สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพงสิม สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 64 ทองแดง 18 1. เด็กชายคุณวุฒิ  บุญชม
 
1. นางสุมาลี  เพิ่มพูล
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 66 ทองแดง 33 1. เด็กชายวรัญญู  ธรรมวัตร
 
1. นายอนุรักษ์  เพ็งแจ่ม
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 65.19 ทองแดง 24 1. เด็กชายขวัญชัย  หนองคู
2. เด็กชายภัทรพล  วิเศษชาติ
 
1. นายสามารถ  สุริเทศ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 69 ทองแดง 33 1. เด็กชายธนาธร  จังอินทร์
2. เด็กหญิงนฤมล  ศรีขุ้ย
3. เด็กชายประวิทย์  จังอินทร์
4. เด็กหญิงพรชิตา  พรหมพิลา
5. เด็กหญิงสายธาร  มาตมงคล
 
1. นายสุรัตน์  เพ็งแจ่ม
2. นางจงจิต  พร้อมญาติ
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 60 ทองแดง 43 1. เด็กชายกริชเทวา  พาพรหม
2. เด็กชายกฤษฎา  สุขบรรณ
3. เด็กชายคชาชีพ  ศิริศิลป์
4. เด็กชายธนากร  แสนกิ่ง
5. เด็กชายมงคล  แก้วมา
6. เด็กชายอัครเดช  บุญชม
 
1. นายสุรัตน์  เพ็งแจ่ม
2. นางศุภรดา  เพ็งแจ่ม
 
6 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 69 ทองแดง 76 1. เด็กหญิงวิริญา  อินทร์แก้ว
 
1. นางสุพรรณ  ไกรยสวน