สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพงสิม สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงรุ่งนภา   วงค์ภักดี
 
1. นางกนกกาญจน์   รัตะเวฬุ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุธิดา  ยืนยง
 
1. นางกนกกาญจน์  รัตนะเวฬุ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 48 1. เด็กหญิงสุธิดา  ยืนยง
 
1. นายอนุรักษ์  เพ็งแจ่ม
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 64 ทองแดง 18 1. เด็กชายคุณวุฒิ  บุญชม
 
1. นางสุมาลี  เพิ่มพูล
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 66 ทองแดง 33 1. เด็กชายวรัญญู  ธรรมวัตร
 
1. นายอนุรักษ์  เพ็งแจ่ม
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 46 1. เด็กหญิงรุจิรา  เตียบประโคน
2. เด็กชายวีระชัย  บุญชม
 
1. นายสุรัตน์  เพ็งแจ่ม
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 50.34 เข้าร่วม 39 1. เด็กชายบุญยืน  รั้วไธสง
2. เด็กชายเสกสรร  สุภาพ
 
1. นายสามารถ   สุริเทศ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 65.19 ทองแดง 24 1. เด็กชายขวัญชัย  หนองคู
2. เด็กชายภัทรพล  วิเศษชาติ
 
1. นายสามารถ  สุริเทศ
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 86 ทอง 9 1. เด็กชายภูมิรัตน์  แก้วละมุล
2. เด็กชายสมคิด  บุญอุ้ม
 
1. นายสามารถ  สุริเทศ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 69 ทองแดง 33 1. เด็กชายธนาธร  จังอินทร์
2. เด็กหญิงนฤมล  ศรีขุ้ย
3. เด็กชายประวิทย์  จังอินทร์
4. เด็กหญิงพรชิตา  พรหมพิลา
5. เด็กหญิงสายธาร  มาตมงคล
 
1. นายสุรัตน์  เพ็งแจ่ม
2. นางจงจิต  พร้อมญาติ
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  โสพิณ
 
1. นางศุภรดา  เพ็งแจ่ม
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 19 1. เด็กหญิงรัญชิดา  แผงฤทธิ์
 
1. นางศุภรดา  เพ็งแจ่ม
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 89 ทอง 13 1. เด็กชายธีระวุฒิ  มะชิตะโน
 
1. นางกนกกาญจน์  รัตนะเวฬุ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 89 ทอง 15 1. เด็กหญิงสกุณา  คำเผือ
 
1. นางกนกกาญจน์  รัตนะเวฬุ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 83 ทอง 27 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  วงค์ภักดี
2. เด็กหญิงสุภาวิตา  ศรีสุดา
 
1. นายภานุวัฒน์  เพ็งแจ่ม
2. นางสาวคำวรรณ  แผลงฤทธิ์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 82 ทอง 26 1. เด็กหญิงพัชรพร  แพทย์มด
2. เด็กหญิงแก้วทุมพร  แก้วอาสา
 
1. นางกนกอร  ชูนพรัตน์
2. นางกนกกาญจน์  รัตนะเวฬุ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 39 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญอุ้ม
2. เด็กชายณัฐภูมิ  โพธิ์คำ
3. เด็กหญิงอภิชญา  หมื่นหาญ
 
1. นางจงจิต  พร้อมญาติ
2. นางศุภรดา  เพ็งแจ่ม
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 34 1. เด็กหญิงวรัทยา  บุญเขียว
2. เด็กชายวีระชัย  บุญชม
3. เด็กหญิงสุวนันท์  มูลหอม
 
1. นางสุพรรณ  ไกรยสวน
2. นางกนกกาญจน์  รัตนะเวฬุ
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 23 1. เด็กชายปิ่นพงษ์  ปริญ
 
1. นางกนกกาญจน์  รัตนะเวฬุ
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงสุธิดา  ยืนยง
 
1. นางกนกกาญจน์  รัตนะะเวฬุ
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 72 เงิน 26 1. เด็กหญิงรุจิรา  เตียบประโคน
 
1. นางอุทัย  ทิพมนต์
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 75.6 เงิน 21 1. เด็กหญิงเลิศอนงค์  หงษ์สุขเจริญ
 
1. นางอุทัย  ทิพมนต์
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 60 ทองแดง 43 1. เด็กชายกริชเทวา  พาพรหม
2. เด็กชายกฤษฎา  สุขบรรณ
3. เด็กชายคชาชีพ  ศิริศิลป์
4. เด็กชายธนากร  แสนกิ่ง
5. เด็กชายมงคล  แก้วมา
6. เด็กชายอัครเดช  บุญชม
 
1. นายสุรัตน์  เพ็งแจ่ม
2. นางศุภรดา  เพ็งแจ่ม
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 70 เงิน 22 1. เด็กชายขวัญชัย  หนองคู
2. เด็กชายนพวิทย์  ชนะบุญ
3. เด็กชายภัทรพล  วิเศษชาติ
4. เด็กชายรณภพ  สมัญ
5. เด็กชายวรยศ  แก้วละมุล
6. เด็กชายสมคิด  บุญอุ้ม
 
1. นายสุรัตน์  เพ็งแจ่ม
2. นายอนุรักษ์  เพ็งแจ่ม
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายธีระปัญญา  อินทรศรี
2. เด็กชายวีระชัย  บุญชม
 
1. นางอุทัย  ทิพมนต์
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  วงค์ภักดี
2. เด็กหญิงสุธิดา  ยืนยง
 
