สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพงพรต สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83.5 ทอง 18 1. เด็กชายทวีชัย  กิ่งวงษา
 
1. นางทองพันธ์  ขอวร
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 80 ทอง 21 1. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  อินทะ
2. เด็กชายคงศักดิ์  ทองอาบ
3. เด็กหญิงจันทกานต์  อินทะ
4. เด็กหญิงจินจุฑา  ทาสี
5. เด็กหญิงญาณิษา  ถาคำ
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  วิวาสุข
7. เด็กหญิงนงรักษ์  แก้วจันทร์
8. เด็กชายสุทัศน์  โรมรินทร์
9. เด็กหญิงหัสชญา  จันทร์เปลี่ยม
10. เด็กชายอุดมศักดิ์  โรมรินทร์
 
1. นายปิ่น  กาญจรัส
2. นายอุดม  ทาจันทร์
3. นางวิลาวัลย์  ทาจันทร์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 43 1. เด็กหญิงญาดารัตน์  สุขบรรเทิง
 
1. นางทองพันธ์  ขอวร
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 6 1. เด็กหญิงอลิชา  ทองรัตน์
 
1. นางทองพันธ์  ขอวร
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงภรณ์ภัทร  กรรเชียง
 
1. นายอุทิศ  ไชยรา
 
6 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 6 1. เด็กชายณัฐกรณ์  เพชรใสดี
2. เด็กหญิงตุลาการ  วุฒธิพงษ์ปรีชา
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ธนภัทรดวงงาม
 
1. นางกานต์ชนก  บุญใหญ่
2. นางวิลาวัลย์  ทาจันทร์
 
7 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 88 ทอง 12 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  จังอินทร์
 
1. นางวิลาวัลย์  ทาจันทร์
 
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงจริยา  แพทย์กลาง
2. เด็กหญิงปัทมวรรณ  หาโล๊ะ
3. เด็กชายไพศาล  ไชยชาติ
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ผะกาแดง
2. นางนันทนา  โพธิ์ขาว