สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพลับฝางผักหม สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 26 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ดวงสี
2. เด็กหญิงธนพร  พงษ์พิละ
3. เด็กชายอโนชา  บัวชัย
 
1. นายชัยประสิทธิ์  ประคองเกื้อ
2. นายสุรัตน์  ดวงแก้ว
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุภาวดี  จูมทอง
 
1. นางสาวจิราภรณ์  มั่งมี
 
3 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 83 ทอง 7 1. เด็กชายอัสนี  วันยุมา
 
1. นายอนุชิต  สิงห์เงิน
 
4 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 86 ทอง 5 1. เด็กชายรพีภัทร  อินทรศร
 
1. นายอนุชิต  สิงห์เงิน
 
5 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเจตพัฒน์  พันมะลี
 
1. นายอนุชิต  สิงห์เงิน
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง 8 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ดวงสี
2. เด็กหญิงธนพร  พงษ์พิละ
3. เด็กหญิงวิชุดา  ศรีสัมพันธ์
 
1. นายสุรัตน์  ดวงแก้ว
2. นางสาวชไมพร  คำชาย
 
7 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 1. เด็กชายกรวิชญ์  ดวงศรี
2. เด็กชายวัชรพล  กลางสวัสดิ์
3. เด็กชายศรันย์ชัย   พงษ์พิละ
 
1. นางรัชนีกร  สัมโย
2. นายสุรัตน์  ดวงแก้ว