สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านไผ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงจุฬามณี  พันธ์ศรี
2. เด็กหญิงพิมศิริ  เงินขาว
3. เด็กหญิงสิริวิมล  จันทะพันธ์
 
1. นางละเอียด  นนทะวงษ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอภิชัย  อรรคบุตร
2. เด็กชายอำนาจ  โสภี
 
1. นางดาวเรือง  จันทะพันธ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง 26 1. เด็กชายธนาวัฒน์  หารไชย
2. เด็กหญิงสุพัตรา  จันทะพันธ์
 
1. นางละเอียด  นนทะวงษ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนกพร  บุญราช
2. เด็กหญิงจินตภา  จันทร์เพ็ง
3. เด็กหญิงรวงข้าว  ดวงตา
4. เด็กหญิงรัตติยากร  จันทะพันธ์
5. เด็กหญิงศศิวิมล  บุญอินทร์
6. เด็กชายสิทธิศักดิ์  พลทองมาก
7. เด็กหญิงสุวนันท์  จันทะพันธ์
8. เด็กหญิงอนุธิดา  พิมพ์รัตน์
9. เด็กหญิงเพขรัตน์  ดวงจันทร์
10. เด็กชายแสงเพชร  บุญเกิด
 
1. นายทวี  คำแสน
2. นางละเอียด  นนทะวงษ์
3. นางนันท์นภัส  บุญราช
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 25 1. เด็กชายกฤษณะ  วงศ์ยืน
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  บุญราช
3. เด็กชายพงศกร  อรรคบุตร
 
1. นายทวี  คำแสน
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 10 1. เด็กชายแสงเพชร  บุญเกิด
 
1. นางละเอียด  นนทะวงษ์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุวนันท์  จันทะพันธ์
 
1. นางพิกุล  วรโคตร
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายแสงเพชร  บุญเกิด
 
1. นางละเอียด  นนทะวงษ์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 11 1. เด็กหญิงสุวนันท์  จันทะพันธ์
 
1. นางละเอียด  นนทะวงษ์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 6 1. เด็กชายแสงเพชร  บุญเกิด
 
1. นางสาวทองกลม  ป้องแก้ว
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 12 1. เด็กหญิงเพชรลดา  สองสี
 
1. นางสาวทองกลม  ป้องแก้ว
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กชายแสงเพชร  บุญเกิด
 
1. นางพิกุล  วรโคตร
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 31 1. เด็กหญิงสุพัตรา  จันทะพันธ์
 
1. นางพิกุล  วรโคตร
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 80.4 ทอง 14 1. เด็กหญิงศุภวรรณ  ศรีบุญรักษ์
 
1. นางสาวทองกลม  ป้องแก้ว
 
15 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 80 ทอง 27 1. เด็กหญิงพลอย  เกษสุภะ
 
1. นางสาวเอรินทร์  แสวงสาย
 
16 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 1. เด็กชายธาราเทพ  สายลาม
2. เด็กชายนิธิกรณ์   ภาษิต
3. เด็กหญิงภูริวัฒน์  ลาลุน
 
1. นางสาวเอรินทร์  แสวงสาย
 
17 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสหรัฐ  ดำเนิน
 
1. นางพิกุล  วรโคตร