สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพงสิม สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 48 1. เด็กหญิงสุธิดา  ยืนยง
 
1. นายอนุรักษ์  เพ็งแจ่ม
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 46 1. เด็กหญิงรุจิรา  เตียบประโคน
2. เด็กชายวีระชัย  บุญชม
 
1. นายสุรัตน์  เพ็งแจ่ม
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 50.34 เข้าร่วม 39 1. เด็กชายบุญยืน  รั้วไธสง
2. เด็กชายเสกสรร  สุภาพ
 
1. นายสามารถ   สุริเทศ