สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 80 ทอง 39 1. เด็กหญิงนันทิพร  ไชยศรีทา
 
1. นางสาวพัชรี  ใจดี
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  มะโนรัตน์
 
1. นางสาวพัชรี  ใจดี
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง 11 1. เด็กหญิงปรารถนา  สิมพันธ์
2. เด็กหญิงอภิสรา  มะโนรัตน์
 
1. นายชัยวัฒน์  โนนสาย
2. นางสาวพัชรี  ใจดี
 
4 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 83 ทอง 28 1. เด็กหญิงศศิกานต์  หวลกำเหนิด
2. เด็กหญิงเบญญาภา  สาคร
 
1. นายชัยวัฒน์  โนนสาย
2. นายเทิดชัย  มิ่งสายทอง
 
5 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 19 1. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  ดัตถุยาวัตย์
2. เด็กหญิงวนิดา  ลาลุน
 
1. นายชัยวัฒน์  โนนสาย
2. นางสาวฝนฤดี  เกษศิริ