สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านไผ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 51 เข้าร่วม 31 1. เด็กหญิงวิมล  ฉิมวัย
 
1. นางดาวเรือง  จันทะพันธ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 43 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงวีรภา  บุญราช
 
1. นางปารวี  นครพันธ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 57.35 เข้าร่วม 34 1. เด็กชายปุระชัย  อรรคบุตร
2. เด็กชายสันติ  จุลเหลา
 
1. นางดาวเรือง  จันทะพันธ์
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 53 เข้าร่วม 42 1. เด็กหญิงสุวนันท์  จันทะพันธ์
2. เด็กหญิงอนุธิดา  พิมพ์รัตน์
 
1. นายศิลป์ชัย  เชื้อเพราะ