สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านไผ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 51 เข้าร่วม 31 1. เด็กหญิงวิมล  ฉิมวัย
 
1. นางดาวเรือง  จันทะพันธ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงศุภวรรณ  ศรีบุญรักษ์
 
1. นายศิลป์ชัย  เชื้อเพราะ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 38 1. เด็กหญิงวีรภา  บุญราช
 
1. นางปารวี  นครพันธ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 72 เงิน 19 1. เด็กหญิงจุฬามณี  พันธ์ศรี
2. เด็กหญิงเพชรลดา  สองสี
 
1. นายศิลป์ชัย  เชื้อเพราะ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 43 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงวีรภา  บุญราช
 
1. นางปารวี  นครพันธ์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงจุฬามณี  พันธ์ศรี
2. เด็กหญิงพิมศิริ  เงินขาว
3. เด็กหญิงสิริวิมล  จันทะพันธ์
 
1. นางละเอียด  นนทะวงษ์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงศุภวรรณ  ศรีบุญรักษ์
2. เด็กหญิงเพชรดา  สองสี
3. เด็กชายแสงเพชร  บุญเกิด
 
1. นางละเอียด  นนทะวงษ์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 57.35 เข้าร่วม 34 1. เด็กชายปุระชัย  อรรคบุตร
2. เด็กชายสันติ  จุลเหลา
 
1. นางดาวเรือง  จันทะพันธ์
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 72.54 เงิน 18 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  กัณหาพันธ์
2. เด็กชายสมิทธิ์  วงศ์ยืน
 
1. นางดาวเรือง  จันทะพันธ์
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอภิชัย  อรรคบุตร
2. เด็กชายอำนาจ  โสภี
 
1. นางดาวเรือง  จันทะพันธ์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 21 1. เด็กหญิงกนกอร  นนทะวงษ์
2. เด็กชายบวรศักดิ์  โชคเกิด
3. เด็กหญิงภัคนันท์  โพธิวัฒน์
4. เด็กหญิงมณีภรณ์  ทารขจัด
5. เด็กหญิงเอราวรรณ  รัตนะวัน
 
1. นางปารวี  นครพันธ์
2. นางนันท์นภัส  บุณราช
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 71 เงิน 27 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  เนียมแก้ว
2. เด็กชายจักรพล  ลุผล
3. เด็กชายธนกฤต  ศรีบริบูรณ์
4. เด็กชายธีรวัฒน์  จันทะพันธ์
5. เด็กหญิงวรางคณา  ขันวงษ์
 
1. นางละเอียด  นนทะวงษ์
2. นางนันท์นภัส  บุญราช
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง 26 1. เด็กชายธนาวัฒน์  หารไชย
2. เด็กหญิงสุพัตรา  จันทะพันธ์
 
1. นางละเอียด  นนทะวงษ์
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนกพร  บุญราช
2. เด็กหญิงจินตภา  จันทร์เพ็ง
3. เด็กหญิงรวงข้าว  ดวงตา
4. เด็กหญิงรัตติยากร  จันทะพันธ์
5. เด็กหญิงศศิวิมล  บุญอินทร์
6. เด็กชายสิทธิศักดิ์  พลทองมาก
7. เด็กหญิงสุวนันท์  จันทะพันธ์
8. เด็กหญิงอนุธิดา  พิมพ์รัตน์
9. เด็กหญิงเพขรัตน์  ดวงจันทร์
10. เด็กชายแสงเพชร  บุญเกิด
 
1. นายทวี  คำแสน
2. นางละเอียด  นนทะวงษ์
3. นางนันท์นภัส  บุญราช
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 53 เข้าร่วม 42 1. เด็กหญิงสุวนันท์  จันทะพันธ์
2. เด็กหญิงอนุธิดา  พิมพ์รัตน์
 
1. นายศิลป์ชัย  เชื้อเพราะ
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 25 1. เด็กชายกฤษณะ  วงศ์ยืน
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  บุญราช
3. เด็กชายพงศกร  อรรคบุตร
 
