สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกงพาน สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 24 1. นางสาววริศรา  ศรีงาม
 
1. นายเอนก  เดชจินดา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 44 1. เด็กหญิงอังครีย์  ภักดี
 
1. นางสุวรรณศรี  จำปี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81 ทอง 6 1. นางสาวสุพรรณี  คำมี
 
1. นายเอนก  เดชจินดา
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงเมขลา  ผะกาแดง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมบัติ  ประจำ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 66 ทองแดง 33 1. เด็กชายธนวัฒน์  เฉิน
 
1. นายสมยศ  แก้วสมุทร์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงรพีพร  สาริศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมบัติ  ประจำ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงนริศรา  โกฎหอม
2. เด็กหญิงนิภาพร  นาครินทร์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ผะกาแดง
 
1. นายสมัย  สอนอาจ
2. นางนุชรัตน์  อาจสาลี
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนริศรา  โกฎหอม
2. เด็กชายพงษ์ศิริ  บุญเติม
 
1. นายสังคม  วงศ์เพ็ญ
2. นายเอนก  เดชจินดา
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 23 1. นางสาวสุพรรณี  คำมี
 
1. นายสังคม  วงศ์เพ็ญ
2. ว่าที่ร้อยตรีสมบัติ  ประจำ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 27 1. นางสาวอนุธิดา  ช่างดี
 
1. นายวินัส  จำปี
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 16 1. เด็กหญิงอังครีย์  ภักดี
 
1. นางสุวรรณศรี  จำปี
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 12 1. นางสาววริศรา  ศรีงาม
 
1. นายวินัส  จำปี
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงชลธิชา  สัญญารัตน์
2. เด็กหญิงพุทธิดา  ภูมิประเสริฐ
3. เด็กหญิงภัทรวดี  ทูลภิรมย์
4. เด็กหญิงอทิตยา  พูลภิรมย์
5. เด็กหญิงอรพิน  ใจหวัง
6. เด็กหญิงอริสา  ญาติทอง
 
1. นายวีระศักดิ์  บุญอดุม
2. นายสมยศ  แก้วสมุทร์
3. ว่าที่ร้อยตรีสมบัติ  ประจำ