สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงชุติมา  ศรีหวาด
 
1. นางบุษบา  ร่มบุญทวี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 36 1. เด็กหญิงปาริชาติ  พันธ์ดี
 
1. นางจรูญศรี  สุมินทนะ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 73 เงิน 23 1. เด็กหญิงณัลวรรณ  สุขษา
 
1. นางจรูญศรี  สุมินทนะ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 76 เงิน 18 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ศรีสุวรรณ
 
1. นางจรูญศรี  สุมินทนะ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83.5 ทอง 18 1. เด็กชายธนภัทร  ศรียงยศ
 
1. นางสุปราณี  สังข์ทอง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 73 เงิน 43 1. เด็กหญิงพรรณิภา  ดวงเดือน
 
1. นางจรูญศรี  สุมินทนะ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 45 1. เด็กหญิงสายน้ำ  จำปาทอง
2. เด็กหญิงแพรวรุ่ง  บุญหวัง
 
1. นางจรูญศรี  สุนทรวารี
2. นางสุรดา  พุทธวงค์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงชุติมา  ศรีหวาด
 
1. นางบุษบา  ร่มบุญทวี
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงสาวิตรี  พันธ์ดี
 
1. นางภคภร  เพ็งแจ่ม
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 70 เงิน 18 1. เด็กชายฉัตรชัย  เพ็งพันธ์
2. เด็กหญิงรุจิราวรรณ  เจริญจันทรพันธ์
 
1. นางสาวปัทมา  ถาวร
2. นางสุรดา  พุทธวงค์
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 88.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนิติภูมิ  นาจะหมื่น
2. เด็กชายรพีภัทร  ขาวสะอาด
 
1. นายผาจิศักดิ์  สุนทรวารี
2. นางสาวปัทมา  ถาวร
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 83 ทอง 12 1. เด็กชายจิโรจน์  บุดดาวงค์
2. เด็กชายเสรีภาพ  จำปาทอง
 
1. นายผาจิศักดิ์  สุนทรวารี
2. นางสาวปัทมา  ถาวร
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง 8 1. เด็กชายวัฒนพล  เกษกุล
 
1. นางยาใจ  สุนทรวารี
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 79 เงิน 24 1. เด็กหญิงทัศนีย์  ธรรมนิยม
2. เด็กหญิงนงนุช  นิลรัตน์
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  ปิ่นหอม
4. เด็กหญิงสายน้ำ  จำปาทอง
5. เด็กหญิงสาลินี  ระยับศรี
6. เด็กหญิงอัชลีย์  ศรีสุวรรณ
7. เด็กหญิงอัญชลี  จุ่นจุ๋ย
8. เด็กหญิงอารีรัตน์  บัวจันทร์
9. เด็กหญิงแพรวรุ่ง  บุญหวัง
10. เด็กหญิงโยธกา  ดวนสูง
 
1. นางสุรดา  พุทธวงค์
2. นางสาวดารุณี  ศรีคำ
3. นายผาจิศักดิ์  สุนทรวารี
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 65 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ปิ่นหอม
2. เด็กหญิงแพรวรุ่ง  บุญหวัง
 
1. นางสาวภคภร  เพ็งแจ่ม
2. นางสุรดา  พุทธวงค์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 90 ทอง 9 1. เด็กหญิงสุชาสิริ  สายพฤกษ์
 
1. นางสุรดา  พุทธวงค์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 84 ทอง 16 1. เด็กหญิงแพรวรุ่ง  บุญหวัง
 
1. นางสุรดา  พุทธวงค์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 81 ทอง 37 1. เด็กหญิงนฤมล  สินชัย
 
1. นางสุรดา  พุทธวงค์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 84 ทอง 33 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ปิ่นหอม
 
1. นางสุรดา  พุทธวงค์
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 29 1. เด็กชายก้องภัคร  ธีรบุตร
2. เด็กชายชานุวงค์  โพธิ์งาม
3. เด็กชายนฤนาท  เพ็งแจ่ม
 
1. นายทองมา  สมพันธ์
2. นางสุรดา  พุทธวงค์
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 21 1. เด็กชายณัฐภพ  บุญสุข
2. เด็กชายอนุชิต  สมุทร์
3. เด็กชายอาทิตย์  สุมมาตร์
 
