สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านไผ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 72 เงิน 19 1. เด็กหญิงจุฬามณี  พันธ์ศรี
2. เด็กหญิงเพชรลดา  สองสี
 
1. นายศิลป์ชัย  เชื้อเพราะ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 72.54 เงิน 18 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  กัณหาพันธ์
2. เด็กชายสมิทธิ์  วงศ์ยืน
 
1. นางดาวเรือง  จันทะพันธ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 21 1. เด็กหญิงกนกอร  นนทะวงษ์
2. เด็กชายบวรศักดิ์  โชคเกิด
3. เด็กหญิงภัคนันท์  โพธิวัฒน์
4. เด็กหญิงมณีภรณ์  ทารขจัด
5. เด็กหญิงเอราวรรณ  รัตนะวัน
 
1. นางปารวี  นครพันธ์
2. นางนันท์นภัส  บุณราช
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 71 เงิน 27 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  เนียมแก้ว
2. เด็กชายจักรพล  ลุผล
3. เด็กชายธนกฤต  ศรีบริบูรณ์
4. เด็กชายธีรวัฒน์  จันทะพันธ์
5. เด็กหญิงวรางคณา  ขันวงษ์
 
1. นางละเอียด  นนทะวงษ์
2. นางนันท์นภัส  บุญราช
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 47 1. เด็กชายชาญศักดิ์  ดวงตา
2. เด็กชายวิรพล  จันทะพันธ์
3. เด็กชายสุรพัศ  พานพระ
 
1. นายทวี  คำแสน
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 71 เงิน 28 1. เด็กหญิงรวงข้าว  ดวงตา
 
1. นางสาวทองกลม  ป้องแก้ว
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 71.4 เงิน 19 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  กัณหาพันธ์
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  ชะเอมทอง
3. เด็กชายสมิทธ์  วงศ์ยืน
4. เด็กชายสุรพัศ  พานพระ
5. เด็กชายอภิชัย  อรรคบุตร
6. เด็กชายอำนาจ  โสภี
 
1. นายศิลป์ชัย  เชื้อเพราะ
 
8 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 76 เงิน 62 1. เด็กหญิงญานิน  โชติสน
2. เด็กหญิงพลอยพรรณ  เกษสุภะ
3. เด็กหญิงเบญญาภา  บุญกล้า
 
1. นางลัดาวัลย์  พรหมทา
 
9 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 52 1. เด็กหญิงนันท์ชพร  อามิตร
 
1. นางลัดดาวัลย์  พรหมทา
 
10 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 33 1. เด็กชายอำนาจ  โสภี
2. เด็กหญิงอโนมา  พันธ์ศรี
 
1. นางพิกุล  วรโคตร
 
11 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 38 1. เด็กชายกิติพัฒน์  โพธิบุตร
2. เด็กหญิงเสาวณิตย์  ตาแสง
 
1. นางละเอียด  นนทะวงษ์
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 48 1. เด็กหญิงสิริมา  พันธ์ไผ่
 
1. นายทวี  คำแสน
 
13 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 70 เงิน 33 1. เด็กชายธีรชล  เหลือมพล
2. เด็กชายศรุต  บุตรจินดา
 
1. นายทวี  คำแสน