สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 41 1. เด็กหญิงปารียา  บัวจูม
2. เด็กหญิงสโรชา  บัวบาล
 
1. นางลักษณาวดี  ตรีโยธา
2. นางสาวอัชลี  คำเครื่อง
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 60 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงประกายแสง  วงค์ภักดี
2. เด็กหญิงภิญญดา  บัวบาล
 
1. นางสาวพรพันธ์  พันธพัฒน์
2. นางสาวพัชรี  เสาร์สุด
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 64.6 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงชุติมา  บัววงค์
 
1. นางพรสวรรค์  ขาวแร่