สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83.5 ทอง 18 1. เด็กชายธนภัทร  ศรียงยศ
 
1. นางสุปราณี  สังข์ทอง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 88.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนิติภูมิ  นาจะหมื่น
2. เด็กชายรพีภัทร  ขาวสะอาด
 
1. นายผาจิศักดิ์  สุนทรวารี
2. นางสาวปัทมา  ถาวร
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 83 ทอง 12 1. เด็กชายจิโรจน์  บุดดาวงค์
2. เด็กชายเสรีภาพ  จำปาทอง
 
1. นายผาจิศักดิ์  สุนทรวารี
2. นางสาวปัทมา  ถาวร
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง 8 1. เด็กชายวัฒนพล  เกษกุล
 
1. นางยาใจ  สุนทรวารี
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 90 ทอง 9 1. เด็กหญิงสุชาสิริ  สายพฤกษ์
 
1. นางสุรดา  พุทธวงค์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 84 ทอง 16 1. เด็กหญิงแพรวรุ่ง  บุญหวัง
 
1. นางสุรดา  พุทธวงค์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 81 ทอง 37 1. เด็กหญิงนฤมล  สินชัย
 
1. นางสุรดา  พุทธวงค์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 84 ทอง 33 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ปิ่นหอม
 
1. นางสุรดา  พุทธวงค์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 29 1. เด็กชายก้องภัคร  ธีรบุตร
2. เด็กชายชานุวงค์  โพธิ์งาม
3. เด็กชายนฤนาท  เพ็งแจ่ม
 
1. นายทองมา  สมพันธ์
2. นางสุรดา  พุทธวงค์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 21 1. เด็กชายณัฐภพ  บุญสุข
2. เด็กชายอนุชิต  สมุทร์
3. เด็กชายอาทิตย์  สุมมาตร์
 
1. นายทองมา  สมพันธ์
2. นางสุรดา  พุทธวงค์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 15 1. เด็กชายสุธี  บุดดาวงค์
 
1. นางอรนุช  เพ็งแจ่ม
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 91 ทอง 11 1. เด็กชายสุธี  บุดดาวงค์
 
1. นางอรนุช  เพ็งแจ่ม
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 12 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ศรีสุวรรณ
 
1. นางอรฤทัย  เสาหงษ์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 15 1. เด็กชายสิทธิชัย  ใยสูบ
 
1. นางสุปราณี  สังข์ทอง
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 31 1. เด็กหญิงศุภกานต์  รุ่งเรือง
 
1. นางสุปราณี  สังข์ทอง
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 83 ทอง 7 1. เด็กชายกิตติทัต  บุตรสันต์
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  ศรีสุวรรณ
3. เด็กหญิงวิชุดา  แก้วใสย
 
1. นางจรูญศรี  สุมินทนะ
2. นางสุรดา  พุทธวงค์
 
17 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 82 ทอง 32 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ปิ่นหอม
2. เด็กหญิงแพรวรุ่ง  บุญหวัง
 
1. นางสาวประนิดา  ผมภักดิ์
2. นางสุรดา  พุทธวงค์
 
18 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81 ทอง 13 1. เด็กชายฉัตรชัย  เพ็งพันธ์
2. เด็กหญิงรุจิราวรรณ  เจริญจันทรพันธ์
 
1. นางสุรดา  พุทธวงค์
2. นางสาวประนิดา  ผมภักดิ์
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  พันธ์ดี
2. เด็กชายอภิรักษ์  สงึมรัมย์
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  หานุภาพ
 
1. นางสาวภคภร  เพ็งแจ่ม
2. นางสุรดา  พุทธวงค์
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงทัศนีย์  ธรรมนิยม
2. เด็กหญิงนงนุช  นิลรัตน์
3. เด็กหญิงแพรวรุ่ง  บุญหวัง
 
1. นางจรูญศรี  สุมินทนะ
2. นางสุรดา  พุทธวงค์
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงปาริชาติ  พันธ์ดี
2. เด็กหญิงยุวดี  สมบัติ
3. เด็กหญิงสาวิตรี  พันธ์ดี
 
1. นางลำดวน  ขาวสะอาด
2. นางยาใจ  สุนทรวารี
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  พันธ์ดี
2. เด็กหญิงยุวดี  สมบัติ
3. เด็กหญิงสาวิตรี  พันธ์ดี
 
1. นางลำดวน  ขาวสะอาด
2. นางยาใจ  สุนทรวารี
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 87 ทอง 8 1. เด็กชายสรวิชญ์  นามวิเศษ
2. เด็กชายสิทธิชัย  ใยสูบ
3. เด็กหญิงแสงดาว  รัตนวัน
 
1. นางยาใจ  สุนทรวารี
2. นางอรฤทัย  เสาหงษ์
 
24 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฐฏณิชา  มูลมี
2. เด็กหญิงพรทิพย์  สมรอด
3. เด็กหญิงเกศราภา  ไชยยงค์
 
1. นางอุดม  เดชกล้า
2. นางสุปราณี  สังข์ทอง
 
25 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 88 ทอง 12 1. เด็กหญิงพรทิพย์  สมรอด
 
1. นางอุดม  เดชกล้า
 
26 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวาสนา  กระเสริมพงษ์
2. เด็กชายสิทธิชัย  ศรีสุวรรณ
3. เด็กหญิงสุปราณี  วังคีรี
 
1. นางสุรดา  พุทธวงค์
2. นางจรูญศรี  สุมินทนะ
 
27 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐพล  ศรีสุข
2. เด็กชายยุทธพล  บุดดาวงค์
3. เด็กชายสมภาร  บุดดาวงค์
 
1. นางยาใจ  สุนทรวารี
2. นางสุรดา  พุทธวงค์
 
28 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐชนพงษ์  วงค์มหาจักร์
2. เด็กชายณัฐพงษ์  เพ็งแจ่ม
 
1. นางสาวประนิดา  ผมภักดิ์
2. นางสุรดา  พุทธวงค์
 
29 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักรินทร์  แดนน้อย
2. เด็กชายปัณณธร  สุวรรณจัน
3. เด็กหญิงพัชราภา  ทองแต้ม
 
1. นางสุรดา  พุทธวงค์
2. นางสาวภคภร  เพ็งแจ่ม
 
30 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพินทกานต์  ศรีหวาด
2. เด็กชายสุทธิราช  จันทำ
3. เด็กชายไกรวิชญ์  จันทำ
 
1. นางสุรดา  พุทธวงค์
2. นางจรูญศรี  สุมินทนะ