สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงชลธิชา  หาชื่น
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  จันทประสาร
 
1. นางวราภรณ์  รัตนวรรณ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงชนินาถ  ศรีวงษ์
 
1. นางสาวฝนฤดี  เกษศิริ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 68 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงอริสรา  ระเบียบ
 
1. นางสาวฝนฤดี  เกษศิริ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงจิรกิตต์  ไชยเลิศ
 
1. นางสาวฝนฤดี  เกษศิริ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 64.04 ทองแดง 26 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เมืองจันทร์
2. เด็กชายสรยุทธ  ศรชัย
 
1. นายเสรี  สายสิน
2. นางสาวรัชดาภรณ์  บัวพันธ์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 56.34 เข้าร่วม 38 1. เด็กชายชิตดนัย  รอดภัย
2. เด็กชายทวีศักดิ์  ไชยโคตร
 
1. นายชัยวัฒน์  โนนสาย
2. นางสาวรัชดาภรณ์  บัวพันธ์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 65 ทองแดง 43 1. เด็กชายทัศพล  สุขเหลือง
2. เด็กชายภานุพงษ์  แพทย์กลาง
 
1. นางสาวรัชดาภรณ์  บัวพันธ์
2. นายเสรี  สายสิน
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  พิมพา
2. เด็กชายเอกพล  ทองแรง
 
1. นายเทิดชัย  มิ่งสายทอง
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกฤตติยาพร  จำปา
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  สะใบ
 
1. นายเทิดชัย  มิ่งสายทอง
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 49 1. เด็กชายณัฐพล  นำบัณฑิต
 
1. นางสาวพัชรี  ใจดี
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 80 ทอง 39 1. เด็กหญิงนันทิพร  ไชยศรีทา
 
1. นางสาวพัชรี  ใจดี
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 74 เงิน 18 1. เด็กหญิงปรารถนา  สิมพันธ์
 
1. นางสาวพัชรี  ใจดี
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 15 1. เด็กชายณัฐพล  หาผล
 
1. นางสาวพัชรี  ใจดี
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  มะโนรัตน์
 
1. นางสาวพัชรี  ใจดี
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  มะโนรัตน์
 
1. นางสาวพัชรี  ใจดี
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 65 ทองแดง 32 1. เด็กหญิงชลธิชา  หาชื่น
 
1. นางสาวณัฏฐณิชา  มะโนรัตน์
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 63 ทองแดง 39 1. เด็กชายจตุพงษ์  โคชขึง
2. เด็กชายณัฐพงษ์  นำบัณฑิต
3. เด็กชายธีระสิทธิ์  ศรีบริบรูณ์
4. เด็กชายภานุพงษ์  อัญญบาล
5. เด็กชายวีระพงษ์  ครุฑรัมย์
6. เด็กชายสรยุทธ  ศรชัย
 
1. นางสาวพจนี  บุญวิทย์
2. นางประนอม  ใจดี
3. นายเสรี  สายสิน
 
18 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง 11 1. เด็กหญิงปรารถนา  สิมพันธ์
2. เด็กหญิงอภิสรา  มะโนรัตน์
 
1. นายชัยวัฒน์  โนนสาย
2. นางสาวพัชรี  ใจดี
 
19 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 83 ทอง 28 1. เด็กหญิงศศิกานต์  หวลกำเหนิด
2. เด็กหญิงเบญญาภา  สาคร
 
1. นายชัยวัฒน์  โนนสาย
2. นายเทิดชัย  มิ่งสายทอง
 
20 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 19 1. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  ดัตถุยาวัตย์
2. เด็กหญิงวนิดา  ลาลุน
 
1. นายชัยวัฒน์  โนนสาย
2. นางสาวฝนฤดี  เกษศิริ
 
21 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 73 เงิน 62 1. เด็กหญิงฟ้าลัดดา  คงทน
 
1. นางรัตนาภรณ์  จันทะดวง
 
22 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย -1 - 1. เด็กชายกีรติ  กาญจนาสุวรรณ
2. เด็กชายพงศกร  คำบ่อ
3. เด็กชายอรรถกฤษ  อัญญบาล
 
1. นางรัตนาภรณ์  จันทะดวง
2. นางสาคร  ศรีวงศ์
 
23 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 85 1. เด็กหญิงกาญจนา  ดวงชัย
2. เด็กหญิงดอกคูณ  อุมาลี
3. เด็กหญิงฟ้าลัดดา  คงทน
 
1. นางรัตนาภรณ์  จันทะดวง
2. นางสาคร  ศรีวงศ์
 
24 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 52 1. เด็กหญิงณัฐฐาริณีย์  พันธ์สาย
 
1. นางสาคร  ศรีวงษ์