สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกงพาน สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81 ทอง 6 1. นางสาวสุพรรณี  คำมี
 
1. นายเอนก  เดชจินดา
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 27 1. นางสาวอนุธิดา  ช่างดี
 
1. นายวินัส  จำปี
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 16 1. เด็กหญิงอังครีย์  ภักดี
 
1. นางสุวรรณศรี  จำปี
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 12 1. นางสาววริศรา  ศรีงาม
 
1. นายวินัส  จำปี
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงชลธิชา  สัญญารัตน์
2. เด็กหญิงพุทธิดา  ภูมิประเสริฐ
3. เด็กหญิงภัทรวดี  ทูลภิรมย์
4. เด็กหญิงอทิตยา  พูลภิรมย์
5. เด็กหญิงอรพิน  ใจหวัง
6. เด็กหญิงอริสา  ญาติทอง
 
1. นายวีระศักดิ์  บุญอดุม
2. นายสมยศ  แก้วสมุทร์
3. ว่าที่ร้อยตรีสมบัติ  ประจำ