สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพงพรต สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงธีราภรณ์  ถะนัด
 
1. นางทวี  ชูกำแพง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 76 เงิน 15 1. เด็กหญิงภัทราวดี  โรมรินทร์
 
1. นางทวี  ชูกำแพง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83.5 ทอง 18 1. เด็กชายทวีชัย  กิ่งวงษา
 
1. นางทองพันธ์  ขอวร
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 43 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  หาระกุล
 
1. นายประจักษ์  ชูกำแพง
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายธเนศวร  จังอินทร์
 
1. นายปิ่น  กาญจรัส
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงไข่มุก  ชูวิเชียร
 
1. นายประจักษ์  ชูกำแพง
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 74 เงิน 17 1. เด็กชายสุริยา  เปลี่ยมจันทร์
 
1. นายประจักษ์  ชูกำแพง
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 80 ทอง 21 1. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  อินทะ
2. เด็กชายคงศักดิ์  ทองอาบ
3. เด็กหญิงจันทกานต์  อินทะ
4. เด็กหญิงจินจุฑา  ทาสี
5. เด็กหญิงญาณิษา  ถาคำ
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  วิวาสุข
7. เด็กหญิงนงรักษ์  แก้วจันทร์
8. เด็กชายสุทัศน์  โรมรินทร์
9. เด็กหญิงหัสชญา  จันทร์เปลี่ยม
10. เด็กชายอุดมศักดิ์  โรมรินทร์
 
1. นายปิ่น  กาญจรัส
2. นายอุดม  ทาจันทร์
3. นางวิลาวัลย์  ทาจันทร์
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 66 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงธีราภรณ์  ถะนัด
2. เด็กหญิงนรารัตน์  ยอดติ่ง
 
1. นางทองพันธ์  ขอวร
2. นายปิ่น  กาญจรัส
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 43 1. เด็กหญิงญาดารัตน์  สุขบรรเทิง
 
1. นางทองพันธ์  ขอวร
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 6 1. เด็กหญิงอลิชา  ทองรัตน์
 
1. นางทองพันธ์  ขอวร
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงภรณ์ภัทร  กรรเชียง
 
1. นายอุทิศ  ไชยรา
 
13 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 74 เงิน 57 1. เด็กหญิงปรียานุช  ยังกิด
 
1. นางวิลาวัลย์  ทาจันทร์
 
14 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 83 1. เด็กชายฐนกรณ์  หมุ่ยโท
2. เด็กชายประเสริฐศักดิ์  เสาศิริ
3. เด็กชายพงค์ธารา  นันตะบอน
 
1. นางกานต์ชนก  บุญใหญ่
2. นางวิลาวัลย์  ทาจันทร์
 
15 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 6 1. เด็กชายณัฐกรณ์  เพชรใสดี
2. เด็กหญิงตุลาการ  วุฒธิพงษ์ปรีชา
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ธนภัทรดวงงาม
 
1. นางกานต์ชนก  บุญใหญ่
2. นางวิลาวัลย์  ทาจันทร์
 
16 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 88 ทอง 12 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  จังอินทร์
 
1. นางวิลาวัลย์  ทาจันทร์
 
17 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 48 1. เด็กชายคงรัตน์  ประภา
 
1. นางนันทนา  โพธิ์ขาว
 
18 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงจริยา  แพทย์กลาง
2. เด็กหญิงปัทมวรรณ  หาโล๊ะ
3. เด็กชายไพศาล  ไชยชาติ
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ผะกาแดง
2. นางนันทนา  โพธิ์ขาว
 
19 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 67 ทองแดง 39 1. เด็กชายธนพล  ดวงดาว
2. เด็กชายวีรภัทร  ขันคำ
 
1. นายจักรินทร์  ศิริพลไชกาญจน์
2. นางนันทนา  โพธิ์ขาว