1. นายทองมา  สมพันธ์
2. นางสุรดา  พุทธวงค์
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 15 1. เด็กชายสุธี  บุดดาวงค์
 
1. นางอรนุช  เพ็งแจ่ม
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 91 ทอง 11 1. เด็กชายสุธี  บุดดาวงค์
 
1. นางอรนุช  เพ็งแจ่ม
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 11 1. เด็กชายอภิรักษ์  สงึมรัมย์
 
1. นางอรฤทัย  เสาหงษ์
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 12 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ศรีสุวรรณ
 
1. นางอรฤทัย  เสาหงษ์
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 15 1. เด็กชายสิทธิชัย  ใยสูบ
 
1. นางสุปราณี  สังข์ทอง
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 31 1. เด็กหญิงศุภกานต์  รุ่งเรือง
 
1. นางสุปราณี  สังข์ทอง
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 71.5 เงิน 27 1. เด็กหญิงศุภกานต์  รุ่งเรือง
 
1. นางอรฤทัย  เสาหงษ์
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 68 ทองแดง 30 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ศรีสุวรรณ
 
1. นางอรฤทัย  เสาหงษ์
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงสายน้ำ  จำปาทอง
 
1. นางอรฤทัย  เสาหงษ์
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 75 เงิน 18 1. เด็กหญิงปาริชาติ  พันธ์ดี
2. เด็กหญิงรุจิราวรรณ  เจริญจันทรพันธ์
 
1. นางอรฤทัย  เสาหงษ์
2. นางสุปราณี  สังข์ทอง
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 83 ทอง 7 1. เด็กชายกิตติทัต  บุตรสันต์
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  ศรีสุวรรณ
3. เด็กหญิงวิชุดา  แก้วใสย
 
1. นางจรูญศรี  สุมินทนะ
2. นางสุรดา  พุทธวงค์
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายฉัตรชัย  เพ็งแจ่ม
2. เด็กหญิงรุจิราวรรณ  เจริญจันทรพันธ์
 
1. นางสุรดา  พุทธวงค์
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  มูลมี
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  ศรีสุวรรณ
 
1. นางสุรดา  พุทธวงค์
 
35 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 70 เงิน 19 1. เด็กชายชาญชิต  วริยาศกร
2. เด็กชายณัฐดนัย  อนันตภูม
 
1. นางสาวประนิดา  ผมภักดิ์
2. นางสุรดา  พุทธวงค์
 
36 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 82 ทอง 32 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ปิ่นหอม
2. เด็กหญิงแพรวรุ่ง  บุญหวัง
 
1. นางสาวประนิดา  ผมภักดิ์
2. นางสุรดา  พุทธวงค์
 
37 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81 ทอง 13 1. เด็กชายฉัตรชัย  เพ็งพันธ์
2. เด็กหญิงรุจิราวรรณ  เจริญจันทรพันธ์
 
1. นางสุรดา  พุทธวงค์
2. นางสาวประนิดา  ผมภักดิ์
 
38 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 68 ทองแดง 18 1. เด็กชายกิตติทัต  บุตรสันต์
2. เด็กหญิงมันทนา  ทาจันทึก
 
1. นางสาวประนิดา  ผมภักดิ์
2. นางสุรดา  พุทธวงค์
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายกฤษฏา  ฉิมมาลา
2. เด็กหญิงนัชชา  ศรียงยศ
3. เด็กหญิงพรชิตา  จุมพล
 
1. นางสุรดา  พุทธวงค์
2. นางสาวภคภร  เพ็งแจ่ม
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  พันธ์ดี
2. เด็กชายอภิรักษ์  สงึมรัมย์
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  หานุภาพ
 
1. นางสาวภคภร  เพ็งแจ่ม
2. นางสุรดา  พุทธวงค์
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 79 เงิน 18 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ศรีสุวรรณ
2. เด็กหญิงยุวดี  สมบัติ
3. เด็กหญิงวิชุดา  แก้วใสย
4. เด็กหญิงศุภกานต์  รุ่งเรือง
5. เด็กชายสิทธิชัย  ใยสูบ
6. เด็กหญิงอัมราพร  ภูงามเงิน
 
1. นางยาใจ  สุนทรวารี
2. นางอรฤทัย  เสาหงษ์
3. นางลำดวน  ขาวสะอาด
 
42 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงทัศนีย์  ธรรมนิยม
2. เด็กหญิงนงนุช  นิลรัตน์
3. เด็กหญิงแพรวรุ่ง  บุญหวัง
 
1. นางจรูญศรี  สุมินทนะ
2. นางสุรดา  พุทธวงค์
 
43 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงปาริชาติ  พันธ์ดี
2. เด็กหญิงยุวดี  สมบัติ
3. เด็กหญิงสาวิตรี  พันธ์ดี
 
1. นางลำดวน  ขาวสะอาด
2. นางยาใจ  สุนทรวารี
 
44 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  พันธ์ดี
2. เด็กหญิงยุวดี  สมบัติ
3. เด็กหญิงสาวิตรี  พันธ์ดี
 
1. นางลำดวน  ขาวสะอาด
2. นางยาใจ  สุนทรวารี
 
45 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 87 ทอง 8 1. เด็กชายสรวิชญ์  นามวิเศษ
2. เด็กชายสิทธิชัย  ใยสูบ
3. เด็กหญิงแสงดาว  รัตนวัน
 
1. นางยาใจ  สุนทรวารี
2. นางอรฤทัย  เสาหงษ์
 
46 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 72 เงิน 67 1. เด็กหญิงอุษา  สุกลา
 
1. นางสุปราณี  สังข์ทอง
 
47 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 69 ทองแดง 121 1. เด็กชายธนวัตร  กิ่งวงษา
2. เด็กหญิงวิชิตา  ระยับศรี
3. เด็กหญิงอุษา  สุกลา
 
1. นางอุดม  เดชกล้า
2. นางสุปราณี  สังข์ทอง
 
48 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฐฏณิชา  มูลมี
2. เด็กหญิงพรทิพย์  สมรอด
3. เด็กหญิงเกศราภา  ไชยยงค์
 
1. นางอุดม  เดชกล้า
2. นางสุปราณี  สังข์ทอง
 
49 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 88 ทอง 12 1. เด็กหญิงพรทิพย์  สมรอด
 
1. นางอุดม  เดชกล้า
 
50 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวาสนา  กระเสริมพงษ์
2. เด็กชายสิทธิชัย  ศรีสุวรรณ
3. เด็กหญิงสุปราณี  วังคีรี
 
1. นางสุรดา  พุทธวงค์
2. นางจรูญศรี  สุมินทนะ
 
51 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 64 ทองแดง 39 1. เด็กหญิงนลัทพร  กรรณลา
 
1. นางสุรดา  พุทธวงค์
2. นางบุษบา  ร่มบุญทวี
 
52 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 22 1. เด็กชายณิติภูมิ  นาจะหมื่น
2. เด็กหญิงสุปาณี  พิลัย
 
1. นางบุษบา  ร่มบุญทวี
2. นายผาจิศักดิ์  สุนทรวารี
 
53 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 18 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญส่ง
 
1. นางสุรดา  พุทธวงค์
 
54 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายยุทธพงษ์  บุดดาวงค์
 
1. นางอรนุช  เพ็งแจ่ม
 
55 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐพล  ศรีสุข
2. เด็กชายยุทธพล  บุดดาวงค์
3. เด็กชายสมภาร  บุดดาวงค์
 
1. นางยาใจ  สุนทรวารี
2. นางสุรดา  พุทธวงค์
 
56 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายณัฐชนนท์  เข็มทอง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  วงค์ใหญ่
3. เด็กชายนรพล  บุญชู
 
1. นางยาใจ  สุนทรวารี
2. นางสุรดา  พุทธวงค์
 
57 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐชนพงษ์  วงค์มหาจักร์
2. เด็กชายณัฐพงษ์  เพ็งแจ่ม
 
1. นางสาวประนิดา  ผมภักดิ์
2. นางสุรดา  พุทธวงค์
 
58 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักรินทร์  แดนน้อย
2. เด็กชายปัณณธร  สุวรรณจัน
3. เด็กหญิงพัชราภา  ทองแต้ม
 
1. นางสุรดา  พุทธวงค์
2. นางสาวภคภร  เพ็งแจ่ม
 
59 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพินทกานต์  ศรีหวาด
2. เด็กชายสุทธิราช  จันทำ
3. เด็กชายไกรวิชญ์  จันทำ
 
1. นางสุรดา  พุทธวงค์
2. นางจรูญศรี  สุมินทนะ