47 โรงเรียนบ้านโนนสูง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4 1. เด็กชายกฤษฎา    โพธิ์ทอน
1. นางวัชรี    เหล็กดี
33
48 โรงเรียนบ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4 1. เด็กหญิงกรรณิการ์    ดิษฐ์จันทร์
1. นายประสาท    จันทนา
47
49 โรงเรียนบ้านยางเอือด กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4 1. เด็กหญิงนันทชพร    สุทธสนธิ์
1. นางวาสนา    โสระพันธ์
49
50 โรงเรียนบ้านปะอาว กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3 1. เด็กหญิงณัฐริกา    ก่ำแก้ว
1. นายภิรมย์    พวงยอด
8
51 โรงเรียนบ้านโนนเค็ง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4 1. เด็กหญิงฐานิดา    ทองปัญญา
1. นางปุณณิศา    ยองรัตน์
49
52 โรงเรียนบ้านโคก กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    ศรีบุญเรือง
1. นางน้อยมณี    โพธิ์งาม
11
53 โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2 1. เด็กหญิงณัฐกานต์    ศรีสุวรรณ
1. นางจรูญศรี    สุมินทนะ
18
54 โรงเรียนบ้านโนนน้อย กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5 1. เด็กหญิงภัทราพร    อายุวงศ์
1. นางไกรษร    หล้าธรรม
49
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................