การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 009
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านแข้ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3 1. เด็กหญิงวริศรา    ดวงน้อย
1. นางสุพรรณี    เข็มทอง
25
2 โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 17 1. นางสาวศุภธิดา    สายพรม
1. นางสงบ    สิงห์เขาภู
7
3 โรงเรียนบ้านโจดม่วง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 17 1. เด็กหญิงอรอนงค์    เหลี่ยมแก้ว
1. นางสมจิตร    นวลใส
5
4 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 18 1. เด็กหญิงสุพัตรา    บุญรัตน์
1. นายปิยวัฒน์    สาสังข์
4
5 โรงเรียนบ้านตาโกน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 16 1. เด็กหญิงกิตฐิมา    ทองสุทธิ์
1. นางสาวเพิ่มพูน    จันทร์เต็ม
19
6 โรงเรียนบ้านหนองแคน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 16 1. เด็กชายวราวุฒิ    สนิทพจน์
1. นางวาสนา    มะโนรัตน์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
7 โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 15 1. เด็กหญิงจันทกานต์    จันทร์อินทร์
1. นายอัครเดช    พรหมทา
21
8 โรงเรียนบ้านโซงเลง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 15 1. เด็กหญิงปิยะดา    อ่อนขาว
1. นายวิทยา    พรหมทา
21
9 โรงเรียนบ้านเสียว กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 15 1. เด็กหญิงมัลทิกา    จันทะมา
1. นางปิลันธนา    โต๊ะสิงห์
23
10 โรงเรียนบ้านผือ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 14 1. เด็กหญิงปาริชาติ    หลักงาม
1. นายสถิตย์    สอนศรี
7
11 โรงเรียนบ้านบุยาว กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 13 1. เด็กหญิงศรีสุุดา    การะเกษ
1. นางสมานจิตร    หมื่นสุข
14
12 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1 1. เด็กหญิงศิริมณี    ทองคำพันธุกูล
1. นางกฤษณา    สมบัติ
ชนะเลิศ
13 โรงเรียนบ้านพะวร กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 13 1. เด็กหญิงสุทธิดา    สมานันท์
1. นายวรวิทย์    ธรรมนิยม
27
14 โรงเรียนบ้านโทะ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 12 1. นางสาวมณีรัตน์    ภาเภา
1. นางอินทุอร    กัญญาชาติ
14
15 โรงเรียนบ้านอีสร้อย กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 12 1. เด็กหญิงกุลสตรี    โสภา
1. นายกฤษฎางค์    พันหอม
23
16 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1 1. เด็กหญิงอมรรัตน์    เกษมศรี
1. นางธีรพร    สุพร
7
17 โรงเรียนบ้านหนองห้าง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1 1. เด็กหญิงวิชุนันท์    ชูช่วย
1. นางอุไรจิต    เสมอสาย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
18 โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1 1. เด็กชายปฏิกรณ์    ปิ่นแก้ว
1. นางสาวเบญจมาศ    พันธ์เพชร
16
19 โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8 1. เด็กหญิงชนิดา    พลพงษ์
1. นางอุดม    สุระโคตร
12
20 โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3 1. เด็กหญิงภิรมย์พร    คุณมาศ
1. นางบุญมี    รองเมือง
11
21 โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9 1. เด็กหญิงนวรันต์    นวนทอง
1. นายนรินทร์    แข็งขันธ์
16
22 โรงเรียนบ้านโต่งโต้น กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9 1. เด็กหญิงดรุณี    บุญทรง
1. นายอำนาจ    ทุนภิรมย์
6
23 โรงเรียนบ้านฮ่องข่า กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9 1. เด็กหญิงสุปราณี    ไกรจันทร์
1. นายพินิจ    คำดำ
12
24 โรงเรียนบ้านด่านนอกดง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 11 1. เด็กหญิงวณิสา    คำนึง
1. นางสาววิมล    หมั่นมี
19
25 โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 11 1. เด็กหญิงประกายทิพย์    พิมวัน
1. นายสุพัฒน์    เข็มโคตร
26
26 โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2 1. เด็กหญิงรวิวรรณ    สมวันนา
1. นายสมปอง    ออไธสง
7
27 โรงเรียนบ้านโนนสูง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4 1. เด็กหญิงสุวิมล    จันทะศรี
1. นางพวงทอง    แท่นแก้ว
16
28 โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5 1. เด็กหญิงชญาดา    บริบูรณ์
1. นางนิภาพร    ศิลาโชติ
27
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................