สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพงสิม สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุธิดา  ยืนยง
 
1. นางกนกกาญจน์  รัตนะเวฬุ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 86 ทอง 9 1. เด็กชายภูมิรัตน์  แก้วละมุล
2. เด็กชายสมคิด  บุญอุ้ม
 
1. นายสามารถ  สุริเทศ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  โสพิณ
 
1. นางศุภรดา  เพ็งแจ่ม
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 19 1. เด็กหญิงรัญชิดา  แผงฤทธิ์
 
1. นางศุภรดา  เพ็งแจ่ม
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 89 ทอง 13 1. เด็กชายธีระวุฒิ  มะชิตะโน
 
1. นางกนกกาญจน์  รัตนะเวฬุ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 89 ทอง 15 1. เด็กหญิงสกุณา  คำเผือ
 
1. นางกนกกาญจน์  รัตนะเวฬุ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 83 ทอง 27 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  วงค์ภักดี
2. เด็กหญิงสุภาวิตา  ศรีสุดา
 
1. นายภานุวัฒน์  เพ็งแจ่ม
2. นางสาวคำวรรณ  แผลงฤทธิ์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 82 ทอง 26 1. เด็กหญิงพัชรพร  แพทย์มด
2. เด็กหญิงแก้วทุมพร  แก้วอาสา
 
1. นางกนกอร  ชูนพรัตน์
2. นางกนกกาญจน์  รัตนะเวฬุ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 39 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญอุ้ม
2. เด็กชายณัฐภูมิ  โพธิ์คำ
3. เด็กหญิงอภิชญา  หมื่นหาญ
 
1. นางจงจิต  พร้อมญาติ
2. นางศุภรดา  เพ็งแจ่ม
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 34 1. เด็กหญิงวรัทยา  บุญเขียว
2. เด็กชายวีระชัย  บุญชม
3. เด็กหญิงสุวนันท์  มูลหอม
 
1. นางสุพรรณ  ไกรยสวน
2. นางกนกกาญจน์  รัตนะเวฬุ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 23 1. เด็กชายปิ่นพงษ์  ปริญ
 
1. นางกนกกาญจน์  รัตนะเวฬุ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงสุธิดา  ยืนยง
 
1. นางกนกกาญจน์  รัตนะะเวฬุ
 
13 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 81 ทอง 39 1. เด็กชายธราเทพ  ศรีสุวรรณ
2. เด็กหญิงปิ่นมณี  เพชรมะดัน
 
1. นายภานุวัฒน์  เพ็งแจ่ม
2. นางสาวคำวรรณ  แผลงฤทธิ์
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 88 ทอง 10 1. เด็กหญิงฑิตยา  นามจำปา
2. เด็กหญิงณัฐยา  วงศ์ภักดี
3. เด็กหญิงนุศรา  โพธิ์ทองดี
4. เด็กหญิงปรียดาวรรณ  จันดี
5. เด็กหญิงวริศรา  บุญชม
6. เด็กหญิงอรวรรณ  ทองศักดิ์
 
1. นางศุภรดา  เพ็งแจ่ม
2. นางสุมาลี  เพิ่มพุล
 
15 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 1. เด็กชายธนกฤต  คงตระกูล
2. เด็กชายพีระพล  ศรีพิลา
3. เด็กหญิงอัญชิสา  โพธิ์ทองดี
 
1. นางกนกอร   ชูนพรัตน์
2. นางสุพรรณ  ไกรยสวน
 
16 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงจามจุรี  ใชยบุตร
2. เด็กหญิงศิรินันท์  จันทรสาร
3. เด็กหญิงอัญชิสา  โพธิ์ทองดี
 
1. นางกนกอร  ชูนพรัตน์
2. นางสุพรรณ  ไกรยสวน
 
17 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 88 ทอง 12 1. เด็กหญิงศิโรรัตน์  วิโรทศ
 
1. นางกนกอร   ชูนพรัตน์
 
18 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยา  เจิงใหม่
 
1. นางกนกอร  ชูนพรัตน์
 
19 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรวลัย  ทวีฤทธิ์
 
1. นางกนกกาญจน์  รัตนะเวฬุ
 
20 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อินสระเทพ
2. เด็กหญิงพรวลัย  ทวีฤทธิ์
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  คำเผือ
 
1. นางจงจิต  พร้อมญาติ
2. นางศุภรดา  เพ็งแจ่ม
 
21 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจันทร์ทิพย์  จันทร์พอง
2. เด็กหญิงสุชารวี  วงค์ภักดี
3. เด็กหญิงสุพิชญา  ใชยบุตร
 
1. นางศุภรดา  เพ็งแจ่ม
2. นายภาณุวัฒน์  เพ็งแจ่ม
 
22 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงลินดาวรรณ  บัวศรี
2. เด็กหญิงสมปอง  รั้วไธสง
3. เด็กหญิงเกวลิน  ธรรมวัตร
 
1. นางกนกกาญจน์  รัตนะเวฬุ
2. นางกนกอร  ชูนพรัตน์
 
23 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรี  แปรงกระโทก
2. เด็กชายปิยะพงษ์  การะเกษ
3. เด็กชายรุ่งตะวัน  ปัญญายิ่ง
 
1. นางกนกกาญจน์  รัตนะเวฬุ
2. นางกนกอร  ชูนพรัตน์