การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 084
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านโจดม่วง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 17 1. เด็กหญิงวิสุดา    เข็มโคตร
1. นางสาวศิริรัตน์    วรรณวงษ์
7
2 โรงเรียนบ้านม่วง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 18 1. เด็กหญิงลัดดา    ไกรเพชร
1. นางศิรินาถ    บุตรศรี
12
3 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 18 1. เด็กหญิงประภาวดี    งามศิริ
1. นางสาวอรจุรีย์    ธนันฐ์กิตติกุล
4
4 โรงเรียนบ้านตาโกน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 16
5 โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 16 1. เด็กหญิงพิมลรัตน์    แก้วทอง
1. นางสาววินัย    สัมโย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
6 โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 16 1. เด็กหญิงสุคนทิพย์    ชูขุนทด
1. นางวิลาวัลย์    แจ้งสว่าง
7 โรงเรียนบ้านจาน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 14 1. เด็กชายปริญญา    หิงสันเทียะ
1. นางมณีวรรณ    ทราบรัมย์
24
8 โรงเรียนบ้านหนองแปน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 14 1. เด็กหญิงสิทธิมา    ทองสุทธิ์
1. นางเกศรินทร์    ถาวร
27
9 โรงเรียนบ้านแต้(ประชาบำรุง) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3 1. เด็กหญิงสุนิสา    สรรศรี
1. นางสุพัฒน์    ผ่านพินิจ
14
10 โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 13 1. เด็กชายศุภวิชญ์    โปร่งจิตร
1. นางลำดวน    สายแก้ว
17
11 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1 1. เด็กหญิงกานดา    อินทร์กลั่น
1. นางนิรมล    แก้วดี
7
12 โรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 13 1. เด็กชายชาลี    อุ่นละม้าย
1. นายยรรยง    รักษาวงศ์
14
13 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 13 1. เด็กหญิงจีรวรรณ    กำแพงนิล
1. นางสาวโยทะกา    บัวจูม
7
14 โรงเรียนบ้านเมืองน้อย กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 12 1. เด็กหญิงสุทธินันท์    พันธ์ชนะ
1. นางสาวอธิกา    พันธ์แก้ว
21
15 โรงเรียนบ้านหนองสะมอน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 12 1. เด็กชายวัชระพงษ์    สมัญ
1. นางพูนทรัพย์    เหล็กกล้า
7
16 โรงเรียนบ้านจังเอิน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 12 1. เด็กชายวีระพงษ์    มะยา
1. นางสาวฉัตรชนัฐ    คณานิตย์ธนกิจ
17
17 โรงเรียนบ้านเมืองหลวง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 12 1. เด็กหญิงกวินทรา    ไชยพันธ์
1. นางสุเพียร    ดวงนิล
18 โรงเรียนบ้านขะยุง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 12 1. เด็กหญิงปัทมพร    ปักกะตัง
1. นางสาวอำภาภรณ์    โรมรินทร์
26
19 โรงเรียนบ้านเชือก กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8 1. เด็กหญิงเกตน์สิริ    จันทร์หอม
1. นางวิไล    ศรีแก้ว
14
20 โรงเรียนอุทุมพรวิทยา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1 1. เด็กชายภูวดล    มนตรีแก้ว
1. นางสาวธิดารัตน์    ทูลภิรมย์
17
21 โรงเรียนบ้านฟ้าผ่า กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1 1. เด็กชายปรีชา    จันดากุล
1. นางพูนทรัพย์    แสงงาม
21
22 โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1 1. เด็กหญิงนงนภัส    ยอดสิงห์
1. นางสาวเบญจมาศ    พันธ์เพชร
7
23 โรงเรียนบ้านมะฟัก กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8 1. เด็กชายสุรวุฒิ    นันทสินทธุ์
1. นางสาวสุชาดา    ผาสุก
24 โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8 1. เด็กชายปริญญา    เดียวสา
1. นางสาวอุทัยวรรณ    พรมจันทร์
20
25 โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 7 1. เด็กชายนำภา    มนัยนิล
1. นางมณี    ประดับศรี
24
26 โรงเรียนบ้านตัง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 7 1. เด็กชายมานพ    แก้วกอง
1. นางนันทนา    มีชัย
13
27 โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10 1. เด็กหญิงศรัญยาพร    บุญสิงห์
1. นางสุวรรวลี    ครองยุทธ
28 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10 1. เด็กชายสุรเกียรติ    นามแสง
1. นางสมยงค์    ทองเลิศ
29
29 โรงเรียนบ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9 1. เด็กชายกิตติพัฒน์    องคะ
1. นางไพจิตร    บัวหุ่ง
30
30 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 6 1. เด็กชายภูมิเทพฤทธิ์    หม่องแฉ
1. นางนิภา    ครองงาม
21
31 โรงเรียนบ้านยาง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 6 1. เด็กชายนันทรัตน์    อโนพันธ์
1. นางเยาวลักษณ์    บุญชิต
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
32 โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 11 1. เด็กหญิงสุรนุช    เมฆดินแดง
1. นางสุดารัตน์    คำโสภา
ชนะเลิศ
33 โรงเรียนบ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ ๑๖๑ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4 1. เด็กชายปิยะ    เพช็รโบราณ
1. นางสาวธัญญาลักณ์    วิทา
28
34 โรงเรียนบ้านโคก กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2 1. เด็กชายอนุนัย    เวชการ
1. นางอิศราวดี    จันทะพันธ์
5
35 โรงเรียนบ้านสะเดา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5 1. เด็กหญิงลดาวัรย์    มณีทอง
1. นางปาลีรัตน์    สายมณีวงศ์
5
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................