สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงสุชาดา  วาณิชจิตกาล
 
1. นางพบพร  วงศ์วรรณา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง 13 1. เด็กชายนนท์ธวัต  มูลศรีทา
2. เด็กหญิงเมธาวดี  เงินจันทร์
 
1. นางวชิราภรณ์  บุญมาก
2. นางสุกัญญา  จำรูญอิสระกุล
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 80 ทอง 35 1. เด็กหญิงธันยกร  พงษ์สุวรรณ
2. เด็กหญิงปิยธิดาพร  พรมนาม
 
1. นางพบพร  วงศ์วรรณา
2. นายบุญหลาย  มะเค็ง
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  ทองคำ
2. เด็กหญิงกัญญรัตน์  สีทอง
3. เด็กหญิงธันยกร  พงษ์สุวรรณ
4. เด็กหญิงปิยธิดาพร  พรมนาม
5. เด็กหญิงพรพิมล  ทูลภิรมย์
6. เด็กหญิงสุภาพร  โสสอน
 
1. นายพรพณา  ผาสุข
2. นายสุรพล  นาคพันธ์
3. นางพบพร  วงศ์วรรณา
 
5 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91 ทอง 6 1. เด็กชายพัชรพล   โคระดา
2. เด็กหญิงสุชาดา  วาณิชจิตกาล
 
1. นายชลอ  รินรัมย์
2. นางสาวดวงเดือน  โกกะพันธ์
 
6 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82 ทอง 15 1. เด็กชายนนท์ธวัต  มูลศรีทา
2. เด็กชายสุรศักดิ์  พรหมศร
 
1. นายชลอ  รินรัมย์
2. นางสาวดวงเดือน  โกกะพันธ์
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 87 ทอง 10 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  ทองคำ
2. เด็กชายชลลฏา  ระศร
3. เด็กชายเจษฎา  งามล้วน
 
1. นายบุญหลาย  มะเค็ง
2. นางพบพร  วงศ์วรรณา
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง 7 1. เด็กชายนครินทร์  จันดวง
2. เด็กชายสุรศักดิ์  พรมศร
3. เด็กชายอภิชาติ  คันศร
 
1. นายบุญหลาย  มะเค็ง
2. นายทรงกรด  วงศ์ภักดี
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนกพร  เดชกล้า
2. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  พวงเกษ
3. เด็กหญิงนันทินี  ไชยสา
 
1. นางกำไร  หล้าธรรม
2. นางสาวศรีนคร  สีหนารถ
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงบุษบา   คันศร
2. เด็กหญิงอัญชุลีพร  อัครบุตร
3. เด็กหญิงอิศริญา  บกน้อย
 
1. นางกำไร  หล้าธรรม
2. นางสาวดวงเดือน  โกกะพันธ์
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89 ทอง 9 1. เด็กหญิงวิสุดา  ธรรมบุตร
2. เด็กชายศรราม  มูลเหล็ก
3. เด็กหญิงสุภาพร  สั่งสอน
 
1. นางกำไร  หล้าธรรม
2. นางวชิราภรณ์  บุญมาก
 
12 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  คำคูเมือง
2. เด็กหญิงณัฐฐิพรรณ  ผ้างาม
3. เด็กชายอภินันท์  นามขันธ์
 
1. นางอรดี  บัวหุ่ง
2. นายยุทธพงษ์  จำปาพันธ์
 
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายประมาณ  หินกล้า
 
1. นางวชิราภรณ์  บุญมาก