สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพงสิม สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงรุ่งนภา   วงค์ภักดี
 
1. นางกนกกาญจน์   รัตะเวฬุ
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 72 เงิน 26 1. เด็กหญิงรุจิรา  เตียบประโคน
 
1. นางอุทัย  ทิพมนต์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 75.6 เงิน 21 1. เด็กหญิงเลิศอนงค์  หงษ์สุขเจริญ
 
1. นางอุทัย  ทิพมนต์
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 70 เงิน 22 1. เด็กชายขวัญชัย  หนองคู
2. เด็กชายนพวิทย์  ชนะบุญ
3. เด็กชายภัทรพล  วิเศษชาติ
4. เด็กชายรณภพ  สมัญ
5. เด็กชายวรยศ  แก้วละมุล
6. เด็กชายสมคิด  บุญอุ้ม
 
1. นายสุรัตน์  เพ็งแจ่ม
2. นายอนุรักษ์  เพ็งแจ่ม
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรวลัย  ทวีฤทธิ์
 
1. นางกนกกาญจน์  รัตนะเวฬุ
 
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 34 1. เด็กชายภัทรพล  วิเศษชาติ
2. เด็กชายวรนันท์  บุญชม
3. เด็กชายสมคิด  บุญชม
 
1. นายภาณุวัฒน์  เพ็งแจ่ม
2. นางจงจิต  พร้อมญาติ