สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพลับฝางผักหม สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 17 เข้าร่วม 33 1. เด็กหญิงสุภาวดี  จูมทอง
 
1. นายกัณหา  แสงสิงห์
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 52 เข้าร่วม 45 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ขึ้นภูเขียว
2. เด็กหญิงศศินา  นวลสาย
 
1. นางสาวชไมพร  คำชาย
2. นางเพชรรัตน์  อันทะชัย