สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 73 เงิน 23 1. เด็กหญิงณัลวรรณ  สุขษา
 
1. นางจรูญศรี  สุมินทนะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 76 เงิน 18 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ศรีสุวรรณ
 
1. นางจรูญศรี  สุมินทนะ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 73 เงิน 43 1. เด็กหญิงพรรณิภา  ดวงเดือน
 
1. นางจรูญศรี  สุมินทนะ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 70 เงิน 18 1. เด็กชายฉัตรชัย  เพ็งพันธ์
2. เด็กหญิงรุจิราวรรณ  เจริญจันทรพันธ์
 
1. นางสาวปัทมา  ถาวร
2. นางสุรดา  พุทธวงค์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 79 เงิน 24 1. เด็กหญิงทัศนีย์  ธรรมนิยม
2. เด็กหญิงนงนุช  นิลรัตน์
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  ปิ่นหอม
4. เด็กหญิงสายน้ำ  จำปาทอง
5. เด็กหญิงสาลินี  ระยับศรี
6. เด็กหญิงอัชลีย์  ศรีสุวรรณ
7. เด็กหญิงอัญชลี  จุ่นจุ๋ย
8. เด็กหญิงอารีรัตน์  บัวจันทร์
9. เด็กหญิงแพรวรุ่ง  บุญหวัง
10. เด็กหญิงโยธกา  ดวนสูง
 
1. นางสุรดา  พุทธวงค์
2. นางสาวดารุณี  ศรีคำ
3. นายผาจิศักดิ์  สุนทรวารี
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 11 1. เด็กชายอภิรักษ์  สงึมรัมย์
 
1. นางอรฤทัย  เสาหงษ์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 71.5 เงิน 27 1. เด็กหญิงศุภกานต์  รุ่งเรือง
 
1. นางอรฤทัย  เสาหงษ์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 75 เงิน 18 1. เด็กหญิงปาริชาติ  พันธ์ดี
2. เด็กหญิงรุจิราวรรณ  เจริญจันทรพันธ์
 
1. นางอรฤทัย  เสาหงษ์
2. นางสุปราณี  สังข์ทอง
 
9 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 70 เงิน 19 1. เด็กชายชาญชิต  วริยาศกร
2. เด็กชายณัฐดนัย  อนันตภูม
 
1. นางสาวประนิดา  ผมภักดิ์
2. นางสุรดา  พุทธวงค์
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 79 เงิน 18 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ศรีสุวรรณ
2. เด็กหญิงยุวดี  สมบัติ
3. เด็กหญิงวิชุดา  แก้วใสย
4. เด็กหญิงศุภกานต์  รุ่งเรือง
5. เด็กชายสิทธิชัย  ใยสูบ
6. เด็กหญิงอัมราพร  ภูงามเงิน
 
1. นางยาใจ  สุนทรวารี
2. นางอรฤทัย  เสาหงษ์
3. นางลำดวน  ขาวสะอาด
 
11 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 72 เงิน 67 1. เด็กหญิงอุษา  สุกลา
 
1. นางสุปราณี  สังข์ทอง
 
12 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 22 1. เด็กชายณิติภูมิ  นาจะหมื่น
2. เด็กหญิงสุปาณี  พิลัย
 
1. นางบุษบา  ร่มบุญทวี
2. นายผาจิศักดิ์  สุนทรวารี
 
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 18 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญส่ง
 
1. นางสุรดา  พุทธวงค์