สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 70 เงิน 13 1. เด็กชายดวงจันทร์  มูลเหล็ก
2. เด็กชายธีรภัทร  แก้วผง
 
1. นางจุฑามาศ  โพธิจักร์
2. นายทรงกรด  วงศ์ภักดี
 
2 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 73 เงิน 16 1. เด็กชายพัทธนันธ์  โคระดา
2. เด็กชายภราดร  พรมศร
 
1. นายชลอ  รินรัมย์
2. นางสาวดวงเดือน  โกกะพันธ์
 
3 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 52 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  คำคูเมือง
 
1. นางอรดี  บัวหุ่ง
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 28 1. เด็กชายฐิติกร  คันศร
2. เด็กชายสิทธิชัย  ระศร
3. เด็กชายเจษฎา  งามล้วน
 
1. นายบุญหลาย  มะเค็ง
2. นางสาวศรีนคร  สีหนารถ