สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงสุชาดา  วาณิชจิตกาล
 
1. นางพบพร  วงศ์วรรณา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 61.5 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงกิตติมา  งามล้วน
2. เด็กชายพัชรพล   โคระดา
3. เด็กหญิงสุชาดา  วาณิชจิตกาล
 
1. นางจุฑามาศ  โพธิจักร์
2. นายทรงกรด  วงศ์ภักดี
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 51.66 เข้าร่วม 38 1. เด็กชายธีรพัฒน์  สมสิงห์
2. เด็กชายพีรพล  บุญพบ
 
1. นายทรงกรด  วงศ์ภักดี
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 70 เงิน 13 1. เด็กชายดวงจันทร์  มูลเหล็ก
2. เด็กชายธีรภัทร  แก้วผง
 
1. นางจุฑามาศ  โพธิจักร์
2. นายทรงกรด  วงศ์ภักดี
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง 13 1. เด็กชายนนท์ธวัต  มูลศรีทา
2. เด็กหญิงเมธาวดี  เงินจันทร์
 
1. นางวชิราภรณ์  บุญมาก
2. นางสุกัญญา  จำรูญอิสระกุล
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 80 ทอง 35 1. เด็กหญิงธันยกร  พงษ์สุวรรณ
2. เด็กหญิงปิยธิดาพร  พรมนาม
 
1. นางพบพร  วงศ์วรรณา
2. นายบุญหลาย  มะเค็ง
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 65 ทองแดง 37 1. เด็กชายนนทวัฒน์  สุตะพันธ์
2. เด็กหญิงนราทิพย์  สินสิริ
3. เด็กชายศราวุฒิ  กลางสาธร
4. เด็กหญิงสิริวิมล  ไชยผง
5. เด็กหญิงสุนันทา  สมสืบ
6. เด็กชายเกรียงไกร  ระศร
 
1. นางสาวศรีนคร  สีหนารถ
2. นางกำไร  หล้าธรรม
3. นางสุกัญญา  จำรูญอิสระกุล
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  ทองคำ
2. เด็กหญิงกัญญรัตน์  สีทอง
3. เด็กหญิงธันยกร  พงษ์สุวรรณ
4. เด็กหญิงปิยธิดาพร  พรมนาม
5. เด็กหญิงพรพิมล  ทูลภิรมย์
6. เด็กหญิงสุภาพร  โสสอน
 
1. นายพรพณา  ผาสุข
2. นายสุรพล  นาคพันธ์
3. นางพบพร  วงศ์วรรณา
 
9 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91 ทอง 6 1. เด็กชายพัชรพล   โคระดา
2. เด็กหญิงสุชาดา  วาณิชจิตกาล
 
1. นายชลอ  รินรัมย์
2. นางสาวดวงเดือน  โกกะพันธ์
 
10 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 60 ทองแดง 48 1. เด็กชายธีรพัฒน์  สมสิงห์
2. เด็กชายพีรพล  บุญพบ
 
1. นายชลอ  รินรัมย์
2. นางสาวดวงเดือน  โกกะพันธ์
 
11 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงชลลฎา  ระศร
2. เด็กหญิงนันทินี  ไชยสา
 
1. นายชลอ  รินรัมย์
2. นางสาวดวงเดือน  โกกะพันธ์
 
12 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82 ทอง 15 1. เด็กชายนนท์ธวัต  มูลศรีทา
2. เด็กชายสุรศักดิ์  พรหมศร
 
1. นายชลอ  รินรัมย์
2. นางสาวดวงเดือน  โกกะพันธ์
 
13 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 48 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  ทองคำ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  พรมศร
 
1. นายชลอ  รินรัมย์
2. นางสาวดวงเดือน  โกกะพันธ์
 
14 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 73 เงิน 16 1. เด็กชายพัทธนันธ์  โคระดา
2. เด็กชายภราดร  พรมศร
 
1. นายชลอ  รินรัมย์
2. นางสาวดวงเดือน  โกกะพันธ์
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายจิรยุทธ  เงินจันทร์
2. เด็กชายธีรภัทร  แก้วผง
3. เด็กชายไพรชยนต์  พรมศร
 
1. นายบุญหลาย  มะเค็ง
2. นายทรงกรด  วงศ์ภักดี
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 87 ทอง 10 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  ทองคำ
2. เด็กชายชลลฏา  ระศร
3. เด็กชายเจษฎา  งามล้วน
 
1. นายบุญหลาย  มะเค็ง
2. นางพบพร  วงศ์วรรณา
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง 7 1. เด็กชายนครินทร์  จันดวง
2. เด็กชายสุรศักดิ์  พรมศร
3. เด็กชายอภิชาติ  คันศร
 
1. นายบุญหลาย  มะเค็ง
2. นายทรงกรด  วงศ์ภักดี
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนกพร  เดชกล้า
2. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  พวงเกษ
3. เด็กหญิงนันทินี  ไชยสา
 
1. นางกำไร  หล้าธรรม
2. นางสาวศรีนคร  สีหนารถ
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงบุษบา   คันศร
2. เด็กหญิงอัญชุลีพร  อัครบุตร
3. เด็กหญิงอิศริญา  บกน้อย
 
1. นางกำไร  หล้าธรรม
2. นางสาวดวงเดือน  โกกะพันธ์
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงขวัญศิริ  พวงอินทร์
2. เด็กหญิงฐิติมา  อักษรเสือ
3. เด็กหญิงพิริษา  พวงพันธ์
 
1. นางกำไร  หล้าธรรม
2. นางสุกัญญา  จำรูญอิสระกุล
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89 ทอง 9 1. เด็กหญิงวิสุดา  ธรรมบุตร
2. เด็กชายศรราม  มูลเหล็ก
3. เด็กหญิงสุภาพร  สั่งสอน
 
1. นางกำไร  หล้าธรรม
2. นางวชิราภรณ์  บุญมาก
 
22 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  คำคูเมือง
2. เด็กหญิงณัฐฐิพรรณ  ผ้างาม
3. เด็กชายอภินันท์  นามขันธ์
 
1. นางอรดี  บัวหุ่ง
2. นายยุทธพงษ์  จำปาพันธ์
 
23 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 85 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  คำคูเมือง
2. เด็กหญิงณัฐฐิพรรณ  ผ้างาม
3. เด็กหญิงธารธรา  วายอดรักษ์
 
1. นางอรดี  บัวหุ่ง
2. นายยุทธพงษ์  จำปาพันธ์
 
24 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 52 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  คำคูเมือง
 
1. นางอรดี  บัวหุ่ง
 
25 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายฐิติกร  คันศร
 
1. นางจุฑามาศ  โพธิจักร์
 
26 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายประมาณ  หินกล้า
 
1. นางวชิราภรณ์  บุญมาก
 
27 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - 1. เด็กชายวายุภัก  มูลเหล็ก
2. เด็กชายเกรียงไกร  ระศร
 
1. นายชลอ  รินรัมย์
2. นางสาวดวงเดือน  โกกะพันธ์
 
28 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - 1. เด็กชายวายุภัก  มูลเหล็ก
2. เด็กชายเกรียงไกร   ระศร
 
1. นายชลอ  รินรัมย์
2. นางสาวดวงเดือน  โกกะพันธ์
 
29 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 28 1. เด็กชายฐิติกร  คันศร
2. เด็กชายสิทธิชัย  ระศร
3. เด็กชายเจษฎา  งามล้วน
 
1. นายบุญหลาย  มะเค็ง
2. นางสาวศรีนคร  สีหนารถ