1. นายทวี  คำแสน
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 47 1. เด็กชายชาญศักดิ์  ดวงตา
2. เด็กชายวิรพล  จันทะพันธ์
3. เด็กชายสุรพัศ  พานพระ
 
1. นายทวี  คำแสน
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 10 1. เด็กชายแสงเพชร  บุญเกิด
 
1. นางละเอียด  นนทะวงษ์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุวนันท์  จันทะพันธ์
 
1. นางพิกุล  วรโคตร
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายแสงเพชร  บุญเกิด
 
1. นางละเอียด  นนทะวงษ์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 11 1. เด็กหญิงสุวนันท์  จันทะพันธ์
 
1. นางละเอียด  นนทะวงษ์
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 6 1. เด็กชายแสงเพชร  บุญเกิด
 
1. นางสาวทองกลม  ป้องแก้ว
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 12 1. เด็กหญิงเพชรลดา  สองสี
 
1. นางสาวทองกลม  ป้องแก้ว
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กชายแสงเพชร  บุญเกิด
 
1. นางพิกุล  วรโคตร
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 31 1. เด็กหญิงสุพัตรา  จันทะพันธ์
 
1. นางพิกุล  วรโคตร
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 68 ทองแดง 30 1. เด็กหญิงพิมศิริ  เงินขาว
 
1. นางสาวทองกลม  ป้องแก้ว
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 80.4 ทอง 14 1. เด็กหญิงศุภวรรณ  ศรีบุญรักษ์
 
1. นางสาวทองกลม  ป้องแก้ว
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 71 เงิน 28 1. เด็กหญิงรวงข้าว  ดวงตา
 
1. นางสาวทองกลม  ป้องแก้ว
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 71.4 เงิน 19 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  กัณหาพันธ์
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  ชะเอมทอง
3. เด็กชายสมิทธ์  วงศ์ยืน
4. เด็กชายสุรพัศ  พานพระ
5. เด็กชายอภิชัย  อรรคบุตร
6. เด็กชายอำนาจ  โสภี
 
1. นายศิลป์ชัย  เชื้อเพราะ
 
30 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 80 ทอง 27 1. เด็กหญิงพลอย  เกษสุภะ
 
1. นางสาวเอรินทร์  แสวงสาย
 
31 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 1. เด็กชายธาราเทพ  สายลาม
2. เด็กชายนิธิกรณ์   ภาษิต
3. เด็กหญิงภูริวัฒน์  ลาลุน
 
1. นางสาวเอรินทร์  แสวงสาย
 
32 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 76 เงิน 62 1. เด็กหญิงญานิน  โชติสน
2. เด็กหญิงพลอยพรรณ  เกษสุภะ
3. เด็กหญิงเบญญาภา  บุญกล้า
 
1. นางลัดาวัลย์  พรหมทา
 
33 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 52 1. เด็กหญิงนันท์ชพร  อามิตร
 
1. นางลัดดาวัลย์  พรหมทา
 
34 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 33 1. เด็กชายอำนาจ  โสภี
2. เด็กหญิงอโนมา  พันธ์ศรี
 
1. นางพิกุล  วรโคตร
 
35 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 38 1. เด็กชายกิติพัฒน์  โพธิบุตร
2. เด็กหญิงเสาวณิตย์  ตาแสง
 
1. นางละเอียด  นนทะวงษ์
 
36 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 48 1. เด็กหญิงสิริมา  พันธ์ไผ่
 
1. นายทวี  คำแสน
 
37 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสหรัฐ  ดำเนิน
 
1. นางพิกุล  วรโคตร
 
38 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายสหรัฐ  ดำเนิน
 
1. นางพิกุล  วรโคตร
 
39 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายธีรวัฒน์  จันทะพันธ์
2. เด็กชายพรรษา  จันเสวก
3. เด็กชายอำนาจ  ทาสมบรูณ์
 
1. นางปารวี  นครพันธ์
2. นางนันท์นภัส  บุญราช
 
40 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 70 เงิน 33 1. เด็กชายธีรชล  เหลือมพล
2. เด็กชายศรุต  บุตรจินดา
 
1. นายทวี  คำแสน