สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพงพรต สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 76 เงิน 15 1. เด็กหญิงภัทราวดี  โรมรินทร์
 
1. นางทวี  ชูกำแพง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงไข่มุก  ชูวิเชียร
 
1. นายประจักษ์  ชูกำแพง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 74 เงิน 17 1. เด็กชายสุริยา  เปลี่ยมจันทร์
 
1. นายประจักษ์  ชูกำแพง
 
4 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 74 เงิน 57 1. เด็กหญิงปรียานุช  ยังกิด
 
1. นางวิลาวัลย์  ทาจันทร์
 
5 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 83 1. เด็กชายฐนกรณ์  หมุ่ยโท
2. เด็กชายประเสริฐศักดิ์  เสาศิริ
3. เด็กชายพงค์ธารา  นันตะบอน
 
1. นางกานต์ชนก  บุญใหญ่
2. นางวิลาวัลย์  ทาจันทร์
 
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 48 1. เด็กชายคงรัตน์  ประภา
 
1. นางนันทนา  โพธิ์ขาว