1. นางกนกกาญจน์  รัตนะเฬุ
2. นายอนุรักษ์  เพ็งแจ่ม
 
27 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 81 ทอง 39 1. เด็กชายธราเทพ  ศรีสุวรรณ
2. เด็กหญิงปิ่นมณี  เพชรมะดัน
 
1. นายภานุวัฒน์  เพ็งแจ่ม
2. นางสาวคำวรรณ  แผลงฤทธิ์
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 88 ทอง 10 1. เด็กหญิงฑิตยา  นามจำปา
2. เด็กหญิงณัฐยา  วงศ์ภักดี
3. เด็กหญิงนุศรา  โพธิ์ทองดี
4. เด็กหญิงปรียดาวรรณ  จันดี
5. เด็กหญิงวริศรา  บุญชม
6. เด็กหญิงอรวรรณ  ทองศักดิ์
 
1. นางศุภรดา  เพ็งแจ่ม
2. นางสุมาลี  เพิ่มพุล
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  วงค์ภักดี
2. เด็กหญิงสุธิดา  ยืนยง
3. เด็กหญิงเลิศอนงค์  หงษ์สุขเจริญ
 
1. นางกนกกาญจน์  รัตนะเวฬุ
2. นางกนกอร  แก้วแสน
 
30 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 69 ทองแดง 76 1. เด็กหญิงวิริญา  อินทร์แก้ว
 
1. นางสุพรรณ  ไกรยสวน
 
31 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 1. เด็กชายธนกฤต  คงตระกูล
2. เด็กชายพีระพล  ศรีพิลา
3. เด็กหญิงอัญชิสา  โพธิ์ทองดี
 
1. นางกนกอร   ชูนพรัตน์
2. นางสุพรรณ  ไกรยสวน
 
32 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงจามจุรี  ใชยบุตร
2. เด็กหญิงศิรินันท์  จันทรสาร
3. เด็กหญิงอัญชิสา  โพธิ์ทองดี
 
1. นางกนกอร  ชูนพรัตน์
2. นางสุพรรณ  ไกรยสวน
 
33 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 88 ทอง 12 1. เด็กหญิงศิโรรัตน์  วิโรทศ
 
1. นางกนกอร   ชูนพรัตน์
 
34 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยา  เจิงใหม่
 
1. นางกนกอร  ชูนพรัตน์
 
35 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรวลัย  ทวีฤทธิ์
 
1. นางกนกกาญจน์  รัตนะเวฬุ
 
36 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรวลัย  ทวีฤทธิ์
 
1. นางกนกกาญจน์  รัตนะเวฬุ
 
37 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายปิ่นพงษ์  ปริญ
 
1. นางกนกกาญจน์  รัตนะเวฬุ
 
38 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อินสระเทพ
2. เด็กหญิงพรวลัย   ทวีฤทธิ์
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  คำเผือ
 
1. นางจงจิต  พร้อมญาติ
2. นางศุภรดา  เพ็งแจ่ม
 
39 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อินสระเทพ
2. เด็กหญิงพรวลัย  ทวีฤทธิ์
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  คำเผือ
 
1. นางจงจิต  พร้อมญาติ
2. นางศุภรดา  เพ็งแจ่ม
 
40 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจันทร์ทิพย์  จันทร์พอง
2. เด็กหญิงสุชารวี  วงค์ภักดี
3. เด็กหญิงสุพิชญา  ใชยบุตร
 
1. นางศุภรดา  เพ็งแจ่ม
2. นายภาณุวัฒน์  เพ็งแจ่ม
 
41 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงจันทร์ทิพย์  จันทร์พอง
2. เด็กหญิงสุชารวี  วงศ์ภักดี
3. เด็กหญิงสุพิชญา  ใชยบุตร
 
1. นายภาณุวัฒน์  เพ็งแจ่ม
2. นางศุภรดา  เพ็งแจ่ม
 
42 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงลินดาวรรณ  บัวศรี
2. เด็กหญิงสมปอง  รั้วไธสง
3. เด็กหญิงเกวลิน  ธรรมวัตร
 
1. นางกนกกาญจน์  รัตนะเวฬุ
2. นางกนกอร  ชูนพรัตน์
 
43 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงลินดาวรรณ  บัวศรี
2. เด็กหญิงสมปอง  รั้วไธสง
3. เด็กหญิงเกวลิน  ธรรมวัตร
 
1. นางกนกอร  ชูนพรัตน์
2. นางกนกกาญจน์  รัตนะเวฬุุ
 
44 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรี  แปรงกระโทก
2. เด็กชายปิยะพงษ์  การะเกษ
3. เด็กชายรุ่งตะวัน  ปัญญายิ่ง
 
1. นางกนกกาญจน์  รัตนะเวฬุ
2. นางกนกอร  ชูนพรัตน์
 
45 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายจักรี  แปรงกระโทก
2. เด็กชายปิยะพงษ์  การะเกษ
3. เด็กชายรุ่งตะวัน  ปัญญายิ่ง
 
1. นางกนกกาญจน์  รัตนะเวฬุุ
2. นางกนกอร  ชูนพรัตน์
 
46 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 34 1. เด็กชายภัทรพล  วิเศษชาติ
2. เด็กชายวรนันท์  บุญชม
3. เด็กชายสมคิด  บุญชม
 
1. นายภาณุวัฒน์  เพ็งแจ่ม
2. นางจงจิต  พร้อมญาติ