สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพลับฝางผักหม สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 78.25 เงิน 37 1. เด็กหญิงสุภาวดี  จูมทอง
 
1. นายกัณหา  แสงสิงห์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 17 เข้าร่วม 33 1. เด็กหญิงสุภาวดี  จูมทอง
 
1. นายกัณหา  แสงสิงห์
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายชัยภัทร  แสงแย้ม
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ดวงสี
3. เด็กหญิงธนพร  พงษ์พิละ
 
1. นางสาวชไมพร  คำชาย
2. นายชัยประสิทธิ์  ประคองเกื้อ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 30 1. เด็กหญิงจิดาภา  วงค์เลิศ
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  แก้วพินึก
3. เด็กหญิงอนุชิดา  จันทะแจ่ม
 
1. นางเพชรรัตน์  อันทะชัย
2. นางสาวชไมพร  คำชาย
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 64 ทองแดง 31 1. เด็กหญิงจีดากาณ  โพธิ์สังข์
2. เด็กชายนนทพันธ์  ศรีกัลยา
3. เด็กหญิงพรสวรรค์  วันสาย
4. เด็กชายอนุชา  จริยมา
5. เด็กหญิงเสาวนีย์  ศิริการ
 
1. นายอนุชิต  สิงห์เงิน
2. นางสาวจิราภรณ์  มั่งมี
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 67 ทองแดง 36 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ขึ้นภูเขียว
2. เด็กชายรพีภัทร  อินทรศร
3. เด็กชายวุฒิชัย  วงศ์สว่าง
4. เด็กชายอัสนี  วันยุมา
5. เด็กชายเจตพัฒน์  พันมะสี
 
1. นายอนุชิต  สิงห์เงิน
2. นายชัยประสิทธิ์  ประคองเกื้อ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 26 1. เด็กชายชัยภัทร  แสงแย้ม
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ดวงสี
3. เด็กหญิงธนพร  พงษ์พิละ
4. เด็กหญิงวิชุดา  ศรีสัมพันธ์
5. เด็กหญิงศศินา  นวลสาย
 
1. นายชัยประสิทธิ์  ประคองเกื้อ
2. นางสาวจิราภรณ์  มั่งมี
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 52 เข้าร่วม 45 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ขึ้นภูเขียว
2. เด็กหญิงศศินา  นวลสาย
 
1. นางสาวชไมพร  คำชาย
2. นางเพชรรัตน์  อันทะชัย
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 26 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ดวงสี
2. เด็กหญิงธนพร  พงษ์พิละ
3. เด็กชายอโนชา  บัวชัย
 
1. นายชัยประสิทธิ์  ประคองเกื้อ
2. นายสุรัตน์  ดวงแก้ว
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสิรวิชญ์  บุรี
 
1. นายอนุชิต  สิงห์เงิน
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กชายธนวัฒน์  บุตรรัตน์
 
1. นายอนุชิต  สิงห์เงิน
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 71 เงิน 4 1. เด็กชายเจตพัฒน์  พันมะลี
 
1. นายอนุชิต  สิงห์เงิน
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 73 เงิน 9 1. เด็กชายวุฒิชัย  วงศ์สว่าง
 
1. นายอนุชิต  สิงห์เงิน
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุภาวดี  จูมทอง
 
1. นางสาวจิราภรณ์  มั่งมี
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 66 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงจิดาภา  วงค์เลิศ
 
1. นางสาวชไมพร  คำชาย
 
16 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 83 ทอง 7 1. เด็กชายอัสนี  วันยุมา
 
1. นายอนุชิต  สิงห์เงิน
 
17 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 86 ทอง 5 1. เด็กชายรพีภัทร  อินทรศร
 
1. นายอนุชิต  สิงห์เงิน
 
18 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเจตพัฒน์  พันมะลี
 
1. นายอนุชิต  สิงห์เงิน
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง 8 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ดวงสี
2. เด็กหญิงธนพร  พงษ์พิละ
3. เด็กหญิงวิชุดา  ศรีสัมพันธ์
 
1. นายสุรัตน์  ดวงแก้ว
2. นางสาวชไมพร  คำชาย
 
20 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 65 ทองแดง 82 1. เด็กหญิงณิชนันท์  ก่ำแก้ว
 
1. นางรัชนีกร  สัมโย
 
21 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 1. เด็กชายกรวิชญ์  ดวงศรี
2. เด็กชายวัชรพล  กลางสวัสดิ์
3. เด็กชายศรันย์ชัย   พงษ์พิละ
 
1. นางรัชนีกร  สัมโย
2. นายสุรัตน์  ดวงแก้ว
 
22 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 52 1. เด็กหญิงณิชนันท์  ก่ำแก้ว
 
1. นางรัชนีกร  สัมโย
 
23 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 64 ทองแดง 39 1. เด็กชายสมพล  สุดประเสริฐ
2. เด็กชายอโนชา  บัวชัย
 
1. นางสาวชไมพร  คำชาย
2. นางปราณีย์  มะลิทอง
 
24 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 67 ทองแดง 54 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ไกรพันธ์
2. เด็กชายสมพล  สุดประเสริฐ
 
1. นางปราณีย์  มะลิทอง
2. นางสาวจิราภรณ์  มั่งมี
 
25 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 60 ทองแดง 42 1. เด็กชายสมพล  สุดประเสริฐ
2. เด็กชายอโนชา  บัวชัย
 
1. นายชัยประสิทธิ์  ประคองเกื้อ
2. นางสาวชไมพร  คำชาย