สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชุติมา  บัววงค์
 
1. นางลำดวน  สายแก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจันทร์ปรียา  จังอินทร์
 
1. นางลักษณาวดี  ตรีโยธา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 41 1. เด็กหญิงปารียา  บัวจูม
2. เด็กหญิงสโรชา  บัวบาล
 
1. นางลักษณาวดี  ตรีโยธา
2. นางสาวอัชลี  คำเครื่อง
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 60 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงประกายแสง  วงค์ภักดี
2. เด็กหญิงภิญญดา  บัวบาล
 
1. นางสาวพรพันธ์  พันธพัฒน์
2. นางสาวพัชรี  เสาร์สุด
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 73 เงิน 39 1. เด็กหญิงชุติมา  บัววงค์
 
1. นายเอกยุทธ  แพทย์มด
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 25 1. เด็กหญิงชมพูนุช  แคล้วภัย
2. เด็กชายธนศักด์  มั่งมี
3. เด็กหญิงมยุรฉัตร  บุญลา
 
1. นางพรสวรรค์  ขาวแร่
2. นายเอกยุทธ  แพทย์มด
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 24 1. เด็กหญิงศศินิภา  บุญเลิศ
 
1. นางสาวพัชรี  เสาร์สุด
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 16 1. เด็กหญิงศศินิภา  บุญเลิศ
 
1. นางสาวพัชรี  เสาร์สุด
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 33 1. เด็กหญิงจันทร์ปรียา  จังอินทร์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ยอดงาม
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ยอดโพธิ์
2. เด็กหญิงครีมลนันท์  กระสังข์
3. เด็กชายปิยพนธ์  บัววงค์
4. เด็กชายศุภวิชญ์  โปร่งจิตร
5. เด็กชายสราวุฒิ  บุญมาก
 
1. นางสาวพรสวรรค์  ขาวแร่
2. นางลำดวน  สายแก้ว
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 64.6 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงชุติมา  บัววงค์
 
1. นางพรสวรรค์  ขาวแร่
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงจันทร์ปรียา  จังอินทร์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ยอดงาม
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงกรองกาญจน์  บัววงค์
 
1. นายเอกยุทธ  แพทย์มด
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงจันทร์ปรียา  จังอินทร์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ยอดงาม
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 75 เงิน 18 1. เด็กหญิงจันทร์ปรียา  จังอินทร์
2. เด็กหญิงศศินิภา  บุญเลิศ
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ยอดงาม
2. นายเอกยุทธ  แพทย์มด
 
16 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 71 เงิน 33 1. เด็กชายทวีเทพ  แพทย์มด
2. เด็กชายศุภณัฐ  ปุญญา
 
1. นางสาวอัชลี  คำเครื่อง
2. นายจีรวุฒิ  แสนเสริม
 
17 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85 ทอง 11 1. เด็กชายอภิโชค  แพทย์มด
2. เด็กชายอัครชัย  ยอดอาจ
 
1. นายจีรวุฒิ  แสนเสริม
2. นางสาวอัชลี  คำเครื่่อง
 
18 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 22 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จำนิล
2. เด็กชายธีรภัทร์   กิ่งกุล
 
1. นางสาวอัชลี  คำเครื่่อง
2. นายจีรวุฒิ  แสนเสริม
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง 5 1. เด็กชายกรวิชญ์  ศรีสังข์
2. เด็กชายปิยพนธ์   บัววงค์
3. เด็กชายวิวัฒน์  คชพันธ์
 
1. นางลักษณาวดี  ตรีโยธา
2. นางสาวสายสุนีย์  ใจสว่าง
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 85 ทอง 39 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วงค์ณรงค์
2. เด็กหญิงพรชิตา  บัวบาล
3. เด็กหญิงสโรชา  บัวบาล
 
1. นางสาวพรพันธ์  พันธพัฒน์
2. นางสาวพัชรี  เสาร์สุด
 
21 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 80 ทอง 27 1. เด็กหญิงกาญจนศิริ  ขาวสะอาด
 
1. นางอัญชลีพร  ทองบุตร
 
22 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงปิยฉัตร   ภูนี
2. เด็กชายยศวร  การะเกษ
3. เด็กหญิงอริสา  สังขาว
 
1. นางอัญชลีพร  ทองบุตร
2. นางสาวสายสุนีย์  ใจสว่าง
 
23 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 76 เงิน 62 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  วงค์ภักดี
2. เด็กหญิงปิยฉัตร   ภูนี
3. เด็กชายวันไชย  แพทย์มด
 
1. นางสาวสายสุนีย์  ใจสว่าง
2. นางอัญชลีพร  ทองบุตร
 
24 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 52 1. เด็กชายกิตตินันท์  ดวงนิล
 
1. นางสาวสายสุนีย์  ใจสว่าง
 
25 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 17 1. เด็กชายศุภวิชญ์  โปร่งจิตร
 
1. นางลำดวน  สายแก้ว
 
26 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงเจนจิราพร  บุญพามา
 
1. นางลักษณาวดี  ตรีโยธา
 
27 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 10 1. เด็กชายกรวิชญ์  ศรีสังข์
 
1. นางอัญชลีพร  ทองบุตร
 
28 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 14 1. เด็กหญิงพนิดา  บัวจูม
 
1. นางลำดวน  สายแก้ว
 
29 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนกพร  รอดสุโข
2. เด็กหญิงศศินิภา  แสงธรรม
3. เด็กชายสราวุฒิ  บุญมาก
 
1. นางสาวพรพันธ์  พันธพัฒน์
2. นางสาวพัชรี  เสาร์